Njemački jezik (za početnike) 2

 

Naziv kolegija:
Njemački jezik (za početnike) 2
Šifra ISVU:
190800
Šifra MOZVAG:
EL115
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladati  temeljnim vještinama slušanja, čitanja, govorenja i pisanja njemačkog jezika na A1 -A1+ razini. Proširiti poznavanje osnova njemačkoga jezika ( gramatike i vokabulara) te nastaviti upoznavati elemente kulture i civilizacije zemalja njemačkoga govornoga područja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • slušati i analizirati kraće tekstove i dijaloge iz različitih područja života
 • čitati tekstove (i sažetke) uz uporabu strategija čitanja
 • pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture u izjavnim i upitnim jednostavnim rečenicama (sadašnje, prošlo i buduće vrijeme)
 • koristiti jednostavne fraze i rečenice da bi opisali gdje žive i osobe koje poznaju
 • ispuniti formulare osobnim podatcima

Sadržaj predmeta:

Usvajanje jezičnih struktura i vokabulara u svrhu čitanja i slušanja radi analize općenitog značenja teksta na razini A1-A1+. Upoznavanje s glagolskim vremenima (sadašnjost, prošlost i budućnost) i deklinacijom imenica i pridjeva. Razumijevanje pročitanoga, odgovaranje na pitanja (usmeno, pismeno), dopunjavanje rečenice. Slušanje govorenoga teksta, govoreni tekst u dijalozima. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz komunikaciju o  svakodnevnim situacijama te iz o sadržajima iz kulture i civilizacije zemalja njemačkoga govornog područja. Pisanje kraćega teksta o poznatoj temi.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje slušati i analizirati kraće tekstove i dijaloge iz različitih područja života
 
aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje čitati tekstove (i sažetke) uz uporabu strategija čitanja
 
aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima opažanje modela, vježbanje, usmeno i pismeno izlaganje, aktivno sudjelovanje pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture u izjavnim i upitnim jednostavnim rečenicama (sadašnje, prošlo i buduće vrijeme) aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno i pisano izlaganje
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima opažanje modela, vježbanje, usmeno i pismeno izlaganje primjena naučenog koristiti jednostavne fraze i rečenice da bi opisali gdje žive i osobe koje poznaju
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima opažanje modela, vježbanje, pismeno izlaganje primjena naučenog ispuniti formulare osobnim podatcima aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 20%
Kontinuirana provjera znanja 1 80%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), aktivnost na nastavi (jezične vježbe, rasprava, rad na tekstu) tijekom semestra. Konačna se ocjena temelji na ocjeni iz aktivnosti na nastavi te 2 kolokvija tijekom semestra ili pisanom ispitu nakon odslušanog predmeta. Ukoliko student ne položi jedan od kolokvija tijekom semestra, izlazi na završni pisani ispit na jednom od ispitnih rokova..

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, aktivno sudjelovati u nastavi (usmene i pisane jezične vježbe, rad na tekstu, rasprave), položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. Tijekom nastave u virtualnoj učionici studenti trebaju aktivno sudjelovati uz uključivanje mikrofona i kamera ukoliko/kada se to zatraži.

Uvjeti stjecanja prava na potpis uključuju: nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici, redovito rješavanje te pravovremenu dostavu zadataka za jezične vježbe.

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aleksa Varga, M. i Hrisztova-Gotthardt (2012). Kochbuch der deutschen Grammatik 1 : ein Lehr- und Übungsbuch. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.
 2. Njemačko-hrvatski / hrvatsko-njemački rječnik po izboru.
 3. Dengler, S., Tanja Mayr-Sieber, T., Rusch, P.,Schmitz, H. und Scherling, T. (2011). Netzwerk A1, Deutsch als Fremdsprache – Kurs- und Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Dopunska literatura:

 1. Funk, H. und Kuhn, C. (2013): Studio 21. Das Deutschbuch. Berlin: Cornelsen Verlag.
 2. Buscha, A. und Szita, S. (2015): Begegnungen A1+, Schubert-Verlag, Leipzig.
 3. Luscher R. (2001): Übungsgrammatik für Anfänger, Ismaning, Hueber Verlag.
 4. Medić, I. (1997): Kleine deutsche Grammatik. Zagreb: Školska knjiga. 
 5. Odabrani tekstovi iz knjiga, časopisa i s interneta

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika

Ostale informacije: