Socijalna pedagogija

 

Naziv kolegija:
Socijalna pedagogija
Šifra ISVU:
188764
Šifra MOZVAG:
PDA400
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Livazović, Goran
30
0
0
Bojčić, Karlo
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati socijlanu uvjetovanost i tretmane različitih pedagoških pojava, prakse i posljedica u odgojno – obrazovnom djelovanju. Analiza socijalnih odnosa u tipično pedagoškim okolnostima. Svatiti međuzavisnost socijalne i pedagoške komunikacije u  sintezi unutrašnje i vanjske prirode čovjeka. Sinteza odgoja individualiteta i socijalizacija jedinke kroz institucionalne i neformalne oblike pedagoškog djelovanja.

Ishodi učenja:

 Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • imenovati osnovne pojmove socijalne pedagogije
 • opisati povijesni razvoj socijalne pedagogije kao znanstvene discipline
 • imenovati osnovne teorijske pravce utemeljenja socijalne pedagogije
 • opisati značajke i razlike poremećaja u ponašanju
 • kreirati programe prevencije poremećaja u ponašanju
 • iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu

Sadržaj predmeta:

Odgoj kao socijalna priroda i mobilitet pojedinca u strukturi društva. Mjesto socijalne pedagogije u sustavu pedagoških disciplina: predmet, sadržaj, područje djelovanja, metodologija i metodika rada. Socijalna pedagogija u sustavu otvorene komunikacije. Supsidijarno-socijalni oblici i pojave odgojnog djelovanja u obitelji, školi, lokalnoj zajednici, slobodnom vremenu, vršnjačkim skupinama i javnim ustanovama. Poremećaji u ponašanju školske djece i mladeži. Antipedagogija i pedagoška viktimologija u odgoju i obrazovanju: pre-opterećenje učenika, školske fobije, apsentiranja od nastave, nasilje, agresivnost, bullying u školi – uzroci, pojave, posljedice, prevencija i terapija. Ovisničko ponašanje mladih: postupci i procesi pedagoške prevencije.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 .  Metoda procjene
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava.
 
Imenovati osnovne pojmove socijalne pedagogije Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature Opisati povijesni razvoj socijalne pedagogije kao znanstvene discipline Seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Opisati  osnovne teorijske pravce utemeljenja socijalne pedagogije Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Imenovati  značajke  poremećaja u ponašanju Seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak Postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta, analiza izvora literature Kreirati programe prevencije poremećaja u ponašanju Projektno istraživanje, završno izvješće
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada Iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu seminarski rad, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Projekt 0,5 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi, seminarski rad i pismeni/usmeni ispit: 10% konačne ocjene čini ocjena aktivnosti na nastavi, 20% ocjene je kvaliteta seminarskog rada, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog/usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati te pravo izlaska na usmeni ispit ako je javno izložio i predao završnu verziju seminarskog rada.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bouillet, D., Uzelac, S., (2006); Socijalna pedagogija, Školska knjiga Zagreb
 2. Marburger, H. (1979.), Razvoj i koncepti socijalne pedagogije. Zagreb: Fakultet za defektologiju.
 3. Uzelac, S. (1995.), Socijalna edukologija. Zagreb: Sagena.

Dopunska literatura:

 1. Gruden, Z. (1989.), Psihoterapijska pedagogija. Zagreb: Školske novine.
 2. Bratanić, M. (1990.), Mikropedagogija. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Durkheim, E. (1996.), Obrazovanje i sociologija. Zagreb: Societas.
 4. Livazović, G., (2014): Odgoj za umjetnost u prevenciji rizičnih stilova ponašanja mladih; Zbornik s Međunarodnog znanstvenog I umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti, Osijek
 5. Duran, Mirjana, (2023), Volim ići u školu, a malo i ne; Psihologija namijenjena učiteljima, budućim učiteljima, stručnim suradnicima, roditeljima i svima zainteresiranima za djecu i odrastanje; Naklada Slap, ISBN: 9789531915267

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: