Kulturalna pismenost

 

Naziv kolegija:
Kulturalna pismenost
Šifra ISVU:
50600
Šifra MOZVAG:
EL022
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Schmidt, Goran
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Ishodi učenja 

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • primijeniti primjerene tehnike i metode za prevođenje kulturoloških pojmova
  • prepoznavati stilsku obojenost kulturoloških pojmova
  • kreirati glosare
  • koristiti sva dostupna elektronička i standardna pomagala u postupku prevođenja kulturoloških pojmova.

Sadržaj predmeta:

Analizirat će se međusobni odnos jezika i kulture u području pismenog i usmenog prevođenja, razlike u kulturalnim pojmovima hrvatskog i engleskog jezika i upućivati na najčešće pogreške kod prevođenja istih. Poznato je da je značenje na izvornom jeziku neodvojivo od kulturalnog konteksta. Osim prenošenja značenja iz izvornog na ciljni jezik, jedna od vrlo bitnih uloga prevoditelja je i prenošenje kulturalnih elemenata te stvaranje ekvivalentne reakcije primatelja poruke. Pokušat će se istražiti mogućnosti komuniciranja nepoznatih kulturoloških pojava i pojmova i njihovo adekvatno prevođenje na ciljni jezik. 

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,3 0%
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti na kraju semestra moraju predati mapu s 20 stranica prijevoda (10 stranica prijevoda s hrvatskog na engleski jezik i 10 s engleskog na hrvatski), fotokopiju izvornih tekstova i analize prijevoda. Studenti moraju polagati i usmeni ispit za koji će se pripremiti na temelju obvezne literature.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Bassnett, Susan, and Lefevere, Andre, Constructing Cultures: Essays on Literary Translation (Topics in Translation), (Multilingual Matters 1997).
  2. Budick, Sanford, and Iser, Wolfgang (eds.), The Translatability of Cultures: Figurations of The Space Between (Stanford, Cal.: Stanford University Press, 1996).

Dopunska literatura:

  1. Lefevere, Andre, Translation/History/Culture: A Sourcebook (Translation Studies) (Routledge, 1992).

Časopisi:

  1. The Translator: Studies in Intercultural Communication

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentima će na posljednjem satu nastave biti uručen anoniman upitnik u kojem će kritički ocijeniti uspješnost izvođenja kolegija.

Ostale informacije: