Usvajanje drugog i stranog jezika

 

Naziv kolegija:
Usvajanje drugog i stranog jezika
Šifra ISVU:
65495
Šifra MOZVAG:
NEJ01
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bagarić Medve, Vesna
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • pružiti studentima uvid u osnovne teorijske postavke i temeljne aspekte procesa usvajanja drugog i stranog jezika;
 • razviti razumijevanje načela usvajanja drugog jezika kao razvojnog procesa;
 • potaknuti studente na razvijanje kritičkog razumijevanja složenosti procesa usvajanja, obrade i uporabe drugog jezika;
 • omogućiti studentima da upoznaju i usvoje temeljnu terminologiju iz područja usvajanja drugog jezika;
 • razviti svjesnost o načinima na koji učenici mogu pristupiti učenju drugog jezika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • odrediti pojmove prvi, drugi i strani jezik
 • objasniti sličnosti i razlike u usvajanju prvog, drugog i stranog jezika
 • definirati pojmove dvojezičnost i višejezičnost i objasniti vrste dvojezičnosti
 • objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja jezika na temelju spoznaja dosadašnjih istraživanja
 • opisati razvoj prvog jezika
 • objasniti pojam i obilježja međujezika i načela njegova razvoja
 • objasniti temeljne postavke nekoliko ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika. 

Sadržaj predmeta:

Kolegij daje pregled najvažnijih formalnih, funkcionalnih i interakcijskih teorija i modela usvajanja prvog i drugog jezika (od biheviorizma do suvremene kognitivne znanosti). Razmatra se uloga inputa i interakcije u usvajanju drugog jezika, razvoj i analiza međujezika, utjecaj prvog jezika na proces usvajanja drugog, te razvoj dvojezičnosti. Posebno se analiziraju razlike između prvog, drugog i stranog jezika, te specifičnosti procesa usvajanja jezika u formalnoj nastavi. Posebno se analiziraju različiti čimbenici koji utječu na proces usvajanja jezika, kao što su dob učenika, razni subjektivni čimbenici i drugi nejezični utjecaji na usvajanje drugog jezika. Obuhvaća se i uloga društvenog konteksta u usvajanju jezika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
interaktivno predavanje, rasprava slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje definirati pojmove prvi, drugi i strani jezik aktivnost studenata u nastavi, usmeni ispit
interaktivno predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, prezentacija objasniti sličnosti i razlike u usvajanju prvog, drugog i stranog jezika aktivnost studenata u nastavi, prezentacija, usmeni ispit
interaktivno predavanje, rasprava slušanje izlaganja, analiza primjera, aktivno sudjelovanje definirati pojmove dvojezičnost i višejezičnost aktivnost studenata u nastavi, usmeni ispit
interaktivno predavanje,  seminarsko izlaganje, rasprava aktivno sudjelovanje, analiza primjera objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja jezika na temelju spoznaja dosadašnjih istraživanja aktivnost studenata u nastavi, prezentacija, usmeni ispit
interaktivno predavanje, rasprava slušanje izlaganje, aktivno sudjelovanje opisati razvoj prvog jezika aktivnost studenata u nastavi, prezentacija, usmeni ispit
interaktivno predavanje, rasprava slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje objasniti pojam i obilježja međujezika i načela njegova razvoja aktivnost studenata u nastavi, prezentacija, usmeni ispit
interaktivno predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, prezentacija, aktivno sudjelovanje objasniti temeljne postavke nekoliko ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika aktivnost studenata u nastavi, prezentacija, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,5 15%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Usmeni ispit 1,7 85%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena izvodi se iz sljedećih elementa:

 • kontinuirano praćenje(aktivnost na satu te kvalitetan prinos raspravi na temelju pročitane literature i sadržaja obrađenih na prethodnim satima  = 15 ocjenskih bodova)
 • usmenog ispita na kojem student može ostvariti maksimalno 50 ocjenskih bodova

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 39 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Apeltauer, E. (2012): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Berlin, München: Langenscheidt.
 2. Ballweg, S., Drumm, S., Hufeisen, B. Klippel, J. i L. Pilypaityté (2013) Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? München: Klett i Langenscheidt.
 3. Edmondson, W.  i J. House  (2011): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen, Basel: Francke.

Dopunska literatura:

 1. Bausch, R.-K., Crist, H. i  H.-J. Krumm (ur.) (2007): Handbuch Fremdsprachenunterricht.Tübingen i Basel: Francke.
 2. Gass, S. M. i L. Selinker (2001): Second Language Acquisition: An Introductory Course. USA: Lawrence Erlbaum Associates.
 3. Klein, W. (2010): Zweitspracherwerb. Frankfurt/M.: Athenäum.
 4. Roche, J. (2013): Fremdsprachenerwerb, Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Francke.
 5. Medved Krajnović, M. (2010): Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanja procesa    ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam international d.o.o.

Članci iz časopisa (Fremdsprache Deutsch, Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, Deutsch als Fremdsprache, Strani jezici... )

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: