Sociologija ruralnog razvoja

 

Naziv kolegija:
Sociologija ruralnog razvoja
Šifra ISVU:
187442
Šifra MOZVAG:
SOC400
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dremel, Anita
0
0
0
Klepač, Olgica
0
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s osnovnim obilježjima seljačkog društva i ruralnog prostora. Pri tome se želi poseban naglasak staviti na procese modernizacije i njihov učinak na promjene u selu i seljačkoj kulturi.  To će pomoći primjerenom lociranju ruralnog prostora i njegovog stanovništva u globalne procese tehnološke, gospodarske i kulturne integracije.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • prepoznati specifična obilježja ruralnog prostora kao posebnost u odnosu na urbani prostor, kao i perspektive ruralnog prostora u vremenu globalizacije
 • razlikovati tradiciju sela i seljaštva od revitalizacije ruralnih prostora koja ne treba biti retradicionalizacija
 • razlikovati ekološku poljoprivredu od industrijske
 • prepoznati važnost seljaka u očuvanju okoliša

Sadržaj predmeta:

Sociologija sela kao posebna sociološka disciplina. Koncept ruralnog. Selo i seljaštvo, te ruralni prostor kao predmet sociološkog izučavanja. Dosezi i značaj socioloških istraživanja za ruralni razvoj.

Sociologijska slika povijesti seljačkog društva. Što je seljak? Seljak i priroda. Seljačka ekonomija. Seljak u odnosu prema politici i vlasti. Selo i seljaštvo u vremenu brze socijalne stratifikacije. Ruralni egzodus. Obilježja seljačke kulture. Aktualni procesi deagrarizacije i deruralizacije te industrijalizacije i modernizacije društva. Sociologijska obilježja ruralnih područja Hrvatske. Kakva je budućnost sela i seljaka? Razvoj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i mješovita obiteljska domaćinstva. Ruralni prostor u svijetu kao tehnološkoj i ekološkoj cjelini. Revitalizacija ruralnog prostora. Pojam ruralnog razvoja. Ruralna politika u kontekstu europskih integracija.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje, seminarski rad, rasprava aktivno praćenje predavanja (uključivanje u raspravu o postavljenim pitanjima), sudjelovanje u radu seminara, izlaganje seminarskog rada, pokazivanje stečenog znanja prepoznati specifična obilježja ruralnog prostora kao posebnost u odnosu na urbani prostor, kao i perspektive ruralnog prostora u vremenu globalizacije aktivnost u predavanjima i seminarima, evaluacija pripremljenosti izlaganja, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarski rad, rasprava aktivno praćenje predavanja (uključivanje u raspravu o postavljenim pitanjima), sudjelovanje u radu seminara, izlaganje seminarskog rada, pokazivanje stečenog znanja razlikovati tradiciju sela i seljaštva od revitalizacije ruralnih prostora koja ne treba biti retradicionalizacija aktivnost u predavanjima i seminarima, evaluacija pripremljenosti izlaganja, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarski rad, rasprava aktivno praćenje predavanja (uključivanje u raspravu o postavljenim pitanjima), sudjelovanje u radu seminara, izlaganje seminarskog rada, pokazivanje stečenog znanja razlikovati ekološku poljoprivredu od industrijske aktivnost u predavanjima i seminarima, evaluacija pripremljenosti izlaganja, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarski rad, rasprava aktivno praćenje predavanja (uključivanje u raspravu o postavljenim pitanjima), sudjelovanje u radu seminara, izlaganje seminarskog rada, pokazivanje stečenog znanja prepoznati važnost seljaka u očuvanju okoliša aktivnost u predavanjima i seminarima, evaluacija pripremljenosti izlaganja, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 2 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student tijekom nastave piše dva kolokvija i jedan seminarski rad. Završni ispit pišu studenti koji ne polože kolokvije. Konačna ocjena donosi se na usmenom ispitu.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student je obvezan redovito pohađati nastavu (predavanja i seminare) te napisati jedan seminarski rad.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Woods, M (2020). Ruralna geografija. Procesi, odjeci i iskustva u ruralnom restrukturiranju. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
 2. Cifrić, I. (2003). Ruralni razvoj i modernizacija, Zagreb, Institut za društvena istraživanja.

Dopunska literatura:

 1. Mendras, H. (1986).  Seljačka društva, Zagreb, Globus.
 2. Štambuk, M. –Šundalić, A. (ur.) (2003). Razvojne perspektive ruralnog svijeta Slavonije i Baranje, Zagreb, Institut Ivo Pilar.
 3. Rogić, Ivan (2002). Razvojni sudionici hrvatskog sela i njihove strategije, u knjizi: M. Štambuk, I. Rogić, A. Mišetić (ur.) Prostor iza, Zagreb, Institut Ivo Pilar, str. 289-304.
 4. Bićanić, R. (1996). Kako živi narod – život u pasivnim krajevima, Zagreb, Pravni fakultet – Globus.
 5. Župančić, M. (2000). Tranzicija i modernizacijske perspektive hrvatskog sela, Zagreb, "Sociologija sela", Vol. 38, No. 1-2/2000., str. 11-78.
 6. Engdahl, W. F. (2005). Sjeme uništenja, geopolitika genetski modificirane hrane i globalno carstvo, Zagreb, Detecta.
 7. Šundalić, A. (2010). Selo – iz autentičnosti u neprepoznatljivost, Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera.
 8. Obad, O. (ur.) (2021). Socioekonomske nejednakosti na relaciji selo-grad: izgradnja baze znanja u kontekstu provedbe mjera ruralnog razvoja. Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: