Osnove terminologije

 

Naziv kolegija:
Osnove terminologije
Šifra ISVU:
190804
Šifra MOZVAG:
EL116
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Omazić, Marija
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

U ovome će se kolegiju studenti upoznati s osnovama terminologije i temeljnim terminološkim teorijama, školama i terminografskom praksom. Upoznat će se s postojećim terminološkim resursima, temeljnim terminološkim strategijama, sustavima upravljanja terminologijom, alatima i za ekstrakciju pojmova, kao i s terminološkim standardima i pitanjima autorskih prava. Naučit će kako oblikovati terminološki zapis, upravljati terminologijom i osigurati kvalitetu terminoloških zapisa.  U okviru kolegija izradit će terminološki projekt manjeg opsega.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • prikupiti i obraditi tematski korpus i iz njega izlučiti terminologiju;
 • prepoznati i uspješno opisati osnovne značajke pojmova;
 • izraditi terminološku bazu manjeg opsega;
 • surađivati s drugim studentima i vanjskim dionicima u izradi terminološke baze;
 • učinkovito koristiti postojeće i vlastite terminološke baze prilikom prevođenja;
 • povezati nova znanja o terminologiji sa stečenim prevoditeljskim vještinama.

Sadržaj predmeta:

Uvod u teorije i metodologiju terminološkog i terminografskog rada, dostupni terminološki resursi za hrvatski i engleski jezik, alati za upravljanje terminologijom, osnove razvoja terminoloških baza, korpusne metode i izlučivanje pojmova, jezična politika, upravljanje terminologijom, terminološki standardi, autorska prava, oblikovanje terminološkog zapisa, kvaliteta terminoloških zapisa, izrada terminološke baze manjeg opsega.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje, demonstracija, upute, samostalan istraživački zadatak, projektno istraživanje učenje po modelu, uvježbavanje tehnika rada na korpusu i ekstrakcije termina prikupiti i obraditi tematski korpus i iz njega izlučiti terminologiju terminološki projekt,  seminarski rad
predavanje, diskusija, prikazi slučaja analiza zadanog materijala, učenje po modelu prepoznati i uspješno opisati osnovne značajke pojmova aktivnost na nastavi, rasprava
istraživački zadatak, projektno istraživanje analiza zadanog materijala, pronalaženje informacija, odabir terminologije, usustavljivanje terminologije u terminološke baze i glosare izraditi terminološku bazu manjeg opsega terminološki projekt, seminarski rad
zajednički istraživački zadatak, projektno istraživanje sustavno opažanje, analiza materijala, grupni rad surađivati s drugim studentima i vanjskim dionicima u izradi terminološke baze terminološki projekt, seminarski rad
predavanje, analiza dostupnih baza, samostalni istraživački zadatak analiza zadanog materijala, pronalaženje informacija, odabir terminologije učinkovito koristiti postojeće i vlastite terminološke baze prilikom prevođenja samoprocjena izvedbe i korisnosti terminoloških baza
predavanje, zadatak analize primjera, grupna rasprava, suradničko učenje slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza primjera, zaključivanje povezati nova znanja o terminologiji sa stečenim prevoditeljskim vještinama rasprava, samoprocjena

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena oblikuje na temelju kontinuiranog rada na projektu (30%) i seminarskog rada (70%). Studenti su obavezni pohađati 70% nastave.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave, priprema za nastavu, terminološki projekt, seminarski rad

 

 

Obavezna literatura:

 1. Kockaert H. J., Steurs, F. (2015) Handbook of Terminology. Vol 1. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 2. Bratanić, M., Brač, I., Pritchard, B. (2015) Od Šuleka do Schengena. Terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 3. Hudeček, L., Mihaljević, M. (2012) Hrvatski terminološki priručnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 4. Suonuuti, H. (1999), Upute za nazivlje. Zagreb: Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.

Dopunska literatura:

 1. Bratanić, M., Lončar, M. (2012) “Terminološke škole i terminografska praksa.“ u: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici : / Karabalić, V.;Aleksa Varga, M.; Pon, L. (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.
 2. Hrvatski jezik na putu u EU: terminološki ogledi. / Bratanić, M. (ur.) (2011) Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Hrvatska sveučilišna naklada.
 3. http://struna.ihjj.hr/  
 4. http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
 5. http://iate.europa.eu/

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: