Filozofija odgoja i obrazovanja

 

Naziv kolegija:
Filozofija odgoja i obrazovanja
Šifra ISVU:
187351
Šifra MOZVAG:
PDA102
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Rupčić Kelam, Darija
0
0
0
Potlimbrzović, Hrvoje
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Kroz redovito i aktivno sudjelovanje u predavanjima i seminarskim oblicima rada studenti će razvijati problemsko mišljenje te dobiti uvid u ključne filozofske pristupe odgoju. Istraživačkim radom osvjedočit će se da je filozofsko mišljenje u onome bitnom (samo)odgoj. Promišljanje suvremene perspektive odgojne problematike i mogućnosti realizacije odgojnih ideja. Izgradnja osobnog cjelovitog odnosa prema budućem pedagogijskom radu. Kolegij je kako u svezi, tako i u teorijskom odmaku spram pedagogijskih i psihologijskih pristupa odgoju, što omogućuje plodotovornu sintezu.

Ishodi učenja:

Završetkom nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • analizirati fenomen odgoja;
 • razlikovati filozofski pristup od pristupa ostalih znanosti o odgoju;
 • objasniti centralne probleme suvremene odgojne problematike;
 • objasniti ključne teze filozofa koji su se referirali na odgojnu problematiku;
 • objasniti fenomen odgoja iz diskursa etičke problematike;
 • iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu pri izradi seminarskog rada.

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4.  Metoda procjene
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje Analizirati fenomen odgoja
 
Aktivnost studenata u nastavi, pismeni kolokvij, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje Razlikovati filozofski pristup od pristupa ostalih znanosti o odgoju Aktivnost studenata u nastavi, pismeni kolokvij, usmeni ispit
Suradničko učenje,
grupna rasprava
Suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature, rasprava Objasniti centralne probleme suvremene odgojne problematike Aktivnost studenata u nastavi, eseji
 
Rasprave i diskusija, referiranje Čitanje i analiza literature, diskusije i rasprave
 
Objasniti ključne teze filozofa koji su se referirali na odgojnu problematiku Aktivnost studenata u nastavi,
sudjelovanje u raspravi
Predavanje, seminarski radovi Slušanje izlaganja, razgovor – dijaloška metoda Objasniti fenomen odgoja iz diskursa etičke problematike Aktivnost studenata u nastavi,  usmeni ispit
 
Seminarski rad, diskusija Diskusija, izrada seminarskog rada Iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu pri izradi seminarskog rada Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 0%
Pohađanje nastave 1 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na kolokvijima tijekom semestra, na usmenom

ispitu i kroz pozitivno ocijenjen seminarski rad. Usmeni ispit donosi 40 % bodova, dva kolokvija 30 % bodova, seminarski

rad 20 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 10 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće: redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis), aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje kolokvija tijekom semestra, polaganje usmenog ispita nakon završetka semestra

 

 

Obavezna literatura:

 1. Milan Polić, Odgoj i svije(s)t
 2. Milan Polić, Činjenice i vrijednosti
 3. Milan Polić, Filozofija odgoja
 4. Pavao Vuk-Pavlović, Filozofija odgoja

Dopunska literatura:

 1. J. Marinković, Utemeljenost odgoja u filozofiji, Školska knjiga, Zagreb 1981.
 2. J. Marinković, Ogledi iz filozofije odgoja, Školske novine, Zagreb 1987.
 3. Čehok i I. Koprek (ur.), Etika (priručnik jedne discipline), Školska knjiga, Zagreb 1996.
 4. P.Vuk-Pavlović, Filozofija odgoja, HSN, Zagreb 1996.
 5. Kant, Schelling, Nietzsche, Ideja univerziteta, Globus, Zagreb 1991.
 6. F. Nietzsche, Schopenhauer kao odgajatelj, MH, Zagreb 2003.
 7. F. Savater, Etika za Amadora, Educa, Zagreb 1998.
 8. W. Windelband, Povijest filozofije, Naprijed, Zagreb 1988.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitet sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: