Psihologija boli

 

Naziv kolegija:
Psihologija boli
Šifra ISVU:
190123
Šifra MOZVAG:
PSIP2
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vuletić, Gorka
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta da studenti usvoje specifična znanja o prirodi boli, te da usvoje tehnike koje psiholog koristi u tretmanu boli.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • Objasniti biološke osnove boli i teorije boli
  • Definirati svrhu i metode mjerenja boli (ljestvice, upitnici, sustavno opažanje,itd.).
  • Objasniti podlogu individualnih razlika u doživljaju boli
  • Objasniti ulogu različitih psiholoških čimbenika u modulaciji doživljaja boli
  • Identificirati i primijeniti tehnike i postupke koje psiholog koristi u tretmanu kako akutne tako i kronične boli

Sadržaj predmeta:

Poimanje boli. Biološke osnove boli i teorije boli. Mjerenje boli i svrha mjerenja boli: ljestvice, upitnici, sustavno opažanje, dijagnosticiranje boli na osnovi fizioloških pokazatelja, strukturirani intervju. Kontekstualni aspekt boli i individualne razlike u doživljaju boli. Emocije, pažnja i bol. Suzbijanje boli.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 20%
Kontinuirana provjera znanja 2 80%
Pohađanje nastave 0,6 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti dobivaju ocjenu na temelju kontinuiranog praćenja (aktivnost na satu te kvalitetan doprinos raspravi na temelju pročitane literature i sadržaja obrađenih na nastavi) te pismene provjere znanja (dva kolokvija). Studenti koji ne polože ispit putem kolokvija polažu nakon završene nastave u redovnom ispitnom roku pismeni i usmeni ispit

Primjer izračunavanja ocjene:

Konačna se ocjena oblikuje iz ocjena postignutih u svakoj cjelini na slijedeći način:

(kolokvij1 x 0,40) + (kolokvij2 x 0,40) + (aktivnost na satu x 0,20) 

 Skala ocjenjivanja je sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir: aktivnost na nastavi 20% ocjene, te provjere znanja u obliku kolokvija (80% ocjene). Tokom semestra studenti pišu 2 kolokvija od kojih svaki donosi 40% ocjene.  Kolokviji su obavezni. Nedolazak na kolokvij računa se kao izostanak. Ukoliko student ne položi jedan od kolokvija mora polagati pismeni i usmeni ispit iz cijelog gradiva u terminima ispitnih rokova.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Havelka, M., Despot-Lučanin, J. (1991.). Psihologija boli. Biblioteka priručnici za elektivne predmete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  2. Havelka, M. Zdravstvena psihologija (nastavni tekstovi): Zdravstveno veleučilište, Zagreb (poglavlje o Boli)

Dopunska literatura:

  1. Alispahic, Sabina. (2016). Alispahić, S. (2016). Psihologija boli. Sarajevo: Filozofski fakultet (elektronska publikacija): http://www.ff-eizdavastvo.ba/Knjige.aspx.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: