Multikulturalna književnost na engleskom

 

Naziv kolegija:
Multikulturalna književnost na engleskom
Šifra ISVU:
167366
Šifra MOZVAG:
EL097
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g., 2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Runtić, Sanja
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Kroz mnoštvo popularnih tekstova nastalih u razdoblju posljednjih dvadeset godina dvadesetog stoljeća studenti će se upoznati s raznovrsnošću i multietničnošću suvremenog književnog stvaralaštva na engleskom jeziku te nekim obilježjima suvremene književnosti i postmoderne poetike kao što je stapanje fiktivnog i dokumentarnog, magijskog i realističnog, sklonost autobiografiji, recikliranju stilova i preispisivanju povijesti. Pritom će u žarištu razmatranja biti neki aspekti suvremene zbilje kao što je uloga jezika i proze pri (pre)oblikovanju kulturnog identiteta, premošćivanju granica i promicanju razumijevanja između različitih kultura. Kolegij također za cilj ima pospješiti vještinu pisanja kroz dva analitička eseja koja studenti pišu na osnovu tekstova i tema obrađenih na satu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • prepoznati i definirati osnovna obilježja suvremene književnosti i postmoderne poetike
 • prepoznati raznovrsnost i multietničnost suvremenog književnog stvaralaštva na engleskom jeziku
 • objasniti odnos između književnih elemenata kao što su fabula, lik, mjesto radnje, tema, ton i pjesničke figure i značenja književnog djela
 • primijeniti sposobnosti književno-kritičkog promišljanja i detaljnog čitanja pri interpretaciji književnih djela
 • analizirati odnos između književnog teksta i društveno-političkog konteksta kroz pitanja kao što su: rasa, etnicitet, rod, identitet, drugo
 • primijeniti stečeno kulturološko i književnoteorijsko znanje te analitičke i retoričke vještine pri samostalnoj izradi pisanih radova koristeći MLA stil dokumentiranja.
 • prihvatiti i provoditi etička načela pri izradi pisanih radova te vrednovati stručnu i znanstvenu literaturu
 • kroz upoznavanje s kulturološkim različitostima zemalja engleskoga govornog područja i s raznovrsnošću suvremenog književnog stvaralaštva na engleskom jeziku izgraditi pozitivan stav prema drugim kulturama i osjećaj uvažavanja etničkih različitosti.
 • promicati temeljne demokratske postavke multikulturalizma i tolerancije, načela rasne/etničke ravnopravnosti te reagirati protiv svih oblika diskriminacije kojima se narušavaju temeljna ljudska prava.

Sadržaj predmeta:

Obrađuju se sljedeća djela:

SUVREMENA BRITANSKA KNJIŽEVNOST

 • Harris, Eobert. "PMQ." Speaking with the Angel. Ed. Nick Hornby. Harmondsworth: Penguin, 2000. 1-18,
 • Bank, Melissa. "The Wonder Spot." Speaking with the Angel. Ed. Nick Hornby. Harmondsworth: Penguin, 2000. 19-28.
 • Illis, Mark. "There's a Hole in Everything." New Writing. Ed. Andrew O'Hagan and Colm Toibin. London: Picador, in association with The British Council, 2002. 233-241.

SUVREMENA IRSKA KNJIŽEVNOST

 • Hamilton, Hugo. The Last Shot. London: Faber and Faber, 1992.

SUVREMENA AMERIČKA KNJIŽEVNOST

 • Gruwel, Erin. The Freedom Writers' Diary (1999)
 • Mukherjee, Bharati. "Happiness." Stories in the Stepmother Tongue. Ed. Josip Novakovich and Robert Shapard. Buffalo-NY: White Pine Press, 2000. 35-45.
 • Upadhyay, Samrat. "This World" Stories in the Stepmother Tongue. Ed. Josip Novakovich and Robert Shapard. Buffalo-NY: White Pine Press, 2000. 179-200.
 • Ho, Mifong. "The Winter Hibiscus." Stories in the Stepmother Tongue. Ed. Josip Novakovich and Robert Shapard. Buffalo-NY: White Pine Press, 2000. 161-178.
 • Manrique, Jaime. "The Documentarian." Stories in the Stepmother Tongue. Ed. Josip Novakovich and Robert Shapard. Buffalo-NY: White Pine Press, 2000. 147-160.

SUVREMENA KNJIŽEVNOST AMERIČKIH STAROSJEDILACA

 • Crow Dog Mary, and Richard Erdoes. "Civilize Them with a Stick." Lakota Woman. 1990. New York: Harper Collins Publishers, 1991. 28-41.
 • Marmon Silko, Leslie. "Lullaby." Storyteller. New York: Arcade Publishing, 1981. 43-51.
 • Brant, Beth. "Swimming Upstream." Talking Leaves. Ed. Craig Lesley. New York: Bantam Doubleday Dell, 1991. 22-30.
 • Roberts, Mickey. "The Indian Basket." Talking Leaves. Ed. Craig Lesley. New York: Bantam Doubleday Dell, 1991. 227-229.

·---. "It's All in How You Say It." Talking Leaves. Ed. Craig Lesley. New York: Bantam Doubleday Dell, 1991. 229-230.

SUVREMENA KNJIŽEVNOST AUSTRALSKIH ABORIDŽINA

 • Pilkington Garimara, Doris. Follow the Rabbit-Proof Fence. University of Queensland Press, 2001.

SUVREMENA KNJIŽEVNOST NOVOZELANDSKIH MAORA

 • Ihimaera, Witi. Whale Rider. Auckland: Reed Books, 1987.

SUVREMENA JUŽNOAFRIČKA KNJIŽEVNOST

 • Williams, Michael. Now Is the Time for Running (2009)

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Esej 1 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Od studenata se na svakom satu očekuje pripremljenost za kratak pisani zadatak/aktivno sudjelovanje u raspravi o zadanim tekstovima (20%), što uz dva analitička eseja (80%) čini konačnu ocjenu.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • redovito pohađanje nastave
 • čitanje zadanih tekstova kao priprema za raspravu ili kratki pisani zadatak
 • aktivno sudjelovanje u raspravi
 • izrada dvaju analitičkih eseja

Napomena: U slučaju provedbe ispita na daljinu, kolokviji i ispiti provodit će se pismeno i/ili usmeno online putem sustava Moodle, sustava učenja na daljinu (https://online.ffos.hr) i drugih dostupnih alata za virtualnu komunikaciju.

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Glenn, Cheryl, and Loretta Gray. Harbrace Essentials. Boston: Wadsworth, 2012. – "MLA Documentation" – stranice: 280-336.
 2. Novakovich, Josip, and Robert Shapard, eds. Stories in the Stepmother Tongue. Buffalo-NY: White Pine Press, 2000.
 3. Polak, Iva. Razvoj književne proze australskih Aboridžina. Zagreb: Biblioteka književna smotra, 2011. – "Proza ukradenih pokoljenja” – stranice: 245-286.
 4. Runtić, Sanja i Marija Knežević. Suvremena književnost američkih starosjedilaca. Osijek: Filozofski fakultet, 2013. – stranice i-xi.

Dopunska literatura:

 1. Matz, Jesse. The Modern Novel: A Short Introduction. Online Publication, 2008. . – poglavlje 8: "Postcolonial Modernity”
 2. Powell, Jim. Postmodernism for Beginners. New York: Writers and Readers Pub, 1998.
 3. Velie, Alan R., and Jennifer Mcclinton-Temple. Encyclopedia of American Indian Literature. New York: Facts on File, 2007.
 4. Zinn, Howard. A People's History of the United States: 1492 to Present. New York: Harper Collins, 2003. – poglavlje 1: "Columbus, The Indians, and Human Progress"

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: