Postmodernistički roman

 

Naziv kolegija:
Postmodernistički roman
Šifra ISVU:
191098
Šifra MOZVAG:
HKID25
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga Oswald, Tina
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij Postmodernistički roman temelji se na proučavanju književnopovijesnih i književnoteorijskih zasada o postmodernizmu, kao i analiziranju i interpretiranju reprezentativnih postmodernističkih književnih djela. Uloga romana u razdoblju postmodernizma određena je odnosom lake i teške književnosti. Određenje, opis pa i početak odnosno trajanje postmodernizma, književni postupci i tehnike (poetika), razlikuju se u književnim teorijama, ali svakako upućuju na traganje za izrazom velikih promjena. U književnoj praksi pak postmodernizam je sklon tzv. otvorenim djelima te skepticizmu, relativizmu i eklekticizmu, kao i prepletenosti književnih teorija s književnom praksom. Kritičko razmatranje znanstvene literature u analizi i interpretaciji književnih djela služi kao paradigma u samostalnom istraživanju određene teme.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • književnopovijesno i književnoteorijski opisati razdoblje postmodernizma,
 • razlikovati književnopovijesne i književnoteorijske odrednice unutar postmodernizma,
 • definirati ulogu romana u postmodernizmu,
 • definirati književni, kulturni i povijesni kontekst autora i književnog djela,
 • interpretirati književna djela unutar razdoblja postmodernizma,
 • primijeniti znanstvenu literaturu u analizi i interpretaciji književnih djela.

Sadržaj predmeta:

 1. Kako govoriti o postmodernizmu u književnosti?
 2. Teorijske, filozofske i sociološke rasprave o postmodernizmu (Habermas, Jameson, Lyotard, McHale, Hutcheon, Baudrillard)
 3. Postmodernizam ili kriza modernizma?
 4. Postmoderna: procvat ili slom književne komunikacije?
 5. Laka i teška književnost
 6. Vedrina rezignacije – problematika postmoderne
 7. Retorika postmodernizma

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava književnopovijesno i književnoteorijski opisati razdoblje postmodernizma aktivnost u nastavi
kontinuirano provjeravanje znanja
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava razlikovati književnopovijesne i književnoteorijske odrednice unutar postmodernizma aktivnost u nastavi
kontinuirano provjeravanje znanja
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava definirati ulogu romana u postmodernizmu aktivnost u nastavi
kontinuirano provjeravanje znanja
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava definirati književni, kulturni i povijesni kontekst autora i književnog djela aktivnost u nastavi
kontinuirano provjeravanje znanja
seminari i radionice
multimedija i mreža
mentorski rad
suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature, javni govor, prezentacija interpretirati književna djela unutar razdoblja postmodernizma seminarski rad
referat
aktivnost u nastavi
kontinuirano provjeravanje znanja
seminari i radionice
multimedija i mreža
mentorski rad
suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature, javni govor, prezentacija primijeniti znanstvenu literaturu u analizi i interpretaciji književnih djela seminarski rad
referat
aktivnost u nastavi
kontinuirano provjeravanje znanja

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Referat, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,7 0%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Referat 0,2 0%
Seminarski rad 0,2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz aktivnosti u nastavi, ocjena iz kontinuirane provjere znanja, ocjena iz seminarskog rada i ocjena iz referata: 10% konačne ocjene čini ocjena iz aktivnosti u nastavi, 50% konačne ocjene čini ocjena iz kontinuirane provjere znanja, 20% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada, a 20% konačne ocjene čini ocjena iz referata.

 

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: aktivnosti u nastavi 20, kontinuirana provjera znanja 100, seminarski rad 40, referat 40. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 120 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 120–139 ocjenskih bodova (60%–69%) = dovoljan (2), 140–159 ocjenskih bodova (70%–79%) = dobar (3), 160–179 ocjenskih bodova (80%–89%) = vrlo dobar (4), 180–200 ocjenskih bodova (90%–100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje predavanja i seminarske nastave. Usmeno izlaganje referata. Izrada seminarskog rada. Sustavno čitanje književnih djela i aktivno sudjelovanje u raspravama o njima. Kontinuirana provjera znanja iz područja znanstvene literature i pripadajućih književnih djela.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Milivoj Solar, Nakon smrti Sancha Panze, Naklada Ljevak, Zagreb, 2009, str. 97–197.
 2. Milivoj Solar, Laka i teška književnost, Matica hrvatska, Zagreb, 1995, str. 7–70.
 3. Viktor Žmegač, Povijesna poetika romana, Matica hrvatska, Zagreb, 2004, str. 437–495.

Lektira (izbor)

 1. Samuel Beckett, Molloy, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 2. Vladimir Nabokov, Lolita, SysPrint, Zagreb, 1998.
 3. Gabriel García Márquez, Sto godina samoće, V.B.Z., Zagreb, 2006.
 4. John Fowles, Ženska francuskog poručnika, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 5. Italo Calvino, Ako jedne zimske noći neki putnik, Globus media, Zagreb, 2004.
 6. Milan Kundera, Nepodnošljiva lakoća postojanja, Meandar, Zagreb, 2000.
 7. Umberto Eco, Ime ruže, Izvori, Zagreb, 2000.
 8. Julio Cortázar, Školice, Naklada Pelago, Zagreb, 2009.
 9. Thomas Pynchon, Dražba predmeta 49, Ceres, Zagreb, 1998.
 10. Peter Handke, Don Juan: pripovijeda o sebi, Fraktura, Zaprešić, 2008.
 11. Kurt Vonnegut, Kolijevka za macu, Europapress holding – Novi Liber, Zagreb, 2010.
 12. Claude Simon, Flandrijska cesta, Matica hrvatska, Zagreb, 2008.
 13. Christop Ransmayr, Posljednji svijet, Mladost, Zagreb, 1990.
 14. Allain Robbe-Grrillet, Oči koje sve vide, Narodna knjiga, Cetinje, 1957.
 15. Günther Grass, Limeni bubanj, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 16. William Seward Burroughs, Goli ručak, Šaren dućan, Koprivnica, 2000.

Dopunska literatura:

 1. Milivoj Solar, Suvremena svjetska književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 2. Milivoj Solar, Retorika postmoderne, Matica hrvatska, Zagreb, 2005.
 3. Milivoj Solar, Mit o avangardi i mit o dekadenciji, Nolit, Beograd, 1985.
 4. Linda Hačion, Poetika postmodernizma: istorija, teorija, fikcija, Svetovi, Novi Sad, 1996.
 5. David Lodge, Načini modernog pisanja, Globus, Zagreb, 1988.
 6. Jean François Lyotard, Postmoderno stanje: izvještaj o znanju, Ibis-grafika, Zagreb, 2005.
 7. Jürgen Habermas, Modernity – an Incomplete Project, u: Modernism / Postmodernism, uredio Peter Brooker, Longman, London and New Yourk, 1992, str. 125–138.
 8. Fredric Jameson, Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma, u: Postmoderna: nova epoha ili zabluda, Naprijed, Zagreb, 1988, str. 187–232.
 9. Jean Bauderillard, Simulacija i zbilja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
 10. Čarls Dženks, Jezik postmoderne arhitekture, Vuk Karadžić, Beograd, 1985.
 11. John Barth, Izgubljen u lunaparku: proza za tisak, vrpcu, živi glas, IBS, Zagreb, 2006.
 12. Postmoderna: nova epoha ili zabluda, Naprijed, Zagreb, 1988.
 13. Postmoderna ili borba za budućnost, Augus Cesarec, Zagreb, 1995.
 14. Srećko Horvat, Znakovi postmodernog grada, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2007.
 15. Viktor Žmegač, Povijesna poetika romana, Matica hrvatska, Zagreb, 2004, str. 407–437.
 16. Željka Lovrenčić, Obrasci fantastike u hispanoameričkom romanu: Rulfo, Fuentes, Cabrera Infante, Garcia Marquez, Donoso, Sabato, Cortazar, Vargas Llosa, Puig, D.S.M. grafika, Zagreb, 2001.
 17. Magdalena Medarić, Od Mašenjke do Lolite: pripovjedački svijet Vladimira Nabokova, August Cesarec, Zagreb, 1989.
 18. Jasmina Vojvodić, Tijelo-fetiš i tijelo-karikatura: Čarobnjak i Lolita Vladimira Nabokova, Književna smotra, 33, 4(122), Zagreb, 2001[i.e. 2002], str. 57–61.
 19. Morana Čale Knežević, Demiurg nad tuđim djelo : intertekstualnost u romanima Umberta Eca, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1993.
 20. Nino Raspudić, Slaba misao – jaki pisci: postmoderna i talijanska književnost, Naklada Juričić, Zagreb, 2006.
 21. Tatjana Peruško, Roman u zrcalu: suvremena talijanska proza između samosvijesti i pripovijesti, Naklada MD, Zagreb, 2000.
 22. John Fletcher, Tumačenje Molloya, Quorom, VI, 5–6, Zagreb, 1990, str. 242–250.
 23. Jasna Grižinić, Segment edipske mitske povijesti: Milan Kundera: »Nepodnošljiva lakoća postojanja«, Nova Istra, 10, 1(29), Pula, 2005, str. 77–82.
 24. Jurdana Vjekoslava, Šest fragmenata za interpretaciju: Milan Kundera: »Nepodnošljiva lakoća postojanja«, Nova Istra, 10, 1(29), Pula, 2005, str. 83–88.
 25. Luis Harss, Pukovnik igra školice, BIGZ, Beograd, 1980.
 26. Tatjana Jukić, Tamo neke školice u uvećanom crvenom krugu: prikaz proze J.Cortázara, Književna smotra, 23. 84, Zagreb, 1991, str. 57–61.
 27. Jaume Marti-Olivella, Borgesova pripovjedačka magija u Sto godina samoće Gabriela Garcie Marqueza, Umjetnost riječi, 35, 2, Zagreb, 1991, str. 155–162.
 28. Milivoj Telećan, Sto godina samoće, Književna smotra, 6, 17, Zagreb, 1974, str. 103–105.
 29. Tatjana Jukić-Gregurić, Zaljubljene žene francuskog poručnika, Književna smotra, 27, 98(4), Zagreb, 1995, str. 9–16.
 30. Katarina Mažuran Jurešić, Nezavršenost postmodernističkog romana, Forum, god. 41, knj. 73[74!], br. 4–6, Zagreb, 2002, str. 721–746.
 31. Stipe Grgas, Teritorijalnost; književnost; najnoviji Pynchon, Glasje, 5, 9, Zadar, 1998, str. 118–126.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Evaluacijski listići.

Ostale informacije: