Njemački jezik (za početnike) 1

 

Naziv kolegija:
Njemački jezik (za početnike) 1
Šifra ISVU:
190786
Šifra MOZVAG:
EL114
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladati  temeljnim vještinama slušanja, čitanja, govorenja i pisanja njemačkog jezika na osnovnoj A1 razini. Upoznati osnove njemačkog jezika (osnove gramatike i osnovni vokabular) te elemente kulture i civilizacije zemalja njemačkoga govornoga područja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • ispravno izgovarati glasove i riječi njemačkoga jezika
 • analizirati jednostavne vrlo kratke tekstove na njemačkom jeziku
 • pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture u izjavnim i upitnim jednostavnim rečenicama (sadašnje i prošlo vrijeme)
 • predstaviti sebe i druge ljude (obitelj) jednostavnim frazama i rečenicama
 • izraziti mišljenje na određenu poznatu temu

Sadržaj predmeta:

Osnovni podatci o njemačkom jeziku, izgovor njemačkih glasova. Usvajanje osnovnih gramatičkih struktura i vokabulara u svrhu slušanja i čitanja kraćih tekstova na osnovnoj razini A1. Analiza odslušanoga i pročitanoga, odgovaranje na pitanja (usmeno, pismeno), dopunjavanje rečenica. Slušanje govorenoga teksta, govoreni tekst u dijalozima. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz komunikaciju o  svakodnevnim situacijama te iz kulture i civilizacije zemalja njemačkoga govornog područja. Pisanje kraćega teksta o poznatoj temi.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje ispravno izgovarati glasove i riječi njemačkoga jezika aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje analizirati jednostavne tekstove na njemačkom jeziku aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima opažanje modela, vježbanje, usmeno i pismeno izlaganje, aktivno sudjelovanje pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture u izjavnim i upitnim jednostavnim rečenicama (sadašnje i prošlo vrijeme) aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno i pisano izlaganje
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima opažanje modela, vježbanje, usmeno i pismeno izlaganje primjena naučenog predstaviti sebe i druge ljude jednostavnim frazama i rečenicama aktivnosti studenata u nastavi, usmeno i pisano izlaganje, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima opažanje modela, vježbanje, usmeno i pismeno izlaganje primjena naučenog izraziti mišljenje na određenu poznatu temu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 40%
Kontinuirana provjera znanja 1,2 60%
Pohađanje nastave 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti dobivaju ocjenu na temelju aktivnosti na satu (usmeno i pismeno na temelju literature i obrađenih sadržaja) te kontinuirane provjere znanja u obliku dvaju kolokvija koje polažu tijekom semestra. Studenti koje ne polože kolokvij tijekom semestra izlaze na pismeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Studenti su obvezni donositi nastavne materijale na nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aleksa Varga, M. i Hrisztova-Gotthardt (2012). Kochbuch der deutschen Grammatik 1 : ein Lehr- und Übungsbuch. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.
 2. Njemačko-hrvatski / hrvatsko-njemački rječnik po izboru.

Dopunska literatura:

 1. Funk, H. und Kuhn, C. (2013): Studio 21. Das Deutschbuch. Berlin: Cornelsen Verlag.
 2. Buscha, A. und Szita, S. (2015): Begegnungen A1+, Schubert-Verlag, Leipzig.
 3. Luscher R. (2001): Übungsgrammatik für Anfänger, Ismaning, Hueber Verlag.
 4. Medić, I. (1997): Kleine deutsche Grammatik. Zagreb: Školska knjiga. 
 5. Odabrani tekstovi iz knjiga, časopisa i s interneta

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Ostale informacije: