Čitateljski odgoj

 

Naziv kolegija:
Čitateljski odgoj
Šifra ISVU:
191101
Šifra MOZVAG:
HKDID38
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Sabljić, Jakov
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija predstaviti vrste i tehnike čitanja, tipove čitatelja i osvijestiti važnosti razvijanja čitateljskih sposobnosti promicanjem vještina čitanja. Objašnjavaju se čimbenici koji utječu na razvijanje čitateljskih interesa te emocionalni i intelektualni razvoj čitatelja kao što su: socijalni status, kulturno okružje i utjecaj obitelji. Cilj je i opisati temeljne psihološke značajke čitatelja kojima se oblikuje percepcija čitanja te istaknuti činjenicu da je razvijena čitateljska sposobnost uvjet školske uspješnosti, a time i životne uspješnosti. Također se opisuje utjecaj nastave na odgoj čitatelja, navode se brojni načini nesvjesne primjene vještine čitanja te prikazuje pojam čitanja uz pomoć viđenja čitanja s neformalno-edukacijske strane (knjižnica, časopisi, novine, internet, zvučna knjiga i slično kao poticaji čitanju i čitateljskim navikama). Naposljetku se pojašnjava odnos čitatelja i popularne književnosti, književni interesi djece, mladih i odraslih, oblici motivacije za čitanje i slušanje (ne)fikcionalnih tekstova te govorna interpretacija teksta i važnost njezine uloge u čitateljskom odgoju.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • definirati tipove čitatelja i važne čimbenike za razvijanje čitateljskih interesa te emocionalni i intelektualni razvoj čitatelja,
 • analizirati temeljne psihološke značajke čitatelja kojima se oblikuje percepcija čitanja,
 • opisati utjecaj nastave na odgoj čitatelja i neformalno-edukacijske poticaje u oblikovanju čitateljskih navika posredovanjem npr. knjižnice, časopisa, novina, interneta, zvučne knjige i sličnog,
 • razlikovati više vrsta čitanja potrebnih za razvijanje vlastitih čitateljskih sposobnosti i vještina,
 • analizirati govornu interpretaciju teksta i važnost njezine uloge u čitateljskom odgoju.

Sadržaj predmeta:

Tipovi čitatelja. Čitateljski interesi (ovisnost interesa) i razvoj čitatelja (uvjetovanost razvoja). Ovisnost čitatelja o socijalnom statusu i kulturnom okružju. Utjecaj obitelji na odgoj čitatelja. Psihološke značajke čitatelja. Utjecaj nastave na odgoj čitatelja. Granice preskripcije i slobode. Funkcionalni tekstovi i/ili užitak čitanja. Zadaće čitateljskog odgoja. Čitateljski poticaji (knjižnica, časopisi, novine, internet, zvučna knjiga i slično). Vrste i tehnike čitanja. Čitatelj i popularna književnost. Književni interesi djece, mladih i odraslih. Primjena nekih oblika motivacije za čitanje i slušanje (ne)fikcionalnih tekstova. Govorna interpretacija teksta i njezina uloga u čitateljskom odgoju (osnovni čimbenici govorne interpretacije, recitacija i gluma, interpretator i publika). Faze govorne interpretacije teksta.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
predavanje slušanje izlaganja, pisanje, razmišljanje definirati tipove čitatelja i važne čimbenike za razvijanje čitateljskih interesa te emocionalni i intelektualni razvoj čitatelja seminarski rad
seminari i radionice slušanje izlaganja, pisanje, razmišljanje analizirati temeljne psihološke značajke čitatelja kojima se oblikuje percepcija čitanja seminarski rad
terenska nastava promatranje, slušanje, pisanje, sustavno opažanje i zaključivanje opisati utjecaj nastave na odgoj čitatelja i neformalno-edukacijske poticaje u oblikovanju čitateljskih navika posredovanjem npr. knjižnice, časopisa, novina, interneta, zvučne knjige i sličnog seminarski rad
seminari i radionice govorenje razlikovati više vrsta čitanja potrebnih za razvijanje vlastitih čitateljskih sposobnosti i vještina govorna interpretacija teksta
seminari i radionice govorenje analizirati govornu interpretaciju teksta i važnost njezine uloge u čitateljskom odgoju govorna interpretacija teksta

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Govorne interpretacije tekstova, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Govorne interpretacije tekstova 0,6 0%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Seminarski rad 0,6 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz seminarskoga rada i govorne interpretacije teksta: 50% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz govorne interpretacije teksta.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 50 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 30 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, sudjelovanje u raspravi, pisanje seminarskog rada, govorna interpretacija teksta.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Meta Grosman, U obranu čitanja: čitatelji i književnost u 21. stoljeću, Algoritam, Zagreb, 2010.

Dopunska literatura:

 1. Sharon Benge Kletzien, Miljenka Cota Bekavac, Čitanje, pisanje i rasprava za poticanje kritičkog mišljenja, Forum za slobodu odgoja, Zagreb, 2008.
 2. Antoine Compagnon, Demon teorije, AGM, Zagreb. 2007, str. 161–191.
 3. Irena Galić, Čitanje – obveza ili zadovoljstvo?, u: Zbornik radova 12. proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske, Crikvenica, 2000, uredila Višnja Šeta, Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka, 2001, str. 82–91.
 4. Novak Novaković, Govorna interpretacija umjetničkog teksta, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
 5. Danko Plevnik, Tko je Vaš najbolji čitalac?, Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić«, Karlovac, 2010.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: