Vođenje kreativnosti

 

Naziv kolegija:
Vođenje kreativnosti
Šifra ISVU:
188778
Šifra MOZVAG:
PDB212
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bognar, Branko
15
0
0
Kimer, Karlo
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija je poticanje kreativnosti polaznika predmeta,  razumijevanje važnosti kreativnosti i stvaralaštva u odgojnom procesu, osposobljavanje studenata za vođenje i upravljanje kreativnošću u odgojno-obrazovnom procesu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti temeljne pojmove vezane uz kreativnost (stvaralaštvo, inovativnost, divergentno mišljenje, fluentnost, originalnost, fleksibilnost, elaborativnost);
 • objasniti  pedagogijsku perspektivu pojma kreativnosti;
 • objasniti važnost kreativnosti i stvaralaštva u odgojnom procesu;
 • upravljati vlastitom kreativnošću te isto pomoći ostvariti kod učenika;
 • organizirati aktivnosti u nastavi koja potiče i vodi kreativnost učenika
 • identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima.

Sadržaj predmeta:

Temeljni pojmovi i teorije kreativnosti: kreativnost, stvaralaštvo, inovativnost, autonomija, divergentno mišljenje, fluentnost, originalnost, fleksibilnost, elaborativnost, odgoj, kreativnost u društvenom kontekstu, definicije kreativnosti u okviru različitih teorija, stvaralački proces, značajke kreativne osobnosti, odnos inteligencije i kreativnosti, motivacija i kreativnost, kreativnost i ocjenjivanje.

Važnost vođenja kreativnosti u odgojno-obrazovnom procesu: mentalno zdravlje učenika, potpuno funkcionalna osoba, školski uspjeh, uspješan izbor zanimanja, socijalni doprinos, uloge nastavnika i pedagoga u vođenju kreativnosti.

Procjenjivanje i mjerenje kreativnih sposobnosti učenika: tradicionalni i suvremeni mjerni instrumenti, poteškoće u mjerenju kreativnosti, razvoj, izražavanje i mjerenje kreativnosti u djetetovu razvoju s obzirom na institucionalni odgoj i obrazovanje  (rano djetinjstvo, osnovnoškolska dob, srednjoškolska dob, visokoškolsko obrazovanje).

Mogućnosti vođenja kreativnosti i poticanja kreativnosti učenika: ciljevi u vođenju kreativnosti, povezanost kreativnosti i drugih osobina ličnosti, kvalifikacije nastavnika i pedagoga za vođenje kreativnosti i kurikulumi obrazovanja učitelja, tehnike za poticanje kreativnosti, kreativnost i humor, kreativnost u različitim područjima života, organizacija nastave i aktivnosti koji potiču kreativnost i stvaralaštvo učenika.

Problemi u održavanju kreativnosti i posljedice njene represije: individualni i društveni kontekst, ugrožavanje self-koncepta učenika, poteškoće u učenju i ponašanju.

Prepoznavanje i evaluacija kreativnosti: procjena kreativnosti procesa, osobe, uratka i ponašanja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje, suradničko učenje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava, analiza literature Objasniti temeljne pojmove vezane uz kreativnost Aktivnost na nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava Objasniti pedagogijsku perspektivu pojma kreativnosti; Aktivnost na nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
Suradničko učenje, grupna rasprava, radionica Rasprava, simulacija, sustavno opažanje Objasniti važnost kreativnosti i stvaralaštva u odgojnom procesu; Aktivnost na nastavi, projekt, pismeni ispit, usmeni ispit
Suradničko učenje, izlaganje, grupna rasprava, radionica Rasprava, simulacija, sustavno opažanje, dramska prezentacija Upravljati vlastitom  kreativnošću i stvaralaštvom nastavnika i učenika; Aktivnost na nastavi, projekt
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivnost na satu na postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada Identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima seminarski rad, aktivnost na nastavi
Demonstracija nastavnika, radionica, suradničko učenje, grupna rasprava, izlaganje Učenje po modelu, simulacija, postavljanje i rješavanje „problema“, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature, rasprava Organizirati aktivnosti u nastavi koje potiču i vode kreativnost i stvaralaštvo učenika. Projekt, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni ispit 0,35 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,3 0%
Usmeni ispit 0,35 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminara i ocjena iz završnog pismenog ispita: 15% konačne ocjene čini ocjena iz seminara, a 60% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni prisustvovati nastavim sudjelovati u aktivnostima te polagati ispit. Ispit se polaže nakon odslušanog kolegija i nakon predanog i ocijenjenog seminarskog rada.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bognar, B. (2004). Poticanje kreativnosti u školskim uvjetima. Napredak, 2(14), 69-77.
 2. Previšić, V. (1987). Izvannastavne aktivnosti i stvaralaštvo. Zagreb: Školske novine.
 3. Srića, V. (1994). Upravljanje kreativnošću. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Torrance, E. P. (1962). Guidingcreative talent. EnglewoodCliffs, NJ: Prentice-Hall.
 5. Treffinger,D.J. (1988).Componentsofcreativity: Another look. CreativeLearningToday, 2 (5), 1-4.

Dopunska literatura:

 1. Anderson, D. R. (2002.) CreativeTeachers: Risk, Responsibility, & Love. JournalofEducation, 183 (1), 33 – 48.
 2. Bognar, L., Bognar, B. (2007). Kreativnost učitelja kao značajna kompetencija nastavničke profesije. U: N. Babić (ur.) Kompetencije i kompetentnost učitelja: Zbornik radova. Osijek; Kherson, Ukraine: Učiteljski fakultet u Osijeku, Kherson State University.
 3. Dryden, G./Vos, J. (2001). Revolucija u učenju: kako promijeniti načina na koji svijet uči. Zagreb: Educa.
 4. Pürto, J. (2004). UnderstendingCreativity. Scottsdale, Arizona: Great PotencialPress,Inc.
 5. Runco, M. A. (2003). Education for creativepotential. ScandinavianJounalofEducationalResearch, 47(3), 317-324.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa, redovite konzultacije. Mentorsko-savjetodavni i praktični rad sa studentima tijekom održavanja nastave.

Ostale informacije: