Odgoj za demokraciju

 

Naziv kolegija:
Odgoj za demokraciju
Šifra ISVU:
187353
Šifra MOZVAG:
PDB107
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bojčić, Karlo
15
0
15
Livazović, Goran
0
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • usvojiti,prepoznati, definirati i klasificirati temeljne kategorijalne pojmove vezane za šire aspekte  razvoja demokracije;
 • analizirati multidisciplinarnost i interdisciplinarnost te pedagogijske implikacije odgoja za  demokraciju.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 •  klasificirati temeljne kategorijalne pojmove vezane za relativizam- pedagogijske implikacije;
 • predložiti način uključivanja u lokalnoj zajednici;
 • primjeniti vještine potrebne za odgovoran, stvaralački i kritički doprinos u javnom životu i stjecanje kompetencija;
 • prepoznavanje ambivalentne uloge medija; od informativnih, obrazovnih, zabavnih do manipulativnih sadaržaja.

Sadržaj predmeta:

Kritičkateorijadruštva; Odnos  obrazovnjaidruštvenihpromjena; Temeljni pojmovi i procesi: demokracija i modeli demokracije, odgoj za demokraciju, demokratska škola, didaktika demokratskih vrijednosti, odgojna atrofija škole, interkulturalno obrazovanje, kultura mira; Socio konstruktivistički pristup kurikulumu; Učenik i skupina kao subjekt obrazovanja; Učenik kao sukonstruktor kurikuluma. Odgoj i vrijednosti; Demokratske vrijednosti između teorije i prakse odgoja; Interdisciplinarni pristup istraživanju vrednota; Vrijednosti kao pokretački i regulacijski čimbenik odgoja i čimbenik društvenih promjena; Vrijednosne orijentacije mladih; Što je i što sve može biti skeptična generacija; Odgoj kao kulturna reprodukcija; Simboličke vrednote u kulturama i odgoj mladih; Eksplicitne i implicitne vrijednosti, (samoaktualizirajuća, utilititaristička i socijalna vrijednosna orijentacija); Tipovi roditeljskog odgoja; Kriza odgoja kao kriza vrijednosti, Rezultati istraživanja položaja mladih u društvu.

Škola i etika; Odgojna atrofija škole; Odgoj u narodnim običajima;  Odgoj između modernizma i tradicionalizma; Podjela ljudskih prava; Povreda ljudskih prava; Primjeri doprinosa razvoja ljudskih prava; Perspektive obrazovanja; Obrazovanje kao oslobađanje; Novi prostor i znanosti i informatizacije društva; Internet kao izvor frustracija, ovisnosti i prosvjeda „bumerang generacije“.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje, grupna rasprava Analiza literature, sustavno opažanje Klasificirati temeljne kategorijalne pojmove vezane za relativizam- pedagogijske implikacije; Aktivnost  studenata u nastavi,  pismeni ispit                         
Grupna rasprava Suradnja, aktivno sudjelovanje Predložiti način uključivanja u lokalnoj zajednici; Eksperimentali rad, aktivnost u nastavi
Samostalni istraživački zadatak Odgovorno izvršavanje obveza Primjeniti vještine potrebne za odgovoran, stvaralački i kritički doprinos u javnom životu i stjecanje kompetencija; Projektno istraživanje, završno izvješće
Samostalni istraživački zadatak Samostalna uporaba literature Prepoznavanje ambivalentne uloge medija; od informativnih, obrazovnih, zabavnih do manipulativnih sadaržaja. Aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,15 0%
Pismeni ispit 0,6 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Projekt 0,2 0%
Seminarski rad 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminara i ocjena iz završnog pismenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminara, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni prisustvovati nastavi i realizirati seminare, te polagati ispit. Ispit se polaže nakon odslušanog kolegija i nakon predanog i ocijenjenog seminarskog rada.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Miliša, Z. (2014), Šok današnjice. Osijek: FFOS.
 2. Klarin, M., Miliša, Z., Vrkić-Dimić J.  (2006), Izvanškolske potrebe mladih grada Zadra. Zadar:  Znanstvena knjižnica.
 3. Maleš, D; Stričević, I. (2005). Odgoj za demokraciju u ranom djetinjstvu. Zagreb: Udruženje dječja prava.
 4. Brajša, P. (2012). Abeceda demokratskog ponašanja. Zagreb: Glas Koncila.
 5. Dujmović, V., Godler, Z., Previšić, V. (2004). Srednjoškolci i kultura demokracije, Pedagogijska istraživanja br. 1. 2004.
 6. Miliša, Z. (2011), Anarhizam-prosvjedi-odgoj. Split: Naklada Bošković.
 7. Mougniotte, A. (1995). Odgajati za demokraciju. Zagreb: Educa.
 8. Stoll L., Fink, D. (2000). Mijenjajmo naše škole. Zagreb: Educa.
 9. Šušnjić, Đ. ( 2003).Dijalogitolerancija. Niš: Čigoja.

Dopunska literatura:

 1. Gavranović, A. (2009 ). Društveni dijalog i etika, Mediji i društvene vrijednosti ili zašto u nas izostaje dijalog?// Medianali-međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima; 19-31.
 2. Haralambos, M; Holborn, M. (2002). Sociologija, Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing.
 3. Held, D. (1990). Modeli demokracije. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Ilišin, V. (2002). Mladi uoči trećeg milenija. Zagreb: IDIS.
 5. Klarin, M., Miliša, Z, Vrkić Dimić, J. (2006).Izvanškolske potrebe mladih u gradu Zadru. Zadar: Znanstvena knjižnica Zadar.
 6. Klemenčič, E; (2007).Građanski odgoj u Europskoj uniji: aspekti edukacije za demokraciju, Anali Hrvatskog politološkog društva, Vol.3. No.1. Svibanj 2007; 283 – 295.
 7. Kulišić, Š. (1968.), Neobični običaji. Beograd: Vuk Karađić.
 8. Miliša, Z., Ćurko, B. (2012). Odgoj za kritičko mišljenje i medijska manipulacija. U: Miliša, Z. Ur.: Tamna strana ekrana (2012). Varaždin: Tiva tiskara, poglavlje 1.
 9. Miliša, Z, Dileme kod istraživanja i isticanja odgojno poželjnih vrijednosti pojedinca i društva, Radovi- Filozofski fakultet u Zadru, sv 34., 1994/95.
 10. Mrkonjić, A., Miliša, Z., (2006). Sociopedagoške teme. Rijeka: Digital Point.
 11. Miliša, Z. (1999). Odgojne vrijednosti rada, teorijsko metodološki problemi istraživanja. Split: Književni krug.
 12. Miliša, Z. i sur. (2007). Zašto Zadru treba Centar za mlade? Zadar: Gradska knjižnica, Zadar. 
 13. Shaw, R . i Wood, S. (2009). Epidemija popustljivog odgoja. Zagreb: VBZ.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije:

Formativna i sumativna evaluacija