Metodika nastave filma

 

Naziv kolegija:
Metodika nastave filma
Šifra ISVU:
191100
Šifra MOZVAG:
HK46
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bjedov, Vesna
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Usavršavanje metodičke kompetencije ovladavanjem teorijskim spoznajama o nastavi filma te funkcionalnom primjenom metodičkoga znanja u oblikovanju nastavnoga sata filma. Poticanje analitičkoga promatranja filmskoga djela.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta student će moći:

  • opisati teorijska ishodišta nastave filma,
  • primijeniti metodička znanja u planiranju i programiranju nastave filma,
  • ujediniti metodička znanja o nastavi filma u korelacijsko-integracijskim svezama s ostalim predmetnim područjima nastavnoga predmeta hrvatskoga jezika,
  • razumjeti povezanost filma s drugim umjetnostima i medijima,
  • analizirati filmska djela.

Sadržaj predmeta:

Teorijska ishodišta nastave filma; Film u nastavi medijske kulture; Planiranje i programiranje nastave filma; Filmska izražajna sredstva; Filmski rodovi i vrste; Načela nastave filma, pristupi, polazišta i sustavi; Socioliški oblici rada i metode u nastavi filma; Ustroj nastavnoga sata filma; Film i druge umjetnosti i mediji; Nastajanje filma; Utjecaji filma.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
diskusijska predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmjereno slušanje, usmeno izlaganje, diskusija opisati teorijska ishodišta nastave filma pismeni kolokviji
seminarski rad
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmjereno slušanje, analiza planova i programa, usmeno izlaganje, diskusija primijeniti metodička znanja u planiranju i programiranju nastave filma pismeni kolokviji
seminarski rad
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmjereno slušanje, usporedna analiza unutarpredmetnih programskih sadržaja, usmeno izlaganje, diskusija ujediniti metodička znanja o nastavi filma u korelacijsko-integracijskim svezama s ostalim predmetnim područjima nastavnoga predmeta hrvatskoga jezika pismeni kolokviji
seminarski rad
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmjereno slušanje i promatranje filmskih djela, analiza međupredmetnih programskih sadržaja, analiza filmskih djela i njihove povezanosti s drugim umjetnostima i medijima, usmeno izlaganje, diskusija razumjeti povezanost filma s drugim umjetnostima i medijima pismeni kolokviji
seminarski rad
usmeni ispit
portfolio
diskusijska predavanja
interaktivna predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmjereno slušanje i promatranje filmskih djela, analiza filmskih djela, usmeno izlaganje, diskusija analizirati filmska djela seminarski rad
portfolio

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Portfolio, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Portfolio 0,3 0%
Seminarski rad 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz seminarskoga rada, iz dvaju kolokvija te iz portfolija: 44% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada, 40% konačne ocjene čini ocjena iz dvaju kolokvija te 16% konačne ocjene čini ocjena iz portfolija.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 85 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 51 ocjenski bod ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave (predavanja i seminara), seminarski rad, kolokviji, portfolio.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Stjepko Težak, Metodika nastave filma, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Dopunska literatura:

  1. Krešimir Mikić, Film u nastavi medijske kulture, Educa, Zagreb, 2001.
  2. Ante Peterlić, Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2000.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: