Medijska pedagogija

 

Naziv kolegija:
Medijska pedagogija
Šifra ISVU:
178922
Šifra MOZVAG:
ID49
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Müller, Mirela
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija jest razumijevanje utjecaja i uloge masovnih medija u odgojno-socijalizacijskom kontekstu djece i mladih, te opisivanje kulturoloških sastavnica i položaja medija u suvremenom društvu

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati osnovne odrednice medijske pedagogije kao znanosti o medijskom odgoju i obrazovanju
 • opisati temeljne pojmovno0kategorijalne pojmove medijske pedagogije
 • usporediti rezultate temeljnih istraživanja utjecaja medija na djecu i mlade
 • razlikovati osnovne značajke djelokruga rada medijskog pedagoga u praksi
 • integrirati medijsku pedagogiju kao pedagošku disciplinu
 • analizirati uzročno0posljedične veze između različitih medijsko0pedagoških i odgojno0socijalizacijskih fenomena
 • primijeniti temeljne sastavnice medijske pedagogije u praktičnom odgojno0obrazovnom radu
 • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost u radu

Sadržaj predmeta:

Cilj kolegija jest razumijevanje utjecaja i uloge masovnih medija u odgojno-socijalizacijskom kontekstu djece i mladih, te opisivanje kulturoloških sastavnica i položaja medija u suvremenom društvu

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
predavanje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature definirati osnovne odrednice medijske pedagogije kao znanosti o medijskom odgoju i obrazovanju aktivnost studenata u nastavi, izrada seminarskog rada, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje opisati temeljne pojmovno0kategorijalne pojmove medijske pedagogije aktivnost studenata u nastavi, izrada seminarskog rada, pismeni ispit, usmeni ispit
seminarsko izlaganje, diskusija sustavno opažanje, slušanje izlaganja, učenje po modelu, analiza literature usporediti rezultate temeljnih istraživanja utjecaja medija na djecu i mlade kritički osvrt seminarskog rada, poster prezentacija, pismeni ispit i usmeni ispit
grupna rasprava i pedagoške dokumentacije analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje razlikovati osnovne značajke djelokruga rada medijskog pedagoga u praksi portfolio, esej, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
suradničko učenje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje analiza literature, analiza, zaključivanje integrirati medijsku pedagogiju kao pedagošku disciplinu kritički osvrt seminarskog rada, poster prezentacija, pismeni ispit i usmeni ispit
zadatak čitanja i analize primjera analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje analizirati uzročno0posljedične veze između različitih medijsko0pedagoških i odgojno0socijalizacijskih fenomena kritički osvrt seminarskog rada, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće
projektno istraživanje izrada projekta, analiza izvora literature primijeniti temeljne sastavnice medijske pedagogije u praktičnom odgojno0obrazovnom radu samostalno istraživanje/projektna aktivnost, dnevnik rada i prakse, pisano izvješće
projektno istraživanje, seminarski rad, diskusija izrada projekta, analiza izvora literature, izrada seminarskog rada, diskusija iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost u radu samostalno istraživanje / projektna aktivnost, dnevnik rada i prakse, pisano izvješće, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 20%
Pismeni ispit 1,5 60%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(pismeni ispit x 0,6) + (samostalni istraživački projekt x 0,3) + (aktivnost u nastavi x 0,1).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

pismeni ispit – 4

samostalni istraživački rad – 5

aktivnost u nastavi - 5

 (4 x 0,6) + (5 x 0,3) + (5x 0,1) = 2,4 + 1,5 + 0,5 = 4,4

Konačna ocjena 4,4 →  vrlo dobar (4)           

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student ima 5 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 2 nastavna sata), neće dobiti potpis, kao ni ukoliko ukupno ostvari manje od 40% ocjene. Prepisivanje tijekom ispita kažnjava se oduzimanjem ispita bez mogućnosti ponovnog pisanja i za taj ispit student dobiva ocjenu 0%.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Kunczik, M., Zipfel, A., (2006): Uvod u znanost o medijima i komunikologiju, Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb.
 2. Baacke, D. (2007), Medienpadagogik, Max Niemeyer Verlag, Tubingen.
 3. Livazović, G. (2012), »Uloga medija u etiologiji rizičnih ponašanja adolescenata«;   Kriminologija i socijalna integracija; Vol. 19, br. 2 
 4. Livazović, G. (2010), »Odnos dimenzija medijske i socijalne kompetencije, Pedagogijska istraživanja, HPD, Zagreb, 7 (2), str. 255-268
 5. Livazović, G. (2009), »Teorijsko-metodološke značajke utjecaja medija na adolescente«, Život i škola, Osijek, br. 21 (1/2009), str. 108-115

Dopunska literatura:

 1. Giles, D.C. (2003). Media psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 2. Ilišin, V.; Bobinac Marinović, A; Radin, F. (2001): Djeca i mediji: Uloga medija u svakodnevnom životu djece, DZOMM/IDIZ Zagreb.
 3. Schenk, M.(1986): »Langfristige Medienwirkungen: Soziokulturelle Effekte«; u: Mahle, W. A. (Hrsg.): Langfristige Medienwirkungen, Berlin
 4. Schenk, M.(2002): Medienwirkungsforschung; Tübingen

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije:

 • E-portfolio, konzultativni i mentorski rad
 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.