Istraživanja s djecom

 

Naziv kolegija:
Istraživanja s djecom
Šifra ISVU:
188771
Šifra MOZVAG:
PDB109
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bognar, Branko
0
0
0
Bogatić, Katarina
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija je omogućiti studentima stjecanje znanja o suvremenim pristupima istraživanjima djetinjstva,  o interpretativnim postupcima istraživanja djetinjstva iz perspektive djece te sposobnosti njihove primjene u istraživanju odabranih aspekata stvarnosti djetinjstva te usvajanje i primjena etičkih načela u istraživanju s djecom.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

  • interpretirati suvremene istraživačke pristupe istraživanju djetinjstva;
  • raspravljati o terminologiji kvalitativnih istraživanja i istraživanja s djecom;
  • primijeniti znanja o istraživanjima s djecom u elaboraciji i izvedbi istraživanja te analizi rezultata istraživanja;
  • prezentirati usmeno i pismeno vlastito istraživanje;
  • analizirati  stvarnost suvremenog djetinjstva;
  • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost u radu prema sadržaju kolegija i obvezama.

Sadržaj predmeta:

Pristupi istraživanjima djetinjstva i djece: kvantitativna i kvalitativna istraživanja – perspektive odraslih i perspektive djece.

Interpretativna istraživanja: postupci i načini provedbe istraživanja.

Djeca kao istraživači vlastite stvarnosti.

Primjeri suvremenih istraživanja.

Elaboracija odabranog problema i provedba istraživanja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, grupna rasprava, samostalni seminarski zadaci, rad na tekstu, zadatak čitanja i analize primjera. Slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, razgovor (dijaloška metoda). Interpretirati suvremene istraživačke pristupe istraživanju djetinjstva; Aktivnost studenata na nastavi, usmeni ispit.
Predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, samostalni seminarski zadaci, rad na tekstu, grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera, suradničko učenje. Slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, razgovor (dijaloška metoda), sustavno opažanje i zaključivanje, primjena naučenoga. Raspravljati o terminologiji kvalitativnih istraživanja i istraživanja s djecom; Aktivnost studenata na nastavi, izvješće o istraživanju, usmeni ispit.
Predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, samostalni seminarski zadaci, rad na tekstu, grupna rasprava, suradničko učenje, projektno istraživanje. Slušanje izlaganja, rasprava, analiza primjera, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, rasprava, simulacija, oblikovanje projekta istraživanja, oblikovanje instrumenata istraživanja, oblikovanje izvješća o istraživanju, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, samostalna uporaba literature. Primijeniti znanja o istraživanjima s djecom u elaboraciji i izvedbi istraživanja te analizi rezultata istraživanja; Izvješće o istraživanju, usmeni ispit.
Predavanje, samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, suradničko učenje. Slušanje izlaganja, oblikovanje izvješća o istraživanju, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, aktivno sudjelovanje na nastavi, rasprava, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, pismeno izražavanje, prezentacija naučenoga. Prezentirati usmeno i pismeno vlastito istraživanje; Izvješće o istraživanju, usmeni ispit.
Seminarsko izlaganje Izrada seminarskog rada, analiza izvora literature, diskusija Iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost u radu prema sadržaju kolegija i obvezama
 
Aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 10%
Istraživanje 0,6 50%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeni ispit 0,6 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student može postići maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

 

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

 

(istraživanje x 0,5) + (usmeni ispit x 0,4) + (aktivnost u nastavi x 0,1).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

istraživanje – 4

usmeni ispit – 3

aktivnost u nastavi – 5

(4 x 0,5) + (3 x 0,4) + (5 x 0,1) = 2 + 1,2 + 0,5 = 3,7

Konačna ocjena 3,7 →  vrlo dobar (4)             

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u nastavi, provesti i prezentirati istraživanje te pristupiti usmenom ispitu.

 

 

 

Obavezna literatura:

Christensen, P., James, A. (2008). Research with children: Perspectives and practices, 2nd edition. London: Routledge.

Clark,  A., Moss,  P.  (2001). Listening  to  young children:  The Mosaic approach. London: National Children’s Bureau for the Joseph Rowntree Foundation.

Harcourt, D., Perry, B., Waller, T. (2011). Researching young children's perspectives. Debating the ethics and dilemmas of educational research with children. London: Routledge.

Dopunska literatura:

Arnott, L., Wall, K. (2021). Research through play: Participatory methods in early childhood.. London: Sage Publications.

Punch, S. (2002). Research with children: The same or different from research with adults?. Childhood, 9 (3), 321–341.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje- praktični rad, Pohađanje nastave,

Ostale informacije: