Uvod u filozofiju

 

Naziv kolegija:
Uvod u filozofiju
Šifra ISVU:
180562
Šifra MOZVAG:
SOCI12
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pešić, Boško
0
0
0
Sekulić, Damir
0
0
45

 

Ciljevi i zadaci:

Predmet (kao dio studia generale) treba upoznati studente koji ne studiraju filozofiju s konstitucijom filozofije, s njenom poviješću i njenim položajem u suvremenoj kulturi, s njenim temeljnim pojmovima, s posebnošću filozofskog pristupa znanju i zbiljnosti i osposobiti ih za refleksivni i kritički odnos spram tema kojima se bave i spram temeljnih problema suvremene zbiljnosti. Posebno je važno osvijestiti spregu filozofske refleksije i humanističkih i društvenih studija.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • spoznati na temeljnoj razini uvjete i pretpostavke mišljenja uopće i vezu s filozofskim mišljenjem
 • potaknuti filozofske preduvjete za iskustveno, razumsko, metafizičko, dijalektičko, spekulativno, znanstveno, kritičko mišljenje
 • objasniti na osnovnoj razini genezu i smisao temeljnih filozofskih pojmova
 • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama

Sadržaj predmeta:

1. – 2. Uvod. Konstitucija i pojam filozofije u antičkoj grčkoj kulturi.

3. Odnos filozofije spram ostalih oblika znanja i duhovnog djelovanja: spram prirodnih i društveno-humanističkih znanosti, spram teologije i umjetnosti.

4. Osnovne discipline filozofije: ontologija, spoznajna teorija, logika, etika, estetika, filozofska antropologija i povijest filozofije.

5. – 7. Bitni filozofski pojmovi u povijesti filozofije: filozofija, sloboda, istina, bitak, teorija/praksa, vrijeme/prostor, subjekt/objekt, priroda, čovjek, povijest, jezik, znanost, itd.

8. – 9. "Kraj" filozofije, filozofsko mišljenje i suvremene filozofske orijentacije: filozofija egzistencije

10. Marksistička filozofija.

11. – 12.  Analitička filozofija, socijalna filozofija, filozofija jezika, filozofija kulture, filozofska antropologija, fenomenologija i hermeneutika.

13.– 15. Položaj filozofije u suvremenoj kulturi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava spoznati na temeljnoj razini uvjete i pretpostavke mišljenja uopće i vezu s filozofskim mišljenjem aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava potaknuti filozofske preduvjete za iskustveno, razumsko, metafizičko, dijalektičko, spekulativno, znanstveno, kritičko mišljenje aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti na osnovnoj razini genezu i smisao temeljnih filozofskih pojmova aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,7 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Usmeni ispit 2,2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Kontinuirano praćenje napredovanja studenta kroz radionice i vježbe. Pismeni rad kao uvjet izlaska na usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito prisustvovanje nastavi, položeni ispit

 

 

Obavezna literatura:

 1. Branko Despot, Uvod u filozofiju, Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1988.
 2. Eugen Fink, Uvod u filozofiju  Zagreb : Matica hrvatska, 1998.
 3. Theodor W, Adorno, Filozofska terminologija, Sarajevo : Svjetlost, 1986.
 4. Albert Bazala, Povijest filozofije, Zagreb : Globus, 1988. 
 5. Wilhelm Windelband, Povijest filozofije Zagreb : Naprijed, 1988.
 6. Branko Bošnjak, Povijest filozofije, Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1993.

Dopunska literatura:

 1. Platon: Gozba
 2. Aristotel: O duši
 3. R. Descartes: Rasprava o metodi
 4. G W. Leibniz: Rasprava o metafizici
 5. l  Kant: Prolegomena za svaku buduću metafiziku, Osnove metafizike ćudoređa
 6. G.W.F.Hegel: Enciklopedija filozofskih znanosti (Uvod), Filozofija povijesti (Uvod).
 7. J.F. Lyotard: Postmoderno stanje

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija.