Politika i propaganda kroz 20. stoljeće

 

Naziv kolegija:
Politika i propaganda kroz 20. stoljeće
Šifra ISVU:
188718
Šifra MOZVAG:
IP29
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Josipović Batorek, Slađana
15
0
0
Vonić, Maja
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj nastave je stjecanje temeljnih obavijesti i znanstveno utvrđenih znanja o političkim sustavima kroz 20. stoljeće i upoznavanje studenata s korištenjem propagande u političke svrhe na primjerima raznih političkih uređenja.

 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • opisati glavna obilježja propagande i njene uloge u afirmaciji političkih sustava tijekom 20. stoljeće
  • na temelju literature, izvorne građe i audio materijala uočiti metode provođenja uspješne propagande
  • kritički analizirati važna propagandna djela (Mein Kampf…)
  • vrednovati različite oblike propagande – tisak, književno-umjetnička djela, film itd.

 

Sadržaj predmeta:

Kolegij se temelji na analizi propagande kao sredstva ostvarivanja političkih ciljeva tijekom 20. stoljeća. Analizom slučajeva od SSSR-a, nacističke Njemačke i njenih satelitskih država, SAD-a u hladnoratovskom razdoblju, socijalističke Jugoslavije i brojnih drugih država u 20. stoljeću ukazat će se na sličnosti i razlike u korištenju političke propagande. Studenti će tijekom nastave imati priliku analizirati različite oblike političke propagande na temelju izvora – novinskih članaka, dokumentarnih filmova i sl.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje
 
slušanje opisati glavna obilježja propagande i njene uloge u afirmaciji političkih sustava tijekom 20. stoljeće kolokvij
predavanje, grupna rasprava, analiza video-materijala, seminarsko izlaganje analiza literature, rasprava na temelju literature, izvorne građe i audio materijala uočiti metode provođenja uspješne propagande aktivnost na nastavi, kolokvij
zadatak čitanja i analize literature, grupna rasprava suradnja, aktivno sudjelovanje, analiza literature kritički analizirati važna propagandna djela (Mein Kampf…) aktivnost na nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize literature slušanje izlaganja, seminarski rad, analiza literature, rasprava vrednovati različite oblike propagande – tisak, književno-umjetnička djela, film itd. aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,45 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) s 35% udjela u konačnoj ocjeni, kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (kratke provjere u obliku kolokvija) s 45% udjela u konačnoj ocjeni, te seminarski rad s 20% udjela u konačnoj ocjeni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalnu prolaznu ocjenu dovoljan (2). Ukoliko student ipak iz aktivnosti na nastavi ili seminarskog rada dobije negativnu ocjenu dužan je polagati usmeni i pisani ispit iz cjelokupnog gradiva u vrijeme redovnih ispitnih rokova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezani redovito pohađati nastavu (do 30% nastavnih sati izostanka), pripremiti za nastavni sat analizu zadanoga historiografskoga teksta, aktivno sudjelovati u raspravama o seminarskim temama,  raspravljati i analizirati dokumentarne filmove na nastavnu temu, izaći na kolokvije.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991, Zagreb, 2006.
  2. K. Spehnjak, Javnost i propaganda, Zagreb, 2002.
  3. R. Overy, Diktatori – Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija, Zagreb, 2005.
  4. J. Ridley, Tito, Zagreb, 2000.

Dopunska literatura:

Po dogovoru sa studentima.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

 

Ostale informacije: