Pedagogija djece s posebnim potrebama

 

Naziv kolegija:
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Šifra ISVU:
188766
Šifra MOZVAG:
PDA402
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Livazović, Goran
30
0
0
Jovanovski, Verica
0
0
15
Skelac, Mirela
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s teorijskim i praktičnim saznanjima iz područja pedagogije djece s posebnim potrebama (daroviti i poteškoće u razvoju) te modelima odgoja i obrazovanja, integracijomm i inkluzijom.  Razvijati inkluzivnu kulturu škole i individualizirane pristupe. Upoznati studente s pojedinim primjerima praktičnog rješavanja problema odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi te poticanju i praćenju darovitih učenika. Osposobiti studente za primjenu stečenih saznanja u praktičnom radu putem izrade i prezentacije jednog praktičnog seminarskog rada.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • opisati principe ljudskog razvoja i prirode individualnih razlika
 • identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima
 • planirati postupak opservacije uz suradnju roditelja i drugih stručnjaka
 • opisati utjecaj teškoća u razvoju na sposobnosti učenja, čitanja i pisanja te ponašanja
 • vrednovati individualizirani proces učenja
 • organizirati pomoć i savjetodavni rad učiteljima i roditeljima

 

Sadržaj predmeta:

 Nove smjernice u odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama. Položaj i prava djece s posebnim potrebama u sustavu školovanja u RH. Osnovne osobitosti djece s posebnim potrebama u odgoju i obrazovanju. Zadovoljavanje posebnih potreba u vrtiću i školi. Stereotipni  stavovi prema djeci  s  teškoćama u  razvoju.. Klasifikacija  teškoća u razvoju. Opće  karakteristike,  pedagoške  potrebe  i  problemi  djece  s teškoćama  vida. teškoćama sluha,  teškoćama u govornom  i jezičnom  razvoju,  tjelesnim smetnjama i kroničnim oboljenjima, poremećajima u ponašanju i osobnosti te mentalnom retardacijom. Opće karakteristike, pedagoške potrebe i problemi djece s teškoćama u čitanju i pisanju 

Prepoznavanja i identificiranja darovite djece u odnosu na vrstu i stupanj darovitosti. Oblici školovanja darovitih učenika te poticanje i praćenje njihovog daljnjeg razvoja, Suradnja škole i roditelja te timsko djelovanje nastavnika, pedagoga, psihologa, defektologa i drugih stručnjaka- Posjet Centru za odgoj i obrazovanje  Ivan Štark te Centru za inkluziju u Osijeku.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4.  Metoda procjene
Predavanje slušanje izlaganja, analiza literature -poznavati principe ljudskog razvoja i prirode individualnih razlika aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima seminarski rad, aktivnost na nastavi
Samostalni istraživački zadatak izrada praktičnog zadatka/projekta, postavljanje i rješavanje problema provesti postupak opservacije uz suradnju roditelja i drugih stručnjaka
 
seminarski rad
Predavanje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, analiza primjera (i uvježbavanje) opisati utjecaj teškoća u razvoju na sposobnosti učenja, čitanja i pisanja te ponašanja
 
kolokvij, pismeni ispit
Seminarsko izlaganje, radionica suradnja, aktivno sudjelovanje, sustavno opažanje  vrednovati individualizirani proces učenja
 
seminarski rad
Predavanje, radionica, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, simulacija organizirati pomoć i savjetodavni rad učiteljima i roditeljima  aktivnost studenata na nastavi, kolokvij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,2 0%
Praktični rad 0,8 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti dobivaju ocjenu na temelju pismenog kolokvija kojeg polažu tijekom semestra (40%) te pismenog ispita na kraju semestra (60%). Studenti koji ne polože kolokvij izlaze na pismeni ispit  u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu, pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bach, H. (2005), Osnove posebne pedagogije, Educa, Zagreb.
 2. Hochbegabte Kinder: Persönlichkeit, Entwicklung, Förderung Taschenbuch; 2010;  Aiga Stapf (Autor)
 3. Kostelnik, M., Onaga, E., Rohde, B., Whiren, A. (2004), Djeca s posebnim potrebama, Educa, Zagreb.
 4. Sekulić-Majurec, A. (1988), Djeca s teškoćama u razvoju u vrtiću i školi. Školska knjiga, Zagreb.
 5.  Bouillet, D. (2010): Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Školska knjiga, Zagreb.

Dopunska literatura:

 1. Winkel, R. (1996), Djeca koju je teško odgajati.Zagreb: Educa.
 2. Koren, I. (1989), Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Zagreb: Školske novine.
 3. George, D. (2005), Obrazovanje darovitih : kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike. Zagreb: Educa.
 4. Jensen, E. (2004), Različiti mozgovi, različiti učenici : kako doprijeti do onih do kojih se teško dopire. Zagreb: Educa.
 5. Kiš-Glavaš, I., Fulgosi-Masnjak, R. (2002), Do prihvaćanja zajedno. Zagreb: Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama “IDEM”.
 6. Mustać, V., Vicić, V. (1996), Rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi Zagreb: Školska knjiga.
 7. Fitzner, Thilo; Genial, gestört, gelangweilt? ADHS, Schule und Hochbegabung, Beltz Verlag 2005, ISBN 3407221665
 8. Heinbokel, Annette; Hochbegabte – Erkennen, Probleme, Lösungswege, Lit Verlag 2004, ISBN 3825830780
 9. Zrilić, S. (2011): Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole. Zrinski, Čakovec.
 10. Čudina-Obradović, M. (1990), Nadarenost: Razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje,ZG; Školska knjiga
 11. Blaži, D.; Banek, Lj. (1998): Posebne jezične teškoće – uzrok školskom neuspjehu. Revija za rehabilitacijska istraživanja, 34.2., str. 183-190.
 12.  Dulčić A. (2001): Djeca oštećena sluha. Alineja, Zagreb.
 13. Galić-Jušić, I. (2001): Što učiniti s mucanjem – cjeloviti pristup govoru i psihi. Lekenik. Ostvarenje, d.o.o. · Greenspan, S.I. i Wieder, S. (2003), Dijete s posebnim potrebama. Poticanje intelektualnog i emocionalnog razvoja. Zagreb: Ostvarenje.
 14.  Kiš – Glavaš L, Fulgosi – Mastnjak R. (ur. 2002): Do prihvaćanja zajedno. Integracija djece s posebnim potrebama. IDEM, Zagreb.
 15. Kostelnik, M., Onaga, E., Rohde, B., Whiren, A. (2004), Djeca s posebnim potrebama, Educa, Zagreb.
 16.  Posokhova, I. (1999): Razvoj govora i prevencija govornih poremećaja u djece. Priručnik za roditelje. Zagreb. Ostvarenje.
 17.  Zrilić, S. i Košta, T. (2008): Specifinosti rada sa slijepim djetetom u vrtiu i školi s posebnim naglaskom na slušnu percepciju. Magistra Iadertina. Sveuilište u Zadru. br.3, (str. 171-18).
 18. Zrilić, S. i Košta, T. (2009): The possibilites of implementing the Croatian national education standard in teaching music to pupils with special educational needs. Glasbeno-pedagoški zbornik. Ljubljana. Zvezek 10: 72-84. · Bašić, J. i Jank
 19. Lewin,C.,Mavers, D.,Somekh, B. (2003.), Broadening access to the curriculum through using technology to link home and school: a critical analysis of reforms intended to improve students’ educational attainment, The Curriculum Journal, Vol. 14, br.1, str. 23.-53.
 20. Light, J. (2006.), Technology gives disabled children a voice, Journal of academic emergency medicine, str.17.
 21. Lindstrand, P., (2002.), ICT (Information and Communication Technology): A natural part of life for children with disabilities?, Technology and disability, ICQ Press

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Odsjeku za pedagogiju.

Ostale informacije: