Pretraživanje interneta

 

Naziv kolegija:
Pretraživanje interneta
Šifra ISVU:
46347
Šifra MOZVAG:
PRI02
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g., 2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Zadravec, Tamara
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upućivanje studenata s osnovama mrežne tehnologije i Internetom, te rad s programima za pretraživanje Interneta

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • pronaći na Internetu znanstvene informacije vezane uz studij
  • razlikovati opće od znanstvenih informacija objavljene na web-stranicama
  • napraviti zaštitu podataka na računalima povezanim u mrežu
  • analizirati vrijednost pronađenih znanstvenih  informacija

Sadržaj predmeta:

Povijest Intenet mreže. Teorijske osnove prijenosa podataka. Mediji za prijenos podataka. Algoritmi usmjeravanja na Internetu. Temeljni elementi transportnih protokola. Usluge u Internetu. Model klijent – poslužitelj. Elektronička pošta. Web-stranice. Kvalitete usluge u Internetu. Budućnost Interneta i uvođenje novih tehnologija.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava rasprava, sustavno opažanja i zaključivanje, pismeno izražavanje pronaći na Internetu znanstvene informacije vezane uz studij aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, analiza primjera razgovor razlikovati opće od znanstvenih informacija objavljene na web-stranicama samostalno izražavanje
diskusija usmeno izlaganje napraviti zaštitu podataka na računalima povezanim u mrežu prezentacija
radionica analiza primjera analizirati vrijednost pronađenih znanstvenih informacija usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Zadaci za praćenje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni/usmeni ispit 1,2 40%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Zadaci za praćenje 0,75 60%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. S. Tanenbaum, computer Networks, Fourth Edition, Prentice-Hall PTR, Upper Saddle River, N.J., 2003

Dopunska literatura:

  1. W. Stallings, Data and Computer Communications, MacMillan Publishing, New Yortk, 2002.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: