Temeljne akademske vještine

 

Naziv kolegija:
Temeljne akademske vještine
Šifra ISVU:
187357
Šifra MOZVAG:
PDB209
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Sablić, Marija
15
0
0
Filipov, Mia
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati osnovne pojmove i steći temeljne akademske vještine i znanja,  te osposobiti studente za učinkovito  samostalno planiranje, programiranje, provedbu i analizu znanstveno-stručnih aktivnosti u odgoju i obrazovanju, te temeljne odrednice akademskog života i djelovanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti temeljna znanja iz retorike i komunikacijskih vještina, neverbalne i nenasilne komunikacije, pisanja i teorije pismenosti;
 • klasificirati temeljne vrste akademskih djela te strategije motivacije, učenja, slušanja i pamćenja.
 • demonstrirati vještine učinkovite organizacije, vođenja i analize informacija u akademskom radu
 • razlikovati osnovne pojmove iz područja or;anizacije učenja i motivacijskih strategija;
 • analizirati temeljne elemente pripreme za nastavu i akademske obveze;
 • demonstrirati razumijevanje i odgovornost u akademskom radu,te poznavanje građanskog i akademskog bontona i kulture, planiranje akademske karijere.

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi i znanja o bontonu. Osnove retorike. Temeljne vrste znanstveno-stručnih djela. Osnove teorije pismenosti. Timski rad i suradničko učenje. Stilovi, organizacija i strategije motivacije, učenja, pamćenja i slušanja. Oblikovanje pismenih dopisa i komunikacija u profesionalnom okruženju. Planiranje te organizacija informacija i vremena.Priprema za ispit, ispitna anksioznost i strategije polaganja ispita. Planiranje, organizacija i razvoj akademske karijere.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4.  Metoda procjene
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Primijeniti temeljna znanja iz retorike i komunikacijskih vještina, neverbalne i nenasilne komunikacije, pisanja i teorije pismenosti. Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit                                 
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Klasificirati temeljne vrste akademskih djela te strategije motivacije, učenja, slušanja i pamćenja. Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit                                 
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Demonstrirati vještine učinkovite organizacije, vođenja i analize informacija u akademskom radu. Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit                                
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Razlikovati osnovne pojmove iz područja organizacije učenja i motivacijskih strategija. Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit                                 
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Analizirati temeljne elemente pripreme za nastavu i akademske obveze kao i postupak pripreme za ispit. Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit                                 
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Demonstrirati razumijevanje i odgovornost u akademskom radu,te poznavanje građanskog i akademskog bontona i kulture Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni ispit 0,6 0%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Projekt 0,25 0%
Usmeni ispit 0,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi, seminarski rad i pismeni/usmeni ispit: 10% konačne ocjene čini ocjena aktivnosti na nastavi, 20% ocjene je kvaliteta seminarskog rada, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog/usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Aktivno i redovito sudjelovanje na nastavi. Izrada samostalnih praktičnih istraživačkih zadataka.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gačić, M., (2013) Pisanje znanstvenih i stručnih radova. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Ellis, D. (1998) Becoming a Master Student. Boston: HoughtonMifflin.
 3. Herrmann, D. J., Raybeck, D., &Gutman, D. (1993) Improving student memory. Seattle, Hogrefe& Huber.
 4. Zelmanović, Đ., (1986) Ilustrirani bonton i protokol. Zagreb: SNL / Zrinski.

Dopunska literatura:

 1. Jones, B., Pierce, J., & Hunter, B. (1989). Teaching stu-dents to construct graphic representations. Educational Leadership, 46(4), 20-25.
 2. Silobrčić, V., (1989) Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo. 2.izd., Zagreb: Jumena.
 3. Eanet, M. andManzo, A. REAP: A strategy for improvingreading/ writing/studyskills. Journal of Reading, 1978, 19, 647.
 4. Maksimović, I., (2008) Akademske vještine: strategije učenja tehnike timskog rada, komunikacione vještine, upravljanje vremenom i kreativno pisanje. Banja Luka: Panevropski univerzitet Aperion.
 5. Kniewald, J., (1993) Metodika znanstvenog rad. Zagreb: Multigraf.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa, redovite konzultacije. Mentorsko-savjetodavni i praktični rad sa studentima tijekom održavanja nastave.

Ostale informacije: