Statistika u pedagoškim istraživanjima

 

Naziv kolegija:
Statistika u pedagoškim istraživanjima
Šifra ISVU:
187354
Šifra MOZVAG:
PDA103
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Livazović, Goran
30
0
0
Bojčić, Karlo
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati osnovne pojmove iz područja statistike te osposobiti studente za samostalno planiranje, programiranje, provedbu i analizu empirijskih istraživanja u odgoju i obrazovanju.

Ishodi učenja:

Završetkom nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • klasificirati temeljne vrste istraživanja;
 • objasniti primjenu statističkih testova u društvenim znanostima;
 • razlikovati osnovne pojmove iz područja statistike;
 • primijeniti SPSS i druge računalne programe u statističkoj obradi podataka;
 • prikazati rezultate istraživanja;
 • demonstrirati razumijevanje i odgovornost u istraživanju.

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi i  statistika kao znanstvena disciplina. Deskriptivna i inferencijalna statistika. Oblikovanje istraživačkog nacrta i hipoteza. Izrada instrumenta. Uzorkovanje i vrste uzoraka. Zavisne i nezavisne varijable. Mjerne skale. Obrada, grupiranje i prikazivanje rezultata. Mjere središnjih vrijednosti. Mjere raspršenja rezultata. T-test, hi-kvadrat test, jednosmjerna analiza varijance ANOVA i korelacijska analiza u društvenim znanostima. Osnove rada s računalnim programom SPSS.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature Klasificirati temeljne vrste istraživanja. Aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature Objasniti primjenu statističkih testova u društvenim znanostima Aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature Razlikovati osnovne pojmove iz područja statistike.
 
Aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
Seminarska nastava, samostalni zadatak Postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta, analiza izvora literature Primijeniti samostalno SPSS i druge računalne programe u statističkoj obradi podataka. Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, samostalno istraživanje
Seminarska nastava, samostalni zadatak Postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta, analiza izvora literature Prikazati rezultate istraživanja.
 
Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, samostalno istraživanje
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, samostalni zadatak Suradničko učenje, rad na istraživačkom problemu, postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta Demonstrirati razumijevanje i odgovornost u istraživanju Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, samostalno istraživanje

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Samostalni zadatak, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1 0%
Samostalni zadatak 0,25 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi i ocjena iz završnoga pisanog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz aktivnosti na nastavi, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog i usmenog završnoga ispita. Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocjenu iz aktivnosti na nastavi, ocjena iz završnoga pisanog ispita čini 100% konačne ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Milas, G. (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Mužić, V. (2004). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa.
 3. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

 1. Cohen, L., Holliday, M. (1996). Practicalstatistics for students: Anintroductorytext. London: SAGE.
 2. Field, A. (2009). DiscoveringStatisticsUsing SPSS. Los Angeles: SAGE.
 3. Mejovšek, M. (2007). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa, redovite konzultacije. Mentorsko-savjetodavni i praktični rad sa studentima tijekom održavanja nastave.

Ostale informacije: