Književnost američkih indijanaca

 

Naziv kolegija:
Književnost američkih indijanaca
Šifra ISVU:
53140
Šifra MOZVAG:
EL017
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Runtić, Sanja
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Ishodi učenja 

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti povijesni nastanak i razvoj književnosti američkih Indijanaca.
 • izdvojiti glavna estetska, epistemološka i politička obilježja ove književnosti
 • ukazati na razlike i sličnosti ovih djela u odnosu na dominantni kanon.
 • raspravljati o pogrešnim predodžbama i stavovima o američkim Indijancima prisutnim u popularnoj kulturi.
 • protumačiti reciprocitet između tih predodžbi i stavova i političkog djelovanja.
 • samostalno istraživati i napisati znanstveni rad

Sadržaj predmeta:

Sadržaji i ciljevi predmeta:

Ovaj kolegij daje pregled književnosti američkih Indijanaca, uključujući rana djela - rezultat bikulturalne suradnje s ne-indijanskim urednikom, predstavnike tzv. "indijanske renesanse" 1970-ih i najsuvremenije tekstove. Predavanja će uključiti glavna estetska, epistemološka i politička pitanja koja postavljaju ova djela poput hibridizacije usmene tradicije i pismenog diskursa, kros-kulturnog dijaloga, preispisivanja povijesti, razvrgavanja kolonijalnih mitova i stereotipa, i, najvažnije od svega, mogućnosti kulturnog preporoda i opstanka u dominantnom svijetu. Kolegij će također propitati predodžbe o Indijancima još uvijek prisutne u popularnoj kulturi, posebice u kinematografiji, te razmotriti reciprocitet između tih predodžbi i stavova, odnosno političkog djelovanja.

TEKSTOVI:

 1. Mourning Dove: Cogewea, the Half-Blood: A Depiction of the Great Montana Cattle Range (1927)
 2. John Neihardt: Black Elk Speaks (1932)
 3. Scott Momaday: House Made of Dawn (1966), The Way to Rainy Mountain (1969)
 4. Leslie Marmon Silko: Ceremony (1977)
 5. James Welch: Fool's Crow (1987)
 6. Louise Erdrich: Tracks (1988)
 7. Mary Crow Dog: Lakota Woman (1991)
 8. Joy Harjo - selected poems
 9. Sherman Alexie: Reservation Blues (1995)
 10. Evelina Zuni Luzero: Night Sky Morning Star (2000)

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pismeni kolokvij, Pohađanje nastave, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,5 15%
Pismeni kolokvij 1,25 70%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Referat 0,5 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Od studenata se na svakom satu očekuje pripremljenost za kratak pisani zadatak/aktivno sudjelovanje u raspravi o zadanim tekstovima (15%), što uz referat (15%) i pismeni kolokvij (70%) čini konačnu ocjenu. Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

60% – 70% = 2

70% – 80% = 3

80% – 90% = 4

90% – 100% = 5

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Dennis, May Helen. Native American Literature: Towards a Specialized Reading. New York: Routlege, 2006. – poglavlje 4
 2. King, Richard C. Contemporary Native American Issues: Media Images And Representations. Philadelphia: Chelsea House, 2005. – Foreword, Introduction
 3. Owens, Louis. Mixedblood Messages: Literature, Film, Family, Place. Norman, OK: U of Oklahoma P, 1998. – poglavlje 2
 4. Porter, Joy, and Kenneth M. Roemer. The Cambridge Companion to Native American Literature. Cambridge: Cambridge UP, 2005. – poglavlja: 1, 13, 15, 17
 5. Runtić, Sanja i Marija Knežević. Suvremena književnost američkih starosjedilaca. Osijek: Filozofski fakultet, 2013. – Uvod, poglavlja: 2.1, 3.1, 3.2, 4.1

Dopunska literatura:

 1. Allen, Paula Gunn. The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Traditions. Boston: Beacon, 1986. - odabrana poglavlja
 2. Beidler, Peter G., and Gay Barton. A Reader's Guide to the Novels of Louise Erdrich. University of Missouri, 2006.
 3. Chavkin, Allan. Leslie Marmon Silko's Ceremony – A Casebook. Oxford, New York: Oxford UP, 2002.
 4. Deloria, Philip, and Neal Salisbury. A Companion to American Indian History. Malden, Mass. Blackwell Publishers, 2001. – poglavlja 2, 5
 5. Fixico, Donald. Daily Life of Native Americans in the Twentieth Century. Westport/London: Greenwood P, 2006. – odabrana poglavlja
 6. Kilpatrick, Jacquelyn. Celluloid Indians: Native Americans and Film. Lincoln and London: U of Nebraska P, 1999. - poglavlja 1, 2, 3, 5
 7. Mann, Charles C. 1491: New Revelations of the Americas before Columbus. New York: Alfred A. Knopf, 2006. – odabrani dijelovi
 8. Momaday, N. Scott. The Man Made of Words. New York: St. Martin's P, 1998. – odabrani dijelovi
 9. Nelson, Robert M. Place and Vision: The Function of the Landscape in Native American Fiction. New York: Peter Lang, 1993. - odabrani dijelovi 
 10. Stookey, Lorena Laura. Louise Erdrich - A Critical Companion. Greenwood, 1999.
 11. Velie, Alan R., and Jennifer McClinton-Temple. Encyclopedia of American Indian Literature. New York: Facts on File, 2007.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Putem anketa, praćenjem postotka prolaznosti studenata

Ostale informacije: