Suvremeni trendovi u nakladništvu

 

Naziv kolegija:
Suvremeni trendovi u nakladništvu
Šifra ISVU:
189629
Šifra MOZVAG:
NAKI01
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Velagić, Zoran
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Predmet daje pregled teorijskih i praktičnih pitanja vezanih uz suvremene trendove nakladništva i knjižarstva, a posebna se pozornost pridaje utvrđivanju razlika, a potom prednosti i nedostataka na relaciji komercijalno-nekomercijalno nakladništvo, odnosno proizvodnje kulturološki vrijednih djela utemeljenih na baštinskim vrijednostima i djela odlikovanih elementima popularne kulture. Na seminarima studenti prezentiraju svoje uratke na navedene teme i raspravljaju o definiranim trendovima (ovisno o analiziranim slučajevima iz nakladničke prakse).

Ishodi učenja:

Studenta se kroz predavanja i vježbe osposobljava da:

 • razumije razvoj nakladničkih trendova u zadanom vremenu i prostoru
 • razumije komparativne prednosti i razlike komercijalnog, odnosno nekomercijalnog nakladništva
 • definira projektna sredstva potrebna/dostupna za potrebe komercijalnog, odnosno nekomercijalnog nakladništva
 • prepoznaje prednosti i poteškoće s kojima se suočava nakladnik (ne)komercijalnih publikacija
 • razumije postupke organizacije i upravljanja objavljivanjem (ne)komercijalnih publikacija
 • primjeni stečena znanja na samostalnu izradbu jednostavnog nakladničkog plana
 • prepozna sadržaje koji su prisutni na tržištu nakladničkih (ne)komercijalnih proizvoda.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja znanja
 • terminološke i sadržajne odlike nakladništva 20., tj. 21. stoljeća
 • komparativne prednosti i nedostaci (ne)komercijalnog nakladništva
 • preduvjeti razvoja (ne)komercijalnog nakladništva: tehnička infrastruktura, čitateljske navike, pravni okvir
 • ograničenja u osiguravanju sredstava nekomercijalnog nakladništva
 • primjeri dobre prakse: odabrani projekti s otvorenim pristupom sadržajima, odabrani komercijalni projekti, odabrani nekomercijalni projekti, važnost znanstvene potpore
 • izvori i literatura za proučavanje trendova u nakladništvu
 • osnove sadržaja komercijalnih nakladničkih projekata
 • osnove sadržaja nekomercijalnih nakladničkih projekata
 • marketing komercijalnih nakladničkih projekata
 • marketing nekomercijalnih nakladničkih projekata
 • zaključna rasprava o budućim trendovima u nakladništvu.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • znanja o promjenama u suvremenim nakladničkim trendovima, student prati te promjene i primjenjuje ih u radu
 • svijest o razlici komercijalnih u odnosu na nekomercijalne nakladničke projekte
 • sposobnost samostalne procijene prikladnost sadržaja komercijalnih, odnosno nekomercijalnih nakladničkih projekata
 • poznavanje načina financiranja i marketinškog praćenja komercijalnih, odnosno nekomercijalnih nakladničkih proizvoda.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 0%
Pismeni ispit 1 0%
Seminarski rad 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na završnom pismenom ispitu i prema uspješnosti napisanih i izloženih seminara. Pismeni ispit donosi 40 % bodova, uspješnost na seminarima 40 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje pismenog ispita nakon završetka semestra
 • izrada i prezentacija seminarskog rada.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Tomašević, N., Kovač, M. Knjiga, tranzicija, iluzija. Zagreb: Naklada Ljevak, 2009.
 2. Gladwell, M. Točka preokreta. Kako male stvari mogu dovesti do velike promjene. Zagreb: Jesenski i Turk, 2005.
 3. Miller, L. J. Reluctant capitalists. Bookselling and the culture of Consumption. Chicago – London: University of Chicago Press, 2007.

Dopunska literatura:

 1. Kovač, M. „The end of codex and the disintegration of the communication circuit of the book. Seven hypotheses on the future of trade publishing“. Logos 22 I (2011): 12 – 24.
 2. Weel, A. „e-Roads and i-Ways: A sociotechnical look at user acceptance of ebooks“, http://www.let.leidenuniv.nl/wgbw/research/Weel_Articles/e-Roads_and_i-Ways.pdf

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete odabranih tema diplomskih radnji u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija nakladništva.

Ostale informacije: