Njemački jezik (za početnike) 1

 

Naziv kolegija:
Njemački jezik (za početnike) 1
Šifra ISVU:
190786
Šifra MOZVAG:
EL114
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladati  temeljnim vještinama slušanja, čitanja, govorenja i pisanja njemačkog jezika na osnovnoj A1 razini. Upoznati osnove njemačkog jezika (osnove gramatike i osnovni vokabular) te elemente kulture i civilizacije zemalja njemačkoga govornoga područja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • ispravno izgovarati glasove i riječi njemačkoga jezika
 • analizirati jednostavne vrlo kratke tekstove na njemačkom jeziku
 • pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture u izjavnim i upitnim jednostavnim rečenicama (sadašnje i prošlo vrijeme)
 • predstaviti sebe i druge ljude (obitelj) jednostavnim frazama i rečenicama
 • izraziti mišljenje na određenu poznatu temu

Sadržaj predmeta:

Osnovni podatci o njemačkom jeziku, izgovor njemačkih glasova. Usvajanje osnovnih gramatičkih struktura i vokabulara u svrhu slušanja i čitanja kraćih tekstova na osnovnoj razini A1. Analiza odslušanoga i pročitanoga, odgovaranje na pitanja (usmeno, pismeno), dopunjavanje rečenica. Slušanje govorenoga teksta, govoreni tekst u dijalozima. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz komunikaciju o  svakodnevnim situacijama te iz kulture i civilizacije zemalja njemačkoga govornog područja. Pisanje kraćega teksta o poznatoj temi.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
       
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kolokvij, Pisani ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Kolokvij 0,5 45%
Pisani ispit 0,5 45%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), aktivnost na nastavi (jezične vježbe, rasprava, rad na tekstu) tijekom semestra. Konačna se ocjena temelji na ocjeni iz aktivnosti na nastavi te 2 kolokvija tijekom semestra ili pisanom ispitu nakon odslušanog predmeta. Ukoliko student ne položi jedan od kolokvija tijekom semestra, izlazi na završni pisani ispit na jednom od ispitnih rokova..

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, aktivno sudjelovati u nastavi (usmene i pisane jezične vježbe, rad na tekstu, rasprave), položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. Tijekom nastave u virtualnoj učionici studenti trebaju aktivno sudjelovati uz uključivanje mikrofona i kamera ukoliko/kada se to zatraži.

Uvjeti stjecanja prava na potpis uključuju: nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici, redovito rješavanje te pravovremenu dostavu zadataka za jezične vježbe.

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aleksa Varga, M. i Hrisztova-Gotthardt (2012). Kochbuch der deutschen Grammatik 1 : ein Lehr- und Übungsbuch. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.
 2. Njemačko-hrvatski / hrvatsko-njemački rječnik po izboru.
 3. Dengler, S., Tanja Mayr-Sieber, T., Rusch, P.,Schmitz, H. und Scherling, T. (2011). Netzwerk A1, Deutsch als Fremdsprache – Kurs- und Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Dopunska literatura:

 1. Funk, H. und Kuhn, C. (2013): Studio 21. Das Deutschbuch. Berlin: Cornelsen Verlag.
 2. Buscha, A. und Szita, S. (2015): Begegnungen A1+, Schubert-Verlag, Leipzig.
 3. Luscher R. (2001): Übungsgrammatik für Anfänger, Ismaning, Hueber Verlag.
 4. Medić, I. (1997): Kleine deutsche Grammatik. Zagreb: Školska knjiga. 
 5. Odabrani tekstovi iz knjiga, časopisa i s interneta

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Ostale informacije: