Pedagoški praktikum I

 

Naziv kolegija:
Pedagoški praktikum I
Šifra ISVU:
188780
Šifra MOZVAG:
PA106
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jukić, Renata
0
0
0
Spasenovski, Nemanja
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ovaj će kolegij omogućiti studentu pedagogije neposredni uvid u odgojno-obrazovni rad stručnoga suradnika pedagoga unutar razvojne pedagoške djelatnosti škole te samostalno praktično ostvarivanje njegovih glavnih zadaća i aktivnosti u području planiranja i programiranja rada škole te osobnoga stručnog rada: razumijevanje, kreiranje, istraživanje i razvoj te praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog, savjetodavnog i timskog rada u različitim uvjetima odgojno-obrazovnih ustanova. Upoznat će pristupe i kriterije vrednovanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada te samovrednovanja razvijajući refleksivni pristup.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

  • operacionalizirati glavne ciljeve razvojne pedagoške djelatnosti u neposrednim školskim uvjetima;
  • objasniti povezanost rada pedagoga i rada škole u cjelini;
  • primijeniti osnovne oblike i metode rada pedagoga u odgojno-obrazovnom radu i savjetodavnom radu s učenicima;
  • prosuđivati aktivnosti za inoviranje odgojno-obrazovnog rada;
  • primjeniti pedagošku dokumentaciju i dokumentaciju pedagoga;
  • identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima.

Sadržaj predmeta:

Boraveći u osnovnoj/srednjoj školi student će upoznati: prostor, radne uvjete i programsku opremljenost škole i školskoga okoliša; školski kurikulum, godišnji plan i program rada škole, razvojni plan i izvješća o radu škole te opću pedagošku dokumentaciju; suradničke i partnerske odnose škole s obiteljima i lokalnim okružjem.

U neposrednom mentorskom radu s pedagogom škole detaljnije upoznaje i analizira potrebe, ciljeve, planiranje, funkcije i područja rada te dokumentaciju stručnoga suradnika pedagoga, dnevnu i tjednu dinamiku njegovoga rada te važnost i načine suradnje sa svima odgojno-obrazovnim subjektima. Upoznaje načine vrednovanja i samovrednovanja odgojno-obrazovnog rada škole.

Prati praktičan rad pedagoga unutar područja razvojne pedagoške djelatnosti (priprema za ostvarenje plana i programa odgojno- obrazovne ustanove; neposredno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu; analize, istraživanja i vrednovanje procesa i ostvarenih rezultata; stručno usavršavanje i profesionalni razvoj; informacijska, bibliotečna i dokumentacijska djelatnost).

Samostalno ostvaruje zadane praktične radove: razgovor savjetovanja s učenikom, pedagošku radionicu, sociometrijsko ispitivanje.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Zadatak  čitanja i analize primjera
Mentorski rad, analiza pedagoške dokumentacije,
Analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema, s
suradnja, aktivno sudjelovanje
Operacionalizirati glavne ciljeve razvojne pedagoške djelatnosti u neposrednim školskim uvjetima;
 
Aktivnost sudenta, dnevnik rada i prakse, pisano i usmeno izvješće
Mentorski rad, analiza pedagoške dokumentacije analiza literature, rasprava
sustavno opažanje i zaključivanje, analiza pedagoške dokumentacije,
 aktivno sudjelovanje,
Objasniti povezanost rada pedagoga i rada odgojno-obrazovne ustanove u cjelini Aktivnost sudenta, dnevnik rada i prakse, pisano i usmeno izvješće
Mentorski rad, suradničko učenje, diskusija, pedagoška radionica, analiza primjera  Sustavno opažanje,
učenje po modelu,
postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta, aktivno sudjelovanje, samostalno izvršavanje obveza
Primijeniti osnovne oblike i metode rada pedagoga u odgojno-obrazovnom radu i savjetodavnom radu s učenicima;
 
Aktivnost sudenta, dnevnik rada i prakse, pisano i usmeno izvješće
Mentorski rad, suradničko učenje, diskusija, pedagoška radionica, analiza primjera Sustavno opažanje i zaključivanje, suradnja, aktivno sudjelovanje,
učenje po modelu, analiza dokumentacije
Prosuđivati aktivnosti za inoviranje odgojno-obrazovnog rada Aktivnost studenta, dnevnik rada i prakse, pisano i usmeno izvješće
Mentorski rad, analiza pedagoške dokumentacije, objašnjavanje na primjeru Analiza peddagoške dokumentacije i dokumentacije pedagoga, rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje, učenje po modelu Primjeniti pedagošku dokumentaciju i dokumentaciju pedagoga Aktivnost studenta, dnevnik rada i prakse, pisano i usmeno izvješće
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada Identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima Seminarski rad, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Portfolio, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,2 0%
Portfolio 0,8 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti trebaju ostvariti 60 sati prakse i tri praktična rada prema zadanom programu.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, djelatno sudjelovati u radu, pisati kraće tematske uratke, položiti dva kolokvija tijekom semestra, položiti usmeni ispit nakon završetka semestra.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Jurić, V. (2004). Metodika rada školskoga pedagoga. Zagreb: Školska knjiga.
  2. Jurić, V., Mušanović, M., Staničić, S., Vrgoč, H. (2001). Koncepcija razvojne pedagoške djelatnosti stručnih suradnika, Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa, Prosvjetno vijeće i HPKZ.

Dopunska literatura:

  1. Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006). Razvojna pedagoška djelatnost
  2. 2. Plan i program rada pedagoga u školi u kojoj se ostvaruje pedagoški praktikum

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika. Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Odsjeku za pedagogiju.

Ostale informacije: