Tretmani psihičkih poremećaja

 

Naziv kolegija:
Tretmani psihičkih poremećaja
Šifra ISVU:
190169
Šifra MOZVAG:
PID77
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kurtović, Ana
30
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s osnovnim modelima i odnosom između psihičkog zdravlja i psihičkih poremećaja, rizičnim i zaštitnim čimbenicima mentalnog zdravlja (osobnim i okolinskim) te njihovim interaktivnim učincima. Upoznati studente s tretmanima specifičnih psihičkih poremećaja (bipolarni i depresivni poremećaji, anksiozni poremećaji, poremećaji vezani uz  trauma i stres, disocijativni poremećaji, poremećaji sa somatskim simptomima, seksualne smetnje, poremećaji ličnosti, poremećaji vezani uz psihoaktivne tvari, poremećaja hranjenja), prednostima i ograničenjima, te indikacijama za pojedine tretmane. Naučiti studente konceptualizaciji slučaja, planiranju i evaluaciji tretmana.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • Opisati psihološke tretmane psihičkih poremećaja, teorijsku podlogu, prednosti i ograničenja, te glavne fokuse intervencija.
 • Procijeniti indikacije slučaja za pojedine tretmane
 • Odlučiti o ciljevima tretmana za pojedine poremećaje te predložiti tehnike za postizanje ciljeva tretmana
 • Objasniti pacijentu/klijentu svoje viđenje problema, njegovog razvoja i plan tretmana, te ga socijalizirati za tretman
 • Isplanirati evaluaciju tretmana
 • Predložiti strategije održavanja dobiti od tretmana i prevenciju recidiva

Sadržaj predmeta:

Modeli psihičkog zdravlja i psihičkih poremećaja, rizični čimbenici, zaštitni čimbenici, konceptualizacija slučaja, plan tretmana, socijalizacija za tretman, indikacije i tretmani za bipolarne i depresivne poremećaje, anksiozne poremećaje, poremećaje vezane uz traumu i stres, disocijativne poremećaje, poremećaje sa somatskim simptomima, seksualne smetnje, poremećaje ličnosti, poremećaje vezani uz psihoaktivne tvari te poremećaja hranjenja. Evaluacija tretmana, održavanje dobiti i prevencija recidiva. 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje
Demonstracija
Rasprava
Sudjelovanje u raspravi
Proučavanje literature
 
Opisati psihološke tretmane psihičkih poremećaja, teorijsku podlogu, prednosti i ograničenja, te glavne fokuse intervencija.
 
Pismeni ispit
Kontinuirana provjera znanja
Prikaz slučaja
Demonstracija
Grupni rad
Raprava
Sudjelovanje u raspravi
Proučavanje literature
Rad na slučaju
Izvještavanje slučaja
Procijeniti indikacije slučaja za pojedine tretmane Pismeni ispit
Aktivnost na nastavi
Kontinuirana provjera znanja
Prikaz slučaja
Grupni rad
Rasprava
 
 
Sudjelovanje u raspravi
Proučavanje literature
Rad na slučaju
Izvještavanje slučaja
 • Odlučiti o ciljevima tretmana za pojedine poremećaje te predložiti tehnike za postizanje ciljeva tretman
Pismeni ispit
Aktivnost na nastavi
Kontinuirana provjera znanja
Prikaz slučaja
Grupni rad
Rasprava
 
Grupni rad
Izvještavanje (snimke)
 • Objasniti pacijentu/klijentu svoje viđenje problema, njegovog razvoja i plan tretmana, te ga socijalizirati za tretman
Aktivnost na nastavi
Kontinuirana provjera znanja
Prikaz slučaja
Demonstracija
Grupni rad
Raprava
Sudjelovanje u raspravi
Proučavanje literature
Rad na slučaju
Izvještavanje slučaja
 • Isplanirati evaluaciju tretmana
Pismeni ispit
Aktivnost na nastavi
Kontinuirana provjera znanja
Prikaz slučaja
Demonstracija
Grupni rad
Raprava
Sudjelovanje u raspravi
Proučavanje literature
Rad na slučaju
Izvještavanje slučaja
 • Predložiti strategije održavanja dobiti od tretmana i prevenciju recidiva
Pismeni ispit
Aktivnost na nastavi
Kontinuirana provjera znanja

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pismeni ispit 1,5 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Praktični rad 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Vrednovanje rada studenata uključuje pismenu i usmenu provjeru. Pismena provjera uključuje redovite zadatke rada na slučajevima, planiranje tretmana, ciljeva, tehnika i evaluacije te završni pismeni ispit. Usmena provjera uključuje izlaganje plana tretmana i raspravu o njoj, kao i snimke socijalizacije pacijenta/klijenta za tretman.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, obaviti praktične zadatke s minimalnom ocjenom dovoljan (2). Praktični zadaci uključuju: konceptualizaciju slučaja, ciljeve i  plan tretmana, opis tehnika za postizanje ciljeva, održavanje dobiti i prevenciju recidiva.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Antony, M.A., Barlow, D.H. (2011). Handbook of Assessment and Treatment Planning for Psychological Disorders. New York: Guilford press.
 2. Davison, G.C. i Neale, J.M. (2002). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap
 3. Hawton, K., Salkovskis, P.M., Kirk, J. i Clark, D.M. Kognitivno-bihevioralna terapija za psihijatrijske probleme - vodič za praktičan rad. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Lichner Ingram, B. (2011). Clinical case formulations: matching the integrative treatment plan to the client. London: John Wiley & Sons

Dopunska literatura:

 1. Beck, A.T., Freeman, A. i Davis, D.D. (2012). Kognitivna terapija poremećaja ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Beck, J.S. (2010). Kognitivna terapija za složene problem. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Dalle Grave, R. (2015). Kako pobijediti poremećaje hranjenja : Program temeljen na kognitivno-bihevioralnoj terapiji. Zagreb: Veble commerce
 4. Dimaggio, G., Semerari, A., Carcione, A., Nicolo, G. i Procacci, M. (2007). Psychotherapy of Personality Disorders: Metacognition, States of Mind and Interpersonal Cycles. New York: Routlage
 5. Dryden, W. i Ellis, Al. (2002). REBT- Racionalno-emocionalna bihevioralna terapija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 6. Klepsch, R. i Wilcken, S. (2005). Prisilne radnje i prisilne misli: Opsesivno - kompulzivni poremećaj - kako izaći iz vlastitog začaranog kruga. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 7. Lazarus, A.A. (2003). Kratka ali sveobuhvatna psihoterapija - Višemodalni način. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 8. Leahe, R.L., Holland, S.J i McGinn, L.K. (2014). Planovi tretmana i intervencije za depresiju i anksiozne poremećaje. Jastrebarsko: Naklada Slap
 9. Meyer, T.D. (2008). Bipolarni poremećaj. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 10. Singer Kaplan, H. (2003). Psihoterapija poremećaja seksualne želje. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 11. Wolberg, L.R. (2013). The technique of psychotherapy. Chevy Chase: International Psychotherapy Institute E-Books

Recentni znanstveni radovi

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sveučilišna anketa, praćenje tijekom kolegija (kroz rasprave o slučajevima se procjenjuju stečena znanja i kompetencije) te evaluacija kolegija od strane studenata na kraju semestra. 

Ostale informacije: