Teorije odgoja

 

Naziv kolegija:
Teorije odgoja
Šifra ISVU:
187356
Šifra MOZVAG:
PDA105
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bognar, Branko
30
0
0
Bogatić, Katarina
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Stjecanje znanja o međupovezanosti društva, kulture i odgoja.

Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje suvremenih teorija odgoja.

Razvijanje funkcionalne pismenosti u elaboraciji i prezentiranju odabranih sadržaja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • interpretirati suvremene teorije odgoja te međupovezanosti društva, kulture i odgoja;
 • analizirati teorijske pristupe i odgojnu praksu;
 • vrednovati teoriju i praksu odgoja;
 • obrazložiti (pismeno i usmeno) teorijske pristupe i praksu odgoja;
 • raspravljati o zadanoj temi/problemu;
 • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost u radu prema sadržaju kolegija i obvezama.

Sadržaj predmeta:

Odgojna stvarnost i teorija odgoja. Razumijevanje, tumačenje i istraživanje odgojne stvarnosti. Implicitna - personalna „teorija“ i znanstvena teorija odgoja. Zdravo-razumsko i znanstveno-teorijsko utemeljenje odgojne stvarnosti.

Teorije odgoja. Osnovni pojmovi: koncepcije, paradigme, škole, pristupi, pravci. Dominantne  teorije odgoja: normativna, empirijska, kritička, konstruktivistička. Teorije odgoja, istraživanja i odgojne prakse.

Postmodernizam i teorije odgoja. Pluralizam teorijskih koncepcija i odgojnih praksi. Refleksivna teorija odgoja. Integracija i konvergencija suvremenih teorija/koncepcija odgoja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
    Po završetku nastave student će moći:  
Predavanje, grupna rasprava, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature Slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, razgovor (dijaloška metoda). Interpretirati suvremene teorijske pristupe i odgojne prakse te međupovezanost društva, kulture i odgoja Aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, usmeni ispit.
Predavanje, grupna rasprava, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rad na tekstu, samostalni seminarski zadaci, suradničko učenje Slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga. Analizirati teorijske pristupe i odgojnu praksu;
 
Aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, usmeni ispit.
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, suradničko učenje Oblikovanje seminarskog rada, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, aktivno sudjelovanje na nastavi, rasprava, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, pismeno izražavanje. Obrazložitipismeno i usmeno teorijske pristupe i prakse odgoja Aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, usmeni ispit.
Diskusija, grupna rasprava, suradničko učenje. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga. Raspravljati o zadanoj temi/problemu Aktivnost studenata na nastavi.
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, suradničko učenje Oblikovanje seminarskog rada, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, aktivno sudjelovanje na nastavi, rasprava, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, pismeno izražavanje. Iskazati samostalnost, kolegijalnost I odgovornost u radu prema sadržaju kolegija I obvezama
 
Aktivnost studenata na nastavi.

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,6 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Uz aktivnost na nastavi, u oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir seminarski rad i pismeni ispit: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u nastavi, izraditi seminarski rad te pristupiti usmenom ispitu.

 

 

Obavezna literatura:

 

 • Gudjons, H. (1994). Pedagogija - temeljna znanja. Zagreb: Educa.
 • Hentig, H. (2007). Kakav odgoj želimo. Zagreb: Educa
 • König, E., Zedler, P. (2001). Teorije o znanosti o odgoju. Zagreb: Educa.
 • Lenzen, D. (2002). Vodič za studij znanosti o odgoju. Zagreb: Educa.

 

Dopunska literatura:

 • Babić, N. (2007). Konstruktivizam i pedagogija. Pedagogijska istraživanja, 4 (2), 217 – 229.
 • Babić, N. (2013). Globalizacija, postmodernizam i vrijednosti obrazovanja. U: N. Hrvatić, A. Klapan (ur.), Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti (str. 58 – 70). Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo.
 • Bašić, S. (1998). Modeli samopoimanja pedagogije. Napredak, 139 (1), 33 – 43.
 • Dufuour, B., Curtis, W.(2015). Studij odgojno-obrazovnih znanosti: uvod u ključne discipline. Zagreb: Educa
 • Flitner, A. (2005). Konrade, tako je govorila gospođa mama: o odgoju i ne-odgoju. Zagreb: Educa.
 • Goleman, D.(1997). Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije. Zagreb: Mozaik knjiga
 • Geisecke, H. (1993). Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa
 • Mijatović, A. (1999). Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: HPKZ.
 • Oatley, K., Jenkins J. (2003). Razumijevanje emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap
 • Thomas, G. (2015). Kratak uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa
 • Aubrey, K., Riley, A. (2017). Understanding & Using Challenging Educational Theories. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
 • Palekčić, M., ur. (2015). Pedagogijska teorijska perspektiva. Značenje pedagogije kao teorije za disciplinu i profesiju. Zagreb: Erudita.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije: