Odgoj za nenasilje i suradnju

 

Naziv kolegija:
Odgoj za nenasilje i suradnju
Šifra ISVU:
187358
Šifra MOZVAG:
PDB103
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Španja, Sanja
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • definirati i klasificirat nasilje kao društvenu pojavu;
 • analizirati identificirati i interpretiratiznanstveno utvrđene oblike nasilja nad i medu djecom i mladima;
 • odrediti prioritete za sudjelovanje budućih pedagoga u suzbijanju i prevenciji nasilja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati društvenu uvjetovanost nasilja;
 • identificirati pojedine vrste nasilja i znakove prepoznavanja istih;
 • sudjelovati u suzbijanju i prevenciji nasilja nad i medu djecom i mladima;
 • povezivati pojmove o problemu nasilja u društvu, školi, medijima, obitelji i među vršnjacima;
 • identificirati najsofisticiranije oblike maltretiranja i zlostavljanja djece putem interneta.
 • definirati relevantne čimbenika za razumijevanje etiologije društvene pojave nasilja kao stila života, zabave i  posljedica istih.

Sadržaj predmeta:

Osnovni termini i klasifikacije nasilja kao društvene pojave; Društvena uvjetovanost nasilja nad i među mladima; Zlostavljanje djeteta u procesu rastave roditelja; Socijalni kontekst zlostavljanja – rizični faktori, osobine roditelja i socijalna podrška; Psihologijski tretman i pristup zlostavljanom djetetu; Multidisciplinarnost u problematici zlostavljanja; Prevencija i intervencija na području zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Pregled recentnih  istraživanja o nasilju nad i među mladima; Krizaautoritetakaokrizaidentitetaikonfuzijeuloga; Djecaurizikuirizičnoponašanje; Nasiljekaozabava;Tko, štoikako (se) potičenasilje? Nasiljeumedijima - nasiljeurealnosti; Transformacija kulture u medijsku tiraniju.

Obiteljsko nasilje nad djecom; Definiranje problema nasilja u obitelji i zlostavljanja djece; Oblici zlostavljanja i simptomatologija: tjelesno, emocionalno, maltretiranje  i zanemarivanje; Seksualno zlostavljanje; Posljedice zlostavljanja na razvoj djece; Društveno nasilje nad djecom; Mediji kao čimbenik nasilja; Vrijednosni kao čimbenik nasilja i granice tolerancije prema nasilju; Prikaz istraživanja o preferiranju altruizma i empatičnosti među drugim vrednotama.

Primarna prevencija nasilja nad i medu djecom; Suvremeni modeli programa prevencije nasilja nad i medu djecom; Zakonske regulative; Nenasilno rješavanje sukoba- primjeri (dobre) prakse; Razvoj altruizma i empatije u primarnoj prevenciji; Uloga društvenih institucija (predškolskih ustanova i škola, centra za socijalnu skrb, zdravstvene institucije, policije, sudstva, vjerskih institucija...); Uloga izvanškolskih aktivnosti i centara za mlade- iskustva iz svijeta.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 . Metoda procjene
Predavanje Slušanje i izlaganje
 
Definirati društvenu uvjetovanost nasilja; Aktivnost studenata u nastavi
Grupna rasprava Dramska prezentacija, dijaloška metoda Identificirati pojedine vrste nasilja i znakove prepoznavanja istih; Seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Suradničko učenje i radionica
 
 
Simulacija, sustavno opažanje, aktivno sudjelovanje u radionici Sudjelovati u suzbijanju i prevenciji nasilja nad i medu djecom i mladima; Portfolio, esej, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
Grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak
 
 
Suradnja, aktivno sudjelovanje u radionici I na nastavi Povezivati pojmove o problemu nasilja u društvu, školi, medijima, obitelji i među vršnjacima; Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit
Diskusija, radionica, projektno istraživanje Suradnja, aktivno sudjelovanje u radionici I na nastavi Identificirati najsofisticiranije oblike maltretiranja i zlostavljanja djece putem interneta. Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit
Diskusija, seminarsko izlaganje Diskusija, suradnja, pripremanje i izlaganje seminarskog rada Definirati relevantne čimbenika za razumijevanje etiologije društvene pojave nasilja kao stila života, zabave i  posljedica istih. Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,15 0%
Pismeni ispit 0,6 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Projekt 0,2 0%
Seminarski rad 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminara i ocjena iz završnog pismenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminara, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni prisustvovati nastavi i realizirati seminare, te polagati ispit. Ispit se polaže nakon odslušanog kolegija i nakon predanog i ocijenjenog seminarskog rada.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Ajduković, M. i Pavleković, G. (2000). Nasilje nad ženom u obitelji.  Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 2. Bonnet, C. (2000). Razbijeno dijete – incest i pedofilija. Zagreb: Nova promocija.
 3. Buljan Flander, G. (2005). 25 pitanja (i odgovora) za stručnjake o postupcima pri otkrivanju zlostavljanja djece. Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb (6-21).
 4. Hrabar, D. (2001). Zanemarivanje i zlostavljanje djece u obitelji – pravni aspekti, Dijete i društvo, 3,1-2,21-31.
 5. Jesper, J. (1995). Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi. Zagreb: Alineja.
 6. Killen, K. (2001). Izdani- Zlostavljana djeca su odgovornost svih nas. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, Sinapsa.
 7.  „Psihologija i nasilje u suvremenom društvu“, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja, Osijek 2006., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek, 2007.

Dopunska literatura:

 1. Koić, E, (2005). Mediji i suicidi, htpp:/www.suicidi.info/mediji.asp
 2. Koller-Trbovic, N. (2005). Neposlušnost i nepoštovanje pravila i autoriteta, Dijete i društvo, 7,1, 29-40.
 3. Kunczik, M., Zipfel,A. (2007). Medijiinasilje: aktualnostanjeuznanosti,Medianali, Vol 1, No 1 (str. 1-16).
 4. Lebedina - Manzoni, M. (2007). Psihološke osnove poremećaja u ponašanju. Samobor: Slap. 101-150.
 5. May-Chahal, C., Herczorg, M. (2004). Seksualno zlostavljanje djece u Europi. Zagreb: Ibis grafika.
 6. Miliša, Z. (2005). Mladi – mediji - dokolica - ovisnost, A2, Mostariensia, br. 22., str. 99-127.
 7. Miliša, Z. (2005). Nasilje među mladima ili nad mladima, Život i škola, br. 13.,  Vol. 1. str. 56-79.
 8. Miliša, Z., Mavar, M. (2006). Resocijalizacija i prevencija, u Zborniku radova „Ovisnost, zlouporaba droga, rehabilitacija, resocijalizacija, Smanjenje štete, Vladin Ured za suzbijanje opojnih droga. Zagreb,  str. 89- 97.
 9. Miliša, Z., Mlinarević, V. i Proroković, A. (2007). Slobodno vrijeme mladih u procesima modernizacije- usporedba slavonskih gradova i Zadra, Pedagogijska istraživanja, br. l.
 10. Miliša, Z., Vukasović, A. (2005). Mladi i obitelj: Žrtve neučinkovitih zakona i kampanja,  Acta Iadertina, br. 2, str. 53-81.
 11. Miller, A. (1995). Drama djetinjstva. Zagreb: Alineja.
 12. Mirolović Vlah, N.(2004). Stavovi o sukobima i razine poremećaja u ponašanju mladih. Kriminologija i socijalna integracija, 12,2,109-116
 13. Nađ, B, (2008). Postoji li veza između nasilja i vrijednosti?,  Školske novine, br. 41-42, 13- 20.
 14. Pregrad J, (1996). Stres, trauma, oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć
 15. Pregrad, J. i suradnici (2007). Priručnik Stop nasilju medu djecom. Zagreb: UNICEF.
 16. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2004). Protokol o postupanju u slučaju nasilja medu djecom i mladima. Zagreb (3-8).
 17. Stipičić, D. K. (2001). Formiranje stavova javnosti o problemu nasilja nad djecom. Dijete i društvo, 3,1-2, 173-179.
 18. Olweus,D, (1998). Nasilje među djecom u školi. Zagreb: Školska knjiga.
 19. Žižak, A., Jedud, I.(2005). Agresivnost djece i mladih. Dijete i društvo, 7,1, 60-76.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Formativna i sumativna evaluacija nastavnika i studenata.

Ostale informacije: