Metodika rada pedagoga I

 

Naziv kolegija:
Metodika rada pedagoga I
Šifra ISVU:
188765
Šifra MOZVAG:
PDA502
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bognar, Branko
30
0
0
Oesterreicher, Dario
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Omogućiti studentima razvoj osnovnih metodičkih kompetencija u području planiranja i programiranja rada pedagoga i škole. Osposobiti buduće pedagoge za razumijevanje, kreiranje, istraživanje i razvoj te praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog, savjetodavnog i timskog rada u različitim uvjetima. Upoznati pristupe i kriterije vrednovanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada te samovrednovanja uz refleksivni pristup.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti cilj i zadatke razvojne pedagoške djelatnosti i rada stručnog suradnika pedagoga
 • oblikovati  istraživanje  koje  će  se  temeljiti  na  poznavanju  pedagogijske  teorije  i  metodološke  osposobljenosti
 • primijeniti  opće pedagogijske  zakone  na  pojedinačnu  odgojnu  praksu
 • koristiti školsku  dokumentaciju  potrebnom za istraživanje, odgojni rad i vrednovanje
 • voditi razgovor savjetovanja s učenikom
 • iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu

Sadržaj predmeta:

Temeljne funkcije razvojne pedagoške djelatnosti (operativna, studijsko-analitička, informativno-dokumentacijska, instruktivna, savjetodavno-terapijsko-supervizijska, istraživačka, normativna. Područja razvojne pedagoške djelatnosti (priprema za ostvarenje plana i programa odgojno obrazovne ustanove, opće planiranje i organiziranje rada, izvedbeno planiranje i programiranje, ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa, neposredno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, uvođenje novih programa i inovacija, praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada, rad s učenicima posebnih potreba, prava djeteta i učenika, savjetovanje i rad stručnih suradnika, analize, istraživanja i vrednovanje procesa i ostvarenih rezultata, informacijska, bibliotečna i dokumentacijska djelatnost. Izvršitelji razvojne pedagoške djelatnosti (stručni suradnici; pedagog, psiholog, defektolog, socijalni djelatnik, knjižničar). Partnerski odnos s ravnateljem i učiteljima/nastavnicima te timski rad na razvojnim ciljevima škole. Pedagoška i školska dokumentacija i dokumentacija pedagoga.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje, analiza primjera, terenska nastava
 
 
 
Slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje u neposrednoj praksi (posjeta srednjoj školi Objasniti cilj i zadatke razvojne pedagoške djelatnosti i rada stručnog suradnika pedagoga Kolokvij/ pismeni ispit, usmeni ispit
                         
Predavanje, seminarsko izlaganje, analiza dokumentacije,
samostalni  istraživački zadatak/
skupni projektni rad
Slušanje izlaganja, analiza primjera, rasprava, projektni rad Oblikovati  pedagoško istraživanje/ projekt Seminarski rad, kolokvij/pismeni ispit, usmeni ispit, samostalno istraživanje/projekt
Predavanje, seminarsko izlaganje, analize primjera,  grupna rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje, simulacija Primijeniti  opće pedagogijske  zakone  na  pojedinačnu  odgojnu  praksu Seminarski rad, kolokvij/pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, analiza primjera Slušanje izlaganja, dramska prezentacija, simulacija,
 
Voditi razgovor savjetovanja s učenikom na temelju prikupljenih podataka Seminarski rad, kolokvij/pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, analiza dokumentacije, terenska nastava Slušanje izlaganja, analiza primjera, rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje u neposrednoj praksi (posjeta  osnovnoj školi) Koristiti školsku  dokumentaciju  za istraživanje, odgojni rad i vrednovanje Seminarski rad, kolokvij/pismeni ispit, usmeni ispit
 
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada Iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu Seminarski rad, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,25 0%
Pismeni ispit 1,25 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz dvaju kolokvija, pisanoga i usmenog dijela završnoga ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz dvaju kolokvija (srednja ocjena), 40% konačne ocjene čini ocjena iz pisanoga dijela završnoga ispita, a 30% konačne ocjene čini ocjena iz usmenoga dijela završnoga ispita. Položeni su kolokviji uvjet za pristupanje pisanom i usmenom dijelu završnoga ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Aktivno i redovito sudjelovanje na nastavi. Izrada samostalnih praktičnih istraživačkih zadataka ili seminara.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Buljubašić Kuzmanović, V. (2012). Škola kao zajednica odrastanja. Pedagogijska istraživanja 9 (1-2), 43-57.
 2. Jensen E. (2004). Različiti mozgovi, različiti učenici – kako doprijeti do onih koji se teško dopire, Zagreb: Educa.
 3. Jurić, V. (2004). Metodika rada školskoga pedagoga. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Jurić, V., Mušanović, M., Staničić, S., Vrgoč, H. (2001). Koncepcija razvojne pedagoške djelatnosti stručnih suradnika, Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa, Prosvjetno vijeće i HPKZ.
 5. Resman, M. (2000). Savjetodavni rad u vrtiću i školi. Zagreb: HPKZ.

Dopunska literatura:

 1. Mušanović, M. (2000.), Teorijska polazišta razvojne pedagoške djelatnosti. U: Pedagozi i stručni suradnici u inovacijskom vrtiću i školi. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 19.-28.
 2. Sekulić-Majurec, A. (2007), Uloga sudionika odgojno-obrazovnog procesa u stvaranju, provedbi i vrednovanju kurikuluma, u: V. Previšić (ur.), Kurikulum, Zagreb: Školska knjiga, str. 305-328.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa, redovite konzultacije. Mentorsko-savjetodavni i praktični rad sa studentima tijekom održavanja nastave

Ostale informacije: