Suvremene nastavne strategije

 

Naziv kolegija:
Suvremene nastavne strategije
Šifra ISVU:
188777
Šifra MOZVAG:
PDB210
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Sablić, Marija
15
0
0
Žižanović, Senka
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je razvijanje općih i specifičnih kompetencija potrebnih za korištenje i odabir različitih nastavnih stategija u nastavnom procesu. Kroz kolegij studenti će ovladati različitim strategijama, metodama i postupcima koji se koriste u suvremenom nastavnom procesu, te steći kompetencije za kritičko promišljanje uloge istih u procesu poučavanja i učenja. Tijekom kolegija studenti će razvijati sposobnost efikasne primjene nastavnih strategija. Studenti će se osposobljavati za organizaciju nastave u kojoj dominiraju strategije aktivnog učenja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti osnovne pojmove vezane uz nastavne strategije/metode/postupke;
 • opisati pojedinestrategije/metode/postupke u nastavi i učenju;
 • procjenjivati uspješnost pojedinih nastavnih strategija/metoda/postupaka u ovisnosti o cilju i očekivanim ishodima nastavnog procesa;
 • primijeniti različite nastavne strategije/metode/postupkeu nastavnom procesu;
 • identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima;
 • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost u radu prema sadržaju kolegija i obvezama.

Sadržaj predmeta:

 •  Nastavne strategije/metode/postupci - osnovni termini i pojmovi
 • Terminološko "razilaženje" didaktičkih fenomena: nastavne strategije i nastavne metode
 • Upoznavanje s pojedinim nastavnim strategijama/metodama/postupcima.
 • Kurikulumsko promišljanje odabira nastavnih strategija/metoda/postupaka u nastavnom procesu
 • Uspješnost pojedinih nastavnih strategija, metoda i postupaka
 • Strategije aktivnog učenja

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4.  Metoda procjene
Predavanje, razgovor, rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava
 
 • Objasniti osnovne pojmove vezane uz nastavne strategije/metode/postupke
Aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit       
Predavanje, razgovor, rasprava
 
Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava
 • Opisati pojedine strategije/metode/postupke u nastavi i učenju
Aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit 
Predavanje, zadatak čitanja i analize sadržaja, grupna rasprava
 
Sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava
 
 
 
 • Procjenjivati uspješnost pojedinih nastavnih strategija/metoda/postupaka u ovisnosti o cilju i očekivanim ishodima nastavnog procesa
Prezentiranje analiziranog zadatka, pismeni i usmeni ispit 
 
 
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada Identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima seminarski rad, aktivnost na nastavi
Samostalni praktični rad
 
 
 
Analiza literature, analiza primjera, rješavanje problema, suradnja, primjena naučenoga Primijeniti različite nastavne strategije/metode/postupke u nastavnom procesu. Pisano izvješće
                      
Seminarsko izlaganje Izrada seminarskog rada, analiza izvora literature, diskusija Iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost u radu prema sadržaju kolegija i obvezama Aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Istraživanje, Pohađanje nastave, Završni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Istraživanje 0,75 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Završni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

 

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi, rad na samostalnim zadacima i pismeni/usmeni ispit:

10% konačne ocjene čini ocjena aktivnosti na nastavi, 40% ocjene je izvršavanje i kvaliteta rada na samostalnim zadacima, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog/usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveza je studenta pohađanje predavanja i seminarske nastave, aktivno sudjelovanje na nastavi, izrada samostalnih zadataka, serije vježbi na zadanu temu, te polaganje završnog ispita.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Jensen, E. (1995), Super-nastava (Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje). Zagreb, Educa.
 2. Mattes, W. (2007) Nastavne metode; 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak
 3. Terhart, E. (2001) Metode poučavanja i učenja: uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.

Dopunska literatura:

1. Bognar, B; Sablić,M; Škugor,A.(2019)Flipped Learning and Online Discussion in Higher Education Teaching // Didactics of Smart Pedagogy Smart Pedagogy for Technology Enhanced Learning / Daniela, Linda (ur.). Switzerland: Springer, str. 371-392 doi:10.1007/978-3-030-01551-0_19

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Formativna i sumativna evaluacija nastavnika i studenata.

Ostale informacije: