Metodika odgoja

 

Naziv kolegija:
Metodika odgoja
Šifra ISVU:
188781
Šifra MOZVAG:
PDA403
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bognar, Branko
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ovaj će kolegij omogućiti studentu pedagogije upoznavanje različitih teorijskih orijentacija u poimanju odgoja, razumijevanje pojma -  odgoj, te razvoj odgojnog optimizma i ovladavanje  osnovnim odgojnim strategijama, metodama i postupcima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti društvenu uvjetovanost odgoja;
 • razlikovati  važnost čimbenika odgoja (obitelj, dječje grupe i učenička zajednica);
 • primijeniti naučene metode odgoja na pedagošku radionicu;
 • provesti studiju slučaja, akcijsko istraživanje ili odgojnu igru;
 • izraditi  portfolij u kojemu su sistematizirani sadržaji kolegija Metodika odgoja;
 • samovrednovati proces odgoja.

Sadržaj predmeta:

Teorijska polazišta - Različito shvaćanje čovjeka i društva i utjecaj na poimanje odgoja.

Proces individuacije i socijalizacije - Etape u razvoju ličnosti. Razvoj dječje moralnosti. Razvoj društvenosti.

Teorije odgoja - Bihevioristička, psihoanalitička i humanistička teorija odgoja.

Cilj i zadaci odgoja - Individualni i društveni aspekt cilja odgoja. Program odgoja. Planiranje odgoja.

Aspekti odgoja -  Egzistencijalni odgoj (zdravstveni, tjelesni, radni, samozaštitni), socijalni odgoj (nenasilna komunikacija, rješavanje sukoba, moralni odgoj, spolni odgoj, odgoj za ljudska prava), humanistički odgoj (odgoj pozitivne slike o sebi, samoaktualizacija, posttraumatski stres, žalovanje).

Faktori odgoja -  Obiteljska zajednica, dječje grupe, učenička zajednica, učitelj/učiteljica.

Strategije odgoja -  Strategija egzistencije (igre, simulacije, akcije), strategija socijalizacije (igre, simulacije, akcije), strategija individuacije (igre, simulacije, akcije).

Praćenje i vrednovanje u odgoju - Evaluacija odgojnog procesa, evaluacija odgojnih postignuća, vođenje djece.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4.  Metoda procjene
 
 
Predavanje, rasprava
 
Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava
 
Objasniti društvenu uvjetovanost odgoja
 
Aktivnost na nastavi
Predavanje, rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Razlikovati  važnost čimbenika odgoja (obitelj, dječje grupe i učenička zajednica) Aktivnost na nastavi, pismeni ispit,
Izlaganje, radionica, grupna rasprava, suradničko učenje Dramska prezentacija, dijaloška metoda, simulacija, sustavno opažanje, rasprava, analiza primjera i uvježbavanje Primijeniti naučene metode odgoja na pedagošku radionicu Aktivnost na nastavi, projekt, portfolij
Izlaganje, radionica, rasprava, terenska nastava Dramska prezentacija, dijaloška metoda, simulacija, sustavno opažanje Provesti studiju slučaja, akcijsko istraživanje ili odgojnu igru Aktivnost na nastavi, projekt
Osmišljavanje projekta, suradničko učenje Postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta, analiza izvora literature Izraditi  portfolij u kojemu su sistematizirani sadržaji kolegija Metodika odgoja Aktivnost na nastavi, portfolij
Suradničko učenje Izrada portfolija skupine, analiza izvora literature Samovrednovati proces odgoja Aktivnost na nastavi, portfolij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Samostalni zadatak

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,5 0%
Pohađanje nastave 1 0%
Samostalni zadatak 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Tijekom nastave kroz sudjelovanje u diskusijama i praćenjem obavljanja seminarskih zadataka; na završnom ispitu te uvidom u studentov portfolio ('papirnati' ili elektronski).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bognar, L. (1999) Metodika odgoja,  http://ladislav-bognar.net/files/Metodika_0.pdf
 2. Bratanić, M. (1990.) Mikropedagogija. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Buljan Flander, G., Durman Marijanović, Z. i Čorić Špoljar, R. (2007). Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost/odbačenost u školi. Društvena istraživanja Zagreb, 16, 157-174.
 4. Lebedina-Manzoni, M. Ricijaš N. (2007) Obilježja mladih s obzirom na podložnost vršnjačkom pritisku , hrcak.srce.hr/file/162117
 5. Smojver-Ažić , S. (1998) Proces separacije-individuacije adolescenata: prikaz upitnika,Društvena istraživanja, Vol. 7 No. 4-5(36-37) Listopad 1998.

Dopunska literatura:

 1. Bubaš, G. : E-portfolio kao nastavna aktivnost –priručnik, http://www.srce.unizg.hr/fileadmin/Srce/proizvodi_usluge/obrazovanje/CEU/e-portfolio/Prirucnik_E-portfolio_kao_nastavna_aktivnost.pdf
 2. Coloroso B. (2004) Nasilnik, žrtva i promatrač,BIOS: Zagreb.
 3. Corsaro, W. A.:“We’re Friends, Right?”: Inside Kids’ Culture, http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/lapset/In_English/Corsaro.pdf
 4. Lebedina Manzoni, M., Lotar, M., Ricijaš, N. (2008): Podložnost vršnjačkom pritisku kod adolescenata - izazovi definiranja i mjerenja. Ljetopis socijalnog rada. 15 (3). 401-419.
 5. Uzelac, M., Bognar, L., Bagić, A. (1997), Budimo prijatelji. Zagreb: Mali korak.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa, redovite konzultacije. Mentorsko-savjetodavni i praktični rad sa studentima tijekom održavanja nastave.

Ostale informacije: