Istraživanja s djecom

 

Naziv kolegija:
Istraživanja s djecom
Šifra ISVU:
188771
Šifra MOZVAG:
PDB109
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Müller, Mirela
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija je omogućiti studentima stjecanje znanja o suvremenim pristupima istraživanjima djetinjstva,  o interpretativnim postupcima istraživanja djetinjstva iz perspektive djece te sposobnosti njihove primjene u istraživanju odabranih aspekata stvarnosti djetinjstva te usvajanje i primjena etičkih načela u istraživanju s djecom.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • interpretirati suvremene istraživačke pristupe istraživanju djetinjstva;
 • raspravljati o terminologiji kvalitativnih istraživanja i istraživanja s djecom;
 • primijeniti znanja o istraživanjima s djecom u elaboraciji i izvedbi istraživanja te analizi rezultata istraživanja;
 • prezentirati usmeno i pismeno vlastito istraživanje;
 • analizirati  stvarnost suvremenog djetinjstva;
 • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost u radu prema sadržaju kolegija i obvezama.

Sadržaj predmeta:

Pristupi istraživanjima djetinjstva i djece: kvantitativna i kvalitativna istraživanja – perspektive odraslih i perspektive djece.

Interpretativna istraživanja: postupci i načini provedbe istraživanja.

Djeca kao istraživači vlastite stvarnosti.

Primjeri suvremenih istraživanja.

Elaboracija odabranog problema i provedba istraživanja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, grupna rasprava, samostalni seminarski zadaci, rad na tekstu, zadatak čitanja i analize primjera. Slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, razgovor (dijaloška metoda). Interpretirati suvremene istraživačke pristupe istraživanju djetinjstva; Aktivnost studenata na nastavi, usmeni ispit.
Predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, samostalni seminarski zadaci, rad na tekstu, grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera, suradničko učenje. Slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, razgovor (dijaloška metoda), sustavno opažanje i zaključivanje, primjena naučenoga. Raspravljati o terminologiji kvalitativnih istraživanja i istraživanja s djecom; Aktivnost studenata na nastavi, izvješće o istraživanju, usmeni ispit.
Predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, samostalni seminarski zadaci, rad na tekstu, grupna rasprava, suradničko učenje, projektno istraživanje. Slušanje izlaganja, rasprava, analiza primjera, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, rasprava, simulacija, oblikovanje projekta istraživanja, oblikovanje instrumenata istraživanja, oblikovanje izvješća o istraživanju, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, samostalna uporaba literature. Primijeniti znanja o istraživanjima s djecom u elaboraciji i izvedbi istraživanja te analizi rezultata istraživanja; Izvješće o istraživanju, usmeni ispit.
Predavanje, samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, suradničko učenje. Slušanje izlaganja, oblikovanje izvješća o istraživanju, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, aktivno sudjelovanje na nastavi, rasprava, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, pismeno izražavanje, prezentacija naučenoga. Prezentirati usmeno i pismeno vlastito istraživanje; Izvješće o istraživanju, usmeni ispit.
Seminarsko izlaganje Izrada seminarskog rada, analiza izvora literature, diskusija Iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost u radu prema sadržaju kolegija i obvezama
 
Aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Istraživanje 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

 Uz aktivnost na nastavi, u oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzirizvješće o istraživanju i usmeni ispit: 50% konačne ocjene čini ocjena iz izvješća o istraživanju, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u nastavi,provesti istraživanje te pristupitiusmenom ispitu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Etički kodeks istraživanja s djecom, Vijeće za djecu Vlade RH, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb, 2003.
 2.  Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Goran Milas, Naklada Slap, 2005.
 3. Konvencija o pravima djeteta, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb, 2001.
 4. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, 4. izdanje, Ratko Zelenika, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2000.
 5. Vielfalt aus Kinderperspektive: Verschiedenheit und Gleichheit im Kindergarten (Klinkhardt forschung) Taschenbuch –2017;Nina-Kathrin Joyce-Finnern (Autor)

Dopunska literatura:

 1. Edwards, R. (2005). Children, home and school. Regulation, autonomy or connection?. London: Routledge.
 2.   Punch, S. (2002). Research withchildren: The same or different from research with adults?. Childhood, 9 (3), 321–341.
 3. Fabijanić, Suzana; Buljan Flander, Gordana; Karlović, Ana; Epidemiološko istraživanje o učestalosti zlostavljanja u dječjoj dobi provedeno među srednjoškolskim učenicima Sisačko-moslavačke županije // Paediatria Croatica, 46 (2002), 4; 115-120 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)
 4. Karlović, Ana; Buljan-Flander, Gordana; Vranić, Andrea; Validacija upitnika o zlostavljanju u djetinjstvu // Suvremena psihologija, 4 (2001), 1-2; 93-111 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)
 5. Experimente für Kinder: Forschen, Probieren, Entdecken Gebundenes Buch; 2018; von Charlotte Willmer-Klumpp (Autor), Silke Voigt (Illustrator), Billa Spiegelhauer (Illustrator)
 6. Gruppennützige Forschung an Kindern und Jugendlichen Ihre ethische und rechtliche Zulässigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Bewertung von Vorsitzenden deutscher Ethikkommissionen INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Doktorgrades der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen vorgelegt von Katrin Elisabeth Radenbach aus Lübeck, 2006

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje- praktični rad, Pohađanje nastave,

Ostale informacije: