Metode istraživanja II

 

Naziv kolegija:
Metode istraživanja II
Šifra ISVU:
187435
Šifra MOZVAG:
SOCI03
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavić, Željko
15
0
15
Kovačević, Emma
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Osposobiti studente za samostalno provođenje socioloških istraživanja

Naučiti studente osnovama terenskog rada i prikupljanja podataka

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • samostalno provesti sve faze sociološkog istraživanja
  • samostalno provoditi kvantitativna istraživanja
  • napisati kvalitetan istraživački izvještaj
  • prepoznati potencijalne etičke dileme prilikom provođenja istraživanja i načine njihovoga rješavanja
  • razlikovati te primijeniti deduktivnu i induktivnu konstrukciju sociološke teorije
  • shvatiti odnos između sociološke teorije i empirijskog istraživanja

Sadržaj predmeta:

Uvod u sociološke paradigme, teorijski nacrt istraživanja, konstrukti i operacionalizacija podataka, istraživanje literature, načini prikupljanja podataka, terenska i online istraživanja, primarni i sekudarni podatci, desk research, razine istraživanja – individualna i grupna, korelacijska istraživanja i statistička kontrola, kohortna i panel longitudinalna istraživanja, eksperimentalna kontrola, faktorijalni nacrti, unutrašnja i vanjska valjanost eksperimentalnih istraživanja, analiza sadržaja, fokus grupe i njihovo provođenje, dubinski intervjui, delfi metoda, grounded theory, etika znanstvenog istraživanja, pisanje istraživačkog izvještaja,

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva, seminarska nastava, suradničko učenje, uvježbavanje slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva, pisanje istraživačkog rada, samostalno istraživanje literature, pisanje domaćih zadaća samostalno provesti sve faze sociološkog istraživanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit, aktivnost na nastavi, evaluacija domaćih zadaća, evaluacija istraživačkih radova
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva, seminarska nastava, suradničko učenje, uvježbavanje slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva, pisanje istraživačkog rada, samostalno istraživanje literature, pisanje domaćih zadaća samostalno provoditi kvantitativna istraživanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit, aktivnost na nastavi, evaluacija domaćih zadaća, evaluacija istraživačkih radova
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva, seminarska nastava, suradničko učenje, uvježbavanje slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva, pisanje istraživačkog rada, samostalno istraživanje literature, pisanje domaćih zadaća napisati kvalitetan istraživački izvještaj kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit, aktivnost na nastavi, evaluacija domaćih zadaća, evaluacija istraživačkih radova
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva, seminarska nastava, suradničko učenje, uvježbavanje slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva, pisanje istraživačkog rada, samostalno istraživanje literature, pisanje domaćih zadaća prepoznati potencijalne etičke dileme prilikom provođenja istraživanja i načine njihovoga rješavanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit, aktivnost na nastavi, evaluacija domaćih zadaća, evaluacija istraživačkih radova
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva razlikovati te primijeniti deduktivnu i induktivnu konstrukciju sociološke teorije kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva shvatiti odnos između sociološke teorije i empirijskog istraživanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 40%
Pismeni ispit 1 40%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Usmeni ispit 1 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Kolokvij; usmeni i pismeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave; pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Šundalić, A., Pavić, Ž. (2013). Uvod u metodologiju društvenih znanosti (poglavlje: Kvalitativne metode). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet.
  2. Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

  1. Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa. Analiza prolaznosti studenata

Ostale informacije: