Obrada i analiza podataka

 

Naziv kolegija:
Obrada i analiza podataka
Šifra ISVU:
187444
Šifra MOZVAG:
SOCI04
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavić, Željko
0
0
0
Jurlina, Juraj
30
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Osposobljavanje studenata za rad sa SPSS programskim paketom

Osposobljavanje studenata za rad s Excel programskim paketom

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • samostalno unijeti istraživačke podatke i pripremiti ih za analizu
  • raditi sa SPSS datotekama
  • napraviti analizu podataka pomoću izabranog modela u SPSS-u
  • unijeti i analizirati podatke u Excelu

Sadržaj predmeta:

Priprema kodnog plana, definiranje varijabli u SPSS-u, rad s datotekama u SPSS-u, rad sa SPSS editorom, output datoteke, spajanje datoteka, SPSS sintaksa, unos podataka, analiza poduzoraka u SPSS-u, transformiranje vrijednosti podataka u SPSS-u, funkcijske varijable, rekodiranje podataka, ponderiranje podataka, unos podataka u Excelu, analiza podataka u Excelu.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva, aktivno sudjelovanje u nastavi, rješavanje zadataka, pisanje domaćih zadaća samostalno unijeti istraživačke podatke i pripremiti ih za analizu aktivnost u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit, evaluacija domaćih zadaća
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva, uvježbavanje slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva, aktivno sudjelovanje u nastavi, rješavanje zadataka, pisanje domaćih zadaća raditi sa SPSS datotekama aktivnost u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit, evaluacija domaćih zadaća
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva, uvježbavanje slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva, aktivno sudjelovanje u nastavi, rješavanje zadataka, pisanje domaćih zadaća napraviti analizu podataka pomoću izabranog modela u SPSS-u aktivnost u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit, evaluacija domaćih zadaća
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva, uvježbavanje slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva, aktivno sudjelovanje u nastavi, rješavanje zadataka, pisanje domaćih zadaća unijeti i analizirati podatke u Excelu aktivnost u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit, evaluacija domaćih zadaća

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 20%
Kontinuirana provjera znanja 0,7 0%
Pismeni ispit 0,8 50%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Usmeni ispit 1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pisanje domaćih zadaća; usmeni i pismeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave; pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Pallant, Julie (2017). SPSS: priručnik za preživljavanje prijevod 6. izdanja. Beograd: Mikro knjiga.

Dopunska literatura:

  1. Field, Andy (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. London: Sage Publications.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa. Analiza prolaznosti studenata

Ostale informacije: