Književnost američkih Indijanaca

 

Naziv kolegija:
Književnost američkih Indijanaca
Šifra ISVU:
53140
Šifra MOZVAG:
EL017
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Runtić, Sanja
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ovaj kolegij pruža pregled književnosti američkih Indijanaca od 1970-ih naovamo. Cilj je kolegija ukazati na glavna estetska, epistemološka i politička pitanja koja postavljaju ova djela poput hibridnosti, odnosa usmene tradicije i pismenog diskursa, interkulturalnog dijaloga, preispisivanja povijesti, razvrgavanja kolonijalnih mitova i stereotipa, i mogućnosti kulturnog preporoda i opstanka američkih starosjedilaca u dominantnom svijetu. Kolegij će također propitati predodžbe o Indijancima još uvijek prisutne u popularnoj kulturi, posebice u kinematografiji, te razmotriti reciprocitet između tih predodžbi i stavova, odnosno političkog djelovanja.

Ishodi učenja:

Ishodi učenja 

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • opisati povijesni nastanak i razvoj književnosti američkih Indijanaca
 • izdvojiti glavna estetska i epistemološka obilježja ove književnosti
 • imenovati najvažnije događaje iz indijanske kolonijalne povijesti
 • raspravljati o razlikama i sličnostima ovih djela u odnosu na dominantni kanon
 • demonstrirati vještine usmene prezentacije i analitičke rasprave
 • kritički se očitovati o pogrešnim predodžbama i stavovima o američkim Indijancima na koje upućuju analizirana književna djela
 • reagirati protiv svih oblika diskriminacije.

Sadržaj predmeta:

Obrađuju se sljedeća djela:

 • Leslie Marmon Silko: Ceremony (1977)
 • Leslie Marmon Silko: „Lullaby“ (1981)
 • Mickey Roberts: „The Indian Basket“ (1991)
 • Mickey Roberts: „It's All In How You Say It“ (1991)
 • James Welch: Fools Crow (1987)
 • Louise Erdrich: Tracks (1988)
 • Evelina Zuni Luzero: Night Sky Morning Star (2000)

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni kolokvij, Pohađanje nastave, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,15 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,15 0%
Pismeni kolokvij 1,2 0%
Pohađanje nastave 1 0%
Referat 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Od studenata se na svakom satu očekuje pripremljenost za kratak pisani zadatak/aktivno sudjelovanje u raspravi o zadanim tekstovima (15%), što uz referat (15%) i pismeni kolokvij (70%) čini konačnu ocjenu. Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

60% – 70% = 2

70% – 80% = 3

80% – 90% = 4

90% – 100% = 5

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Napomena: U slučaju provedbe ispita na daljinu, kolokviji i ispiti provodit će se pismeno i/ili usmeno online putem sustava Moodle, sustava učenja na daljinu (https://online.ffos.hr) i drugih dostupnih alata za virtualnu komunikaciju.

 

 

Obavezna literatura:

 • Dennis, May Helen. Native American Literature: Towards a Specialized Reading. New York: Routlege, 2006. – poglavlje 4
 • King, Richard C. Contemporary Native American Issues: Media Images And Representations. Philadelphia: Chelsea House, 2005. – Foreword, Introduction
 • Owens, Louis. Mixedblood Messages: Literature, Film, Family, Place. Norman, OK: U of Oklahoma P, 1998. – poglavlje 2
 • Porter, Joy, and Kenneth M. Roemer. The Cambridge Companion to Native American Literature. Cambridge: Cambridge UP, 2005. – poglavlja: 1, 13, 15, 17
 • Runtić, Sanja i Marija Knežević. Suvremena književnost američkih starosjedilaca. Osijek: Filozofski fakultet, 2013. – Uvod, poglavlja: 2.1, 3.1, 3.2, 4.1

Dopunska literatura:

·         Allen, Paula Gunn. The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Traditions. Boston: Beacon, 1986. – odabrana poglavlja

·         Beidler, Peter G., and Gay Barton. A Reader's Guide to the Novels of Louise Erdrich. University of Missouri, 2006.

·         Chavkin, Allan. Leslie Marmon Silko's Ceremony – A Casebook. Oxford, New York: Oxford UP, 2002.

·         Deloria, Philip, and Neal Salisbury. A Companion to American Indian History. Malden, Mass. Blackwell Publishers, 2001. – poglavlja 2, 5

·        Fixico, Donald. Daily Life of Native Americans in the Twentieth Century. Westport/London: Greenwood P, 2006. – odabrana poglavlja

·         Kilpatrick, Jacquelyn. Celluloid Indians: Native Americans and Film. Lincoln and London: U of Nebraska P, 1999. – poglavlja 1, 2, 3, 5

·         Nelson, Robert M. Place and Vision: The Function of the Landscape in Native American Fiction. New York: Peter Lang, 1993. – odabrani dijelovi

Stookey, Lorena Laura. Louise Erdrich - A Critical Companion. Greenwood, 1999.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: