Osnove zdravstvene psihologije

 

Naziv kolegija:
Osnove zdravstvene psihologije
Šifra ISVU:
190127
Šifra MOZVAG:
PSIP6
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vuletić, Gorka
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je da studenti usvoje znanja i temeljne pojmove iz područja zdravstvene psihologije, upoznaju metodologiju provođenja istraživanja zdravlja

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • poznavati temeljne pojmove iz područja Zdravstvene psihologije
  • poznavati psihološke aspekte tjelesnih bolesti
  • razumjeti psihičke reakcije pojedinca na bolest
  • osmisliti i evaluirati  preventivne zdravstvene programe
  • poznavati metodologiju istraživanja zdravlja, provesti istraživanje

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje,  raprava slušanje izlaganja, istraživanje literature objasniti područje i razvoj zdravstvene psihologije aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, demonstracija, vježbe, raprava slušanje izlaganja, istraživanje literature, samostalni rad (primjena upitnika) analizirati svrhu i metode mjerenja u zdravstvenoj psihologiji (ljestvice, upitnici, sustavno opažanje, itd.) aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, demonstracija, vježbe, raprava demonstracija, sudjelovanje u raspravi, refleksija o vlastitom iskustvu objasniti podlogu individualnih razlika u doživljaju bolesti i reakcijama na bolest aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, vježbe, raprava demonstracija, sudjelovanje u raspravi, refleksija o vlastitom iskustvu, usmeno izlaganje analizirati ulogu različitih psiholoških čimbenika u modulaciji doživljaja bolesti aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, terenski posjeti ustanovama, vježbe, raprava demonstracija, sudjelovanje u raspravi, refleksija o vlastitom iskustvu, usmeno izlaganje osmisliti i evaluirati  preventivne zdravstvene programe aktivnost na nastavi, seminarsko izlaganje, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,6 10%
Pismeni ispit 1,2 60%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Seminarski rad 0,8 15%
Usmeno izlaganje 0,6 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi s udjelom u konačnoj ocjeni 10%, seminarski rad pismeni 15%, usmeno izlaganje 15% i završni pismeni ispit s 60% udjela u konačnoj ocjeni.

Primjer izračunavanja ocjene:

Konačna se ocjena oblikuje iz ocjena postignutih u svakoj cjelini na sljedeći način:

 (aktivnost u nastavi x 0,10) + (seminarski rad pismeni x 0,15) + (usmeno izlaganje x 0,15) + (pismeni ispit x 0,60)


 

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo izlaska na završni ispit ako tijekom nastave napiše i usmeno izloži seminarski rad, te ako je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Havelka Meštrović, A, Havelka, M. (2020). Zdravstvena psihologija : biopsihosocijalne odrednice zdravlja. Naklada Slap, Jastrebarsko.  ISBN: 978-953-191-933-3
  2. Havelka, M. Zdravstvena psihologija (nastavni tekstovi): Zdravstveno veleučilište, Zagreb

Dopunska literatura:

Albery, I. P., Munafo, M. (2008). Key concepts in health psychology. SAGE Publications Ltd,

https://dx.doi.org/10.4135/9781446213162

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

praćenje aktivnosti na nastavi, provjere znanja tijekom nastave putem kolokvija

Ostale informacije: