Hrvatska književnost 20. stoljeća

 

Naziv kolegija:
Hrvatska književnost 20. stoljeća
Šifra ISVU:
174756
Šifra MOZVAG:
HK74
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Buljubašić Srb, Ivana
0
0
15
Žužul, Ivana
15
0
0
Vuco, Jurica
15
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi nastave kolegija Hrvatska književnost 20. stoljeća su: stjecanje književnopovijesnih, odnosno periodizacijskih znanja o hrvatskom književnom korpusu 20. stoljeća (proza, poezija, drama), uočavanje formacijskih i žanrovskih poetološko-stilskih razlika unutar korpusa, osposobljavanje studenata za komparativnu poetološko-stilsku kontekstualizaciju pojedinih segmenata književnoga korpusa 20. stoljeća u ukupan korpus hrvatske književnosti, ali i u kontekst kulture i u europski kontekst, te, na temelju svega toga, za samostalnu analizu i interpretaciju pojedinačnih predložaka.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • opisati periodizaciju hrvatske književnosti 20. stoljeća u svim njezinim žanrovskim segmentima (proza, poezija, drama),
 • razlikovati periode hrvatske književnosti 20. stoljeća na temelju poetološko-stilskih značajki,
 • objasniti žanrovsku strukturu pojedinih perioda, unutaržanrovske stilske specifičnosti te konkretne noseće sastavnice pojedinih perioda, odnosno autorske opuse,
 • povezati poetološko-stilske značajke pojedinog perioda hrvatske književnosti 20. stoljeća i kulturnoga konteksta sa značajkama konkretnoga književnog predloška u samostalnoj analizi,
 • na temelju poetološko-stilske analize izvršiti kontekstualizaciju književnog predloška u pripadajući, ali i ukupni korpus hrvatske književnosti,
 • samostalno poetološko-stilski i interdisciplinarno analizirati književni predložak, koristeći teorijsku metodologiju iz znanstvenih područja paralelnog studija (primjerice, filozofija),
 • komparativno analizirati predložak iz korpusa hrvatske književnosti 20. stoljeća i vremenski sukladan književni predložak drugonacionalne književnosti (primjerice, studiji stranih jezika).

Sadržaj predmeta:

Prvi tjedan

Periodizacija hrvatske književnosti 20. stoljeća (modernizam/avangarda 1914.–1968. / suvremena književnost/postmodernizam 1968. – danas / ratno pismo 1991.–1994.)

Drugi tjedan

Od 1914. do 1920., Hrvatska mlada lirika, lirozofija, odstvarenje, ekspresionizam i groteska u drami (I. Andrić, T. Ujević, A. B. Šimić, M. Krleža, J. Ivakić, M. Feldman, I. Messner, J. Kulundžić, K. Mesarić, M. Begović, R. Marinković)

Treći tjedan

Od 1921. do 1930., osječka matineja i predavanje; poezija futurizma, dadaizma, ekspresionizma i nadrealizma, zenitisti, novi realizam u drami (U. Donadini, N. Šop, Đ. Sudeta, M. Jirsak, A. Cesarec, M. Krleža, M. Begović, M. Feldman)

Četvrti tjedan

Od 1931. do 1940., međuraće, politematičnost – realizam, nadrealizam, proces disocijacije, komedija i melodrama (D. Cesarić, D. Tadijanović, J. Kaštelan, M. Balota, V. Kovačić, M. Krleža, I. Kozarčanin, M. Budak, P. Budak, M. Matković)

Peti tjedan

Od 1941. do 1945., povijesti, utilitarizam, vizualnost, intermedijalnost (J. Pusztay, I. G. Kovačić, B. Pavlović, R. Ivšić, S. Kolar, povijesti književnosti S. Ježića, M. Kombola, pregled slavonskoga prosvjetnoga i književnog rada T. Matića)

Šesti tjedan

Od 1946. do 1952., soc-art, intimizam, lirske minijature (V. Parun, J. Stošić, Đ. Šnajder, G. Vitez, P. Šegedin, M. Božić)

Sedmi tjedan

Od 1953. do 1960., krugovaši, egzistencijalizam, odmeđenje, jezični ludizam, citatnost, pluralizam drame – poetske drame i drame situacije (V. Krmpotić, I. Vrkljan, S. Mihalić, M. S. Mađer, Z. Tomičić, I. Slamnig, V. Gotovac, B. Pavlović, V. Kaleb, V. Desnica, R. Marinković, M. Božić, M. Matković, A. Šoljan, časopis Krugovi)

Osmi tjedan

Od 1961. do 1968., razlogaši, hermetizam, strukturno-jezična otvorenost, političko kazalište, dramski životopisi, farse (D. Dragojević, A. Šoljan, Z. Mrkonjić, A. Stamać, S. Manojlović, A. Škunca, M. Slaviček, A. Majetić, M. Dizdar, V. Benošić, M. Krleža, R. Marinković, S. Novak, R. Ivšić, I. Brešan, F. Hadžić, I. Kušan, S. Šnajder, B. Pavlović, časopisi Razlog, Revija)

Deveti tjedan

Od 1967. Do 1974., pitanjaši, slovo razlike, uvod u kritiku, jeans (J. Sever, B. Maruna, M. Peić, A. Šoljan, I. Brešan, I. Slamnig, časopis Pitanja)

Deseti tjedan

Od 1972. do 1983., borhesovci i offovci, semantički konkretizam, montažnost (I. Rogić Nehajev, S. Jendričko, Z. Maković, M. Stojević, B. Maleš, A. Žagar, B. Čegec, G. Tribuson, P. Pavličić, D. Ugrešić, I. Aralica, S. Tomaš, F. Šovagović, Guja u njedrima – zbornik fantastične proze sa studijama, časopis Off)

Jedanaesti tjedan

Od 1984. do 1991., kvorumaši, iskustvo intertekstualnosti i intermedijalnosti, postmoderna drama – reinterpretacija tradicije, hibridni žanrovi (Z. Radaković, G. Rem, K. Bagić, M. Mićanović, E. Budiša, D. Miloš, E. Popović, K. Clein, M. Gavran, M. Valent, D. Cvitan, I. Vidić, A. Srnec Todorović, L. Kaštelan, M. Matišić, časopis Quorum)

Dvanaesti tjedan

Od 1991. do 1994., poetika buke – ratno pismo (S. Glavašević, G. Tribuson, N. Fabrio, D. Špišić)

Trinaesti tjedan

Od 1994. do 2003., bezčasopisnost, časopisi Riječ i Riječi, antologizam, internetovska kultura, metakritika, transmedijalnost, neoegzistencijalizam, »mlada« drama (T. Gromača, B. Zoko, M. Radmilović, R. Mihaljević, D. Radić, D. Glamuzina, T. M. Turčinović, I. Prtenjača, D. Jagić, Marinela, G. Nuhanović, D. Karakaš, A. Mirković, T. Zajec, I. Sajko, T. Štivičić, B. Senker)

Četrnaesti tjedan

Od 2004. do 2014., časopis Tema, interpoetičnost, mediteranizam, panonizam, postratna proza i drama (B. Brlošić, F. Nagulov, E. Rudan, I. Kunštić, V. Markasović, T. Dunđerović, S. Andrić, I. Bodrožić, Drenovačka antologija hrvatskoga pjesništva)

Petnaesti tjedan

Sinteza gradiva

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje pisano i usmeno izlaganje teorijskoga gradiva opisati periodizaciju hrvatske književnosti 20. stoljeća u svim njezinim žanrovskim segmentima (proza, poezija, drama) pisani ispit
usmeni ispit
predavanje
samostalni zadatci
usmjerena analiza književnih predložaka, pisano i usmeno izlaganje teorijskoga gradiva razlikovati periode hrvatske književnosti 20. stoljeća na temelju poetološko-stilskih značajki kontinuirana provjera znanja
aktivnost u nastavi
pisani ispit
usmeni ispit
predavanje
samostalni zadatci
usmjerena usmena analiza književnih predložaka, pisano rješavanje problemskih zadataka, usmeno izlaganje teorijskoga gradiva objasniti žanrovsku strukturu pojedinih perioda, unutaržanrovske stilske specifičnosti te konkretne noseće sastavnice pojedinih perioda, odnosno autorske opuse aktivnost u nastavi
kontinuirana provjera znanja
pisani ispit
usmeni ispit
samostalni zadatci
seminari i radionice
mentorski rad
problemska analiza književnih predložaka, samostalna pisana analiza književnih i drugomedijskih predložaka, usmeno izlaganje, rasprava povezati poetološko-stilske značajke pojedinog perioda hrvatske književnosti 20. stoljeća i kulturnoga konteksta sa značajkama konkretnoga književnog predloška u samostalnoj analizi aktivnost u nastavi
kontinuirana provjera znanja
seminarski rad
samostalni zadatci
seminari i radionice
mentorski rad
usmjerena pisana analiza književnih predložaka, samostalna pisana analiza književnih predložaka na temelju poetološko-stilske analize kontekstualizirati književni predložak u pripadajući, ali i ukupni korpus hrvatske književnosti aktivnost u nastavi
kontinuirana provjera znanja
seminarski rad
samostalni zadatci
seminari i radionice
mentorski rad
multimedija i mreža
terenska nastava
samostalna interdisciplinarna pisana analiza književnih predložaka, usmeno izlaganje samostalno poetološko-stilski i interdisciplinarno analizirati književni predložak, koristeći teorijsku metodologiju iz znanstvenih područja paralelnog studija (primjerice, filozofija) aktivnost u nastavi
kontinuirana provjera znanja
seminarski rad
samostalni zadatci
seminari i radionice
mentorski rad
samostalna usporedna pisana analiza književnih predložaka, usmeno izlaganje, rasprava komparativno analizirati predložak iz korpusa hrvatske književnosti 20. stoljeća i vremenski sukladan književni predložak drugonacionalne književnosti (primjerice, studiji stranih jezika) aktivnost u nastavi
kontinuirana provjera znanja
seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,2 0%
Pismeni ispit 0,7 0%
Pohađanje nastave 1,2 0%
Seminarski rad 0,4 0%
Usmeni ispit 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz triju kolokvija (10 proznih naslova, 10 dramskih naslova, 30 pjesama)  te ocjena iz završnoga usmenog ispita (3 antologije): po 30% konačne ocjene čine ocjene iz kolokvija i 10% iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje i aktivno praćenje nastave, kontinuirano izvršavanje zadataka vezanih uz nastavno gradivo, izrada seminarskih radova, kolokviji.

 

 

Obavezna literatura:

PROZA

MINIMALNI KORPUS

 1. Ivan Mesner: Novovjeki dječak, 1917.
 2. Milan Šufflay: Oluja na Pacifiku, 1924./1998.
 3. Marija Tucaković Grgić: Majka, 1928.
 4. August Cesarec: Zlatni mladić, 1928.
 5. Đuro Sudeta: Mor, 1930.
 6. Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza, 1932.
 7. Ivo Kozarčanin: Sam čovjek, 1937.     7.1.                      Miroslav Krleža: Na rubu pameti, 1938.
 8. Mara Švel Gamiršek: Hrast, 1942.
 9. Radovan Ivšić: Kralj Gordogan, 1943.
 10. Vjekoslav Kaleb: Divota prašine, 1954.
 11. Boro Pavlović: Kratke priče, 1954.
 12. Vladan Desnica: Proljeća Ivana Galeba, 1957. 12.1.                     Predrag Jirsak: Mjesečeva djeca, 1958.
 13. Ranko Marinković: Kiklop, 1965.
 14. Slobodan Novak: Mirisi, zlato i tamjan, 1968.
 15. Ivan Slamnig: Bolja polovica hrabrosti, 1972. 15.1.     Stjepan Tomaš: Sveti bunar, 1972.
 16. Mirko Jirsak: Karneval cvrčaka, 1974.
 17. Saša Meršinjak: Predstave na granici, 1978.
 18. Petko Vojnić Purčar: Dom, sve dalji, 1977.
 19. Miroslav S. Mađer: Asser savus, 1978.
 20. Ivan Aralica: Psi u trgovištu, 1979.
 21. Fabijan Šovagović: Glumčevi zapisi, 1979.
 22. Vojislav Kuzmanović: Zapisi o vlastitom umiranju, 1979.
 23. Goran Tribuson trilogija: Snijeg u Heidelbergu, 1980., Čuješ li nas Frido Štern, 1981., Ruski rulet, 1982.
 24. Pavao Pavličić: Večernji akt, 1981.
 25. Davor Slamnig: Qwertzu i Opš, 1983.
 26. Stjepan Čuić: Orden, 1981.  
 27. Dubravka Ugrešić: Štefica Cvek u raljama života, 1981.
 28. Slobodan Šnajder: Hrvatski Faust, 1981.
 29. Irena Lukšić: Konačište vlakopratnog osoblja, 1981.
 30. Edo Budiša: Klub pušača lula, 1984.
 31. Panorama 64 priče na 29 redaka, 1983.
 32. Carmen Klein: Između zidova i preko njih, 1985.
 33. Dalibor Cvitan: Polovnjak, 1984.
 34. Josip Cvenić: Blank, 1986.
 35. Velibor Čolić: Madrid, Granada ili bilokoji drugi grad, 1987.
 36. Edo Popović: Ponoćni boogie, 1987.
 37. Neda Miranda Blažević: Američka Predigra, 1989.
 38. Siniša Glavašević: Priče iz Vukovara, 1991./2.
 39. Nedjeljko Fabrio, Smrt Vronskog, 1994.
 40. Krešimir Bagić, panorama proze Poštari lakog sna, 1996. ili Goli grad, 2003.
 41. Marinela: Lift bez kabine, 1996.
 42. Milorad Stojević: Balade o Josipu, 1997.
 43. Alenka Mirković: Glasom protiv topova, 1997.
 44. Tomislav Zajec: Soba za razbijanje, 1998.
 45. Julijana Matanović: Zašto sam vam lagala, 1997.
 46. Miroslav Šicel: Antologija hrvatskog eseja XX.stoljeća (1950.-2000.), 2002.
 47. Branko Maleš: Male ljubavi, 2000.
 48. Simo Mraović: Konstantin Bogobojazni, 2002.
 49. Jelena Čarija, Klonirana, 2003.
 50. Marinko Koščec: Wonderland, 2003.
 51. Mirko Ćurić: Košarkaš na mjesecu, 2004.
 52. Stanko Andrić: Simurg, 2005.
 53. Krešimir Pintarić: Ljubav je sve, 2005.
 54. Gordan Nuhanović: Posljednji dani panka, 2006.
 55. Velibor Čolić: Motherfunker, 2009.
 56. Poetika buke,  Antologija slavonskog ratnog pisma, 2010.
 57. Ivana Bodrožić: Hotel Zagorje, 2010.
 58. Zoran Ferić: Kalendar Maja, 2011.
 59. Dario Grgić: Romantika je roba iz uvoza, 2013.
 60. Zoran Malkoč: Roki raketa, 2014.
 61. Robert Perišić: Područje bez signala, 2015.
 62. Luka Bekavac: Policijski sat, 2015. Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku, 2017.

PREGLEDI ZA ISPIT-OBVEZNO

 1. Branimir Donat, Igor Zidić: Antologija hrvatske fantastične proze i slikarstva, 1975.
 2. Miroslav Šicel: Antologija hrvatskog eseja XX. stoljeća (1950.-2000.), 2002.
 3. Goran Rem: Poetika buke,  antologija slavonskog ratnog pisma, 2010.

DRAMA

Izv.prof.dr.sc. Ivan Trojan

 1. Nikola Batušić, Povijest hrvatskog kazališta, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
 2. Branko Hećimović, 13 hrvatskih dramatičara, Znanje, Zagreb, 1976.
 3. Boris Senker, Hrvatska drama 20. stoljeća, Zagreb, 1989.
 4. Boris Senker, Hrestomatija novije hrvatske drame, I. i II., Disput, Zagreb, 2000. i 2001.
 5. Nikola Batušić, / Zoran Kravar, / Viktor Žmegač, Književni protusvjetovi, Poglavlja iz hrvatske moderne, Zagreb, 2001.
 6. Silvio D'Amico, Povijest dramskog teatra, Zagreb, 1972.

POEZIJA

Doc. dr. sc. Sanja Jukić

PJESMARICA ZA KOLOKVIJ (DP)

(na kolokviju svatko treba imati svoju pjesmaricu s dolje navedenim pjesmama, a pitanja će biti pisana, usporednoga tipa, vezana uz poetičko-stilska obilježja pjesama) 

 1. Tin Ujević, Vaseljenska ludnica / Dobriša Cesarić, Poludjela ptica / Kornelija Mlinarević, Grade, vrati se svojoj, vrati me mojoj kući
 2. Tin Ujević, Noću / Ivo Kozarčanin, Utjeha / Miroslav Mićanović, Sela, svjetla
 3. Tin Ujević, IX. / Gustav Krklec, Pepeo strasti / Boro Pavlović, Pastel
 4. Antun Branko Šimić, Tijelo i mi / Tin Ujević, Hymnodia to mou somati / Anka Žagar, Pismo
 5. Tin Ujević, Autom kroz korzo / Marinko Plazibat, Na svomu mjestu / Marijana Radmilović, Tu 
 6. Joe Matošić, Brzovoz  / Danijel Dragojević, Ljetni dan u Dubrovniku / Branko Maleš, Priličnu globu morali su platiti
 7. Slavko Mihalić, Približavanje oluje / Ivan Slamnig, Moj dragi je, došo: u morskomodromu, oklopu / Drago Glamuzina, Mali noćni razgovor
 8. Mak Dizdar, Slovo o smijehu / Ivan Rogić Nehajev, Sonet o vlasti / Anka Žagar, Slovo o mlijeku
 9. Josip Sever, Klišej kiše / Goran Rem, Sutra ću poslati Desmondea po dah / Blaženka Brlošić, Mulholland okomito, Drive vodoravno
 10. Milivoj Slaviček, Čudaci dolaze odnekud pod kišu i pod snijeg / Branko Čegec, Prilozi za povijest odustajanja /  Tatjana Gromača, Iz telefonske govornice

PERIODIZACIJA: predlošci za rad na nastavi i izvori za kolokvij

→ avangarda

 1. Miroslav Krleža, Pjesme I (1918.), Pjesme II (1918.), Pjesme III (1919.)
 2. Ivo Andrić, Ex ponto (1918.), Nemiri (1920.)
 3. August Cesarec, Stihovi (1919.)
 4. Gustav Krklec, Lirika (1919.), Srebrna cesta (1921.)
 5. Antun Branko Šimić, Preobraženja (1920.)
 6. Tin Ujević, Lelek sebra (1920.), Kolajna (1926.)
 7. Joe Matošić, Anton Aralica, Dragan Aleksić – pjesme u antologiji Put kroz noć Branimira Donata, antologija poezije hrvatskog ekspresionizma, Dora Krupićeva, Zagreb, 2001.
 8. Marija Tucaković-Grgić, Majka (1928.)
 9. Radovan Ivšić, Narcis (1942.), Tanke (1954.)

pjesništvo od 1929. do 1952. (psihološki i socijalni realizam)

 1. Dobriša Cesarić, Lirika (1931.), Spasena svjetla (1938.), Izabrani stihovi (1942.)
 2. Dragutin Tadijanović, Sunce nad oranicama (1933.), Pepeo srca (1936.), Dani djetinjstva (1937.), Tuga zemlje (1942.), Pjesme (1951.)
 3. Ivo Kozarčanin, Sviram u sviralu (1935.), Mrtve oči (1938.)
 4. Nikola Šop, Isus i moja sjena (1934.)
 5. Tin Ujević, Auto na korzu (1932.), Ojađeno zvono (1933.), Žedan kamen na studencu (1954., a pripremljena 1944.)
 6. Vladimir Kovačić, Otrovano proljeće (1938.)
 7. Dragutin Domjanić, Po dragomu kraju (1933.)
 8. Marin Franičević, Na putu za novi grad (1937.) Na pojih i putih (1939.), Zvijezda nad planinom (1945.), Povratak borca (1947.), Graditelji života (1950.)
 9. Drago Gervais, Čakavski stihovi (1929.)
 10. Mak Dizdar, Vidovopoljska noć (1936.)
 11. Mate Balota, Dragi kamen (1938.)
 12. Jure Kaštelan, Crveni konj (1940.), Pijetao na krovu (1950.)
 13. Vladimir Nazor, Knjiga pjesama (1942.)
 14. Ivan Goran Kovačić, Jama (1943.)
 15. Kruno Quien, Rime (1943.)
 16. Josip Pusztay, Pjesme o daljinama (1944.)
 17. Boro Pavlović, Poezija (1945.)
 18. Vesna Parun, Zore i vihori (1947.)
 19. Josip Stošić, Đerdan (1951.)

→ krugovaši

 1. Vesna Parun, Crna maslina (1955.), Ropstvo (1957.), Pusti da otpočinem (1958.), Ti i nikad (1959.), Vidrama vjerna (1957.), Koralj vraćen moru (1959.)
 2. Jure Kaštelan, Biti ili ne (1955.), Malo kamena i puno snova (1957.)
 3. Slavko Mihalić, Komorna muzika (1954.), Put u nepostojanje (1956.), Početak zaborava (1957.)
 4. Ivan Slamnig, Aleja poslije svečanosti (1956.), Odron (1956.)
 5. Milivoj Slaviček, Zaustavljena pregršt (1954.), Daleka pokrajina (1957.)
 6. Vlado Gotovac, pjesme u časopisu Tribina (1952.)
 7. Antun Šoljan, Na rubu svijeta (1956.), Izvan fokusa (1957.)
 8. Miroslav Slavko Mađer, Raskršće vjetra (1955.), Mislim na sunce (1955.)
 9. Zlatko Tomičić, Četvrtoga ne razumijem (1954.), Dosegnuti ja (1956.)
 10. Vladimir Rem, Lirske minijature (1951.)
 11. Mak Dizdar, Plivačica (1954.), Povratak (1958.), Okrutnosti kruga (1960.)
 12. Irena Vrkljan, Krik je samo tišina (1954.), Paralele (1957.)
 13. Zvonimir Golob, Nema sna (1952.), Afrika (1957.), Glas koji odjekuje hodnicima (1957.)
 14. Vesna Krmpotić, Poezija (1956.)
 15. Boro Pavlović, Novina (1954.), Mrav (1952.),  Traktor (1952.), Vreva (1953.), Srce (1954.), Velesajam (1955.), Jutro u travnju (1955.), Portreti (1956.)
 16. Kruno Quien, Kameni grad (1956.)
 17. Josip Pupačić, Kiše pjevaju na jablanima (1955.), Mladići (1955.), Cvijet izvan sebe (1958.)
 18. Tonči Petrasov Marović, Asfaltirano nebo (1958.)

→ razlogovci

 1. Danijel Dragojević, Kornjača i drugi predjeli (1961.)
 2. Zvonimir Mrkonjić, Gdje je što (1962.), Zemljovid (1964.), Dan (1968.)
 3. Nikica Petrak, Sve ove stvari (1963.), Razgovor s duhovima (1968.) 
 4. Ante Stamać, Rasap (1962), Sa svijetom jedno (1965.), Doba prisjećanja (1968.), Smjer (1968.)
 5. Dubravko Horvatić, Groznica (1960.), Zla vojna (1963.), Bedem (1968.)
 6. Igor Zidić, Uhodeći more (1960.), Kruh s grane (1963.), Blagdansko lice (1969.)
 7. Tonko Maroević, Primjeri (1965.)
 8. Tonči Petrasov Marović, Knjiga vode (1962.), Riječ u zemlji (1963.), Putanje (1967.), Ciklus o cilju (1968.)
 9. Mate Ganza, Pjesme strpljenja (1962.), Trg dobre smrti (1964.)
 10. Zvonimir Majdak, Tip na zelenoj livadi (1960.), Ukleti motociklist (1963.)
 11. Alojz Majetić,  Dijete s brkovima priča (1956), Otimam (1963.)
 12. Sonja Manojlović, Tako prolazi tijelo (1965.), Davnog stranca ljubeći (1968.), Sarabanda (1969.)
 13. Mak Dizdar, Kameni spavač (1964.)
 14. Josip Stošić, Ja pjevam: Dubrovnik (1962.) Acta navigationis rei publicae Ragusae (1962.), »A« (1969.), Premetaljka (1971.), Govor riječi, predmeta i prostora (1972.), Nacrt za pet mojih i jednu vašu pjesmu (1976.), Dvostruka knjiga (1977.) (leporeli)
 15. Ivan Slamnig, Naronska siesta (1963.), Limb (1968.)

→ kraj 60-ih /70-e

 1. Zvonko Maković, U žilama će ljepota teći (1968.), Prostor voštanice (1969.), Karta svijeta (1971.), Komete, komete … (1978.)
 2. Josip Sever: Diktator (1969.), Anarhokor (1977.)
 3. Josip Stošić, »A« (1969.), Premetaljka (1971.), Govor riječi, predmeta i prostora (1972.), Nacrt za pet mojih i jednu vašu pjesmu (1976.), Dvostruka knjiga (1977.) (leporeli)
 4. Slavko Jendričko, Nepotpune dimenzije (1969.)
 5. Borben Vladović, Balkonski prostor (1970.), 3 × 7 = 21 (1973.)
 6. Ivan Slamnig, Analecta (1971.)
 7. Milorad Stojević, Iza šćita (1971), Liçce (1974.), Litvanski erotski srp (1974.), Viseći vrtovi (1979.)
 8. Ivan Rogić Nehajev, Odlazak s Patmosa (1971.), Marina kruna (1971.)
 9. Zvonimir Mrkonjić, Knjiga mijena (1972.), Puncta (1972.), Bjelodano crnonoćno (1976.) i Nadnevak (1977.)
 10. Branko Maleš, Tekst (1978.)

→ 80-e

 1. Ivan Slamnig, Dronta (1981.)
 2. Goran Rem, Ženitva (1979.), Post ili past; Agregacija slova; Jesenji metak (1985.)
 3. Branko Čegec, Eros-Europa_Arafat (1980.), Zapadno-istočni spol (1983.), Melankolični ljetopis (1988.)
 4. Anka Žagar, Išla i...sve zaboravila (1983.), Onaon (1984.), Zemunice u snu (1987.)
 5. Zorica Radaković, Svaki dan je sutra (1984.), U mraku mrtav čovjek (1989.)
 6. Miroslav Mićanović, Grad dobrih ljudi (1984.), Zid i fotografije kraja (1989.)
 7. Delimir Rešicki, Gnomi; Tišina (1985.), Sretne ulice (1987.)
 8. Simo Mraović, Sezona otrova (1986.)
 9. Krešimir Bagić, Svako je slovo kurva (s B. Gregorićem, 1988.), Između dva snažna dima (1989.)

→ 90-e

 1. Tea Gikić, Bez pucnja (1993.), Zadihana tišinom (1995.), Melankolija obilja (1996.), Čežnja za snom i zaboravom (1998.)
 2. Dragan Jurak, Konji i jahači (1994.)
 3. Kornelija Pandžić (Mlinarević), Čuvar praga (1995.)
 4. Bruno Andrić Brmba, Zavod za zaštitu zdravlja (1995.)
 5. Lana Derkač, Usputna raspela (1995.), Utočište lučonoša (1996.), Eva iz poštanskog sandučića (1997.), Škrabica za sjene (1999.)
 6. Tvrtko Vuković, Slijeganje ramenima (1995.)
 7. Damir Šodan, Glasovne promjene (1996.)
 8. Romeo Mihaljević, Anđeoska konverzacija (1997.)
 9. Sanjin Sorel, Palimpsest (1997.)
 10. Tomica Bajsić, Južni križ (1998.)
 11. Marijana Radmilović, Portreti nepoznatih žena (1998.)
 12. Marinko Plazibat, Postelja od orahove sjene (1999.)
 13. Ivica Prtenjača, Pisanje oslobađa (1999.)
 14. Dorta Jagić, Plahta preko glave (1999.)
 15. Damir Radić, Lov na risove (1999.)
 16. Radenko Vadanjel, Lekcija o postojanosti (1999.)

→2000-e

 1. Evelina Rudan, Sve ča mi rabi ovega prolića (2000.)
 2. Tatjana Gromača, Nešto nije u redu? (2000.)
 3. Drago Glamuzina, Mesari (2001.)
 4. Božica Zoko, Biće iz mraka (2001.)
 5. Anđelko Mrkonjić: Od praznine (2001.)
 6. Ervin Jahić, Knjiga materijala: vikend-priručnik utopije tijela za mezimce; Biografija i auto (2001.)
 7. Jadranka Vuković, Rubljenje granica, tijela (2001.)
 8. Blaženka Brlošić, Mulholland (2004.)
 9. Ivana Bodrožić, Prvi korak u tamu (2005.)
 10. Vlasta Markasović, Dukatići (2005.)
 11. Tihomir Dunđerović, Psiho, ptice (2005.)
 12. Franjo Nagulov, Dečko. Žena: Dečko? Naranča! (2006.)
 13. Marko Pogačar, Pijavice nad Santa Cruzom (2009.)
 14. Ivan Kunštić, Kora (2010.)
 15. Davor Ivankovac, Rezanje magle (2012.)
 16. Mateja Jurčević, Bijela vrata (2017.)

PJESNIČKI IZBORI

 1. Tin Ujević, Dušin šipak: izabrane pjesme, pogovor Tonko Maroević, 2008.
 2. Miroslav Krleža, Izabrane pjesme, izbor i pogovor Ivo Frangeš, 1963. ili 1996.
 3. Dobriša Cesarić, Balada iz predgrađa, priredili Goran Rem i Delimir Rešicki, 1994. 
 4. Dragutin Tadijanović: Sabrane pjesme: 1920. - 2005., 2005.
 5. Dragutin Tadijanović: Pada snijeg, priredio Ante Stamać, 2005.
 6. Dragutin Tadijanović, Pjesme, priredila Katica Čorkalo Jemrić, 2010.
 7. Mak Dizdar: Zapis o vremenu: izabrane pjesme, priredio Božidar Petrač, 1999.
 8. Boro Pavlović, Nađenim u nenađeno, izabrane pjesme, priredio Tomislav Brlek, 2012.
 9. Ivan Slamnig: Sabrane pjesme, uredio i pogovorom popratio Antun Šoljan, 1990.
 10. Ivan Slamnig: Barbara i tutti quanti: izbor iz djela, priredio Zoran Kravar, 1999. 
 11. Zvonimir Mrkonjić: Maslina u čistopisu: izabrane pjesme, izabrao i pogovor napisao Tonko Maroević, 2004.
 12. Zvonko Maković, Veliki predjeli, kratke sjene: izabrane pjesme, predgovor Krešimir Bagić, 2000.
 13. Josip Sever, Ručnik zvijezda: izabrane pjesme, priredio Cvjetko Milanja, 2013.
 14. Slavko Jendričko: Orguljaš na kompjutoru : izabrane pjesme : 1969. - 1999., izbor i pogovor Branko Maleš, 1999.
 15. Borben Vladović: Lirski kockar : izabrane pjesme, izabrao i predgovor napisao Pavao Pavličić, 2005.
 16. Borben Vladović: Baden im winter / Zimsko kupanje, izabrane pjesme, predgovor napisao Pavao Pavličić, 2010.
 17. Ivan Rogić Nehajev: Sredozemlje, sedmi put : izabrane pjesme 1969 - 1994., izbor i pogovor Branko Maleš, 1999.
 18. Ivan Rogić Nehajev, Desetica: izabrane pjesme 1969. – 2014., priredio i pogovor napisao Cvjetko Milanja, 2016.
 19. Milorad Stojević, Ponterosso: izabrane pjesme 1971. – 1999., izabrao, uvodnu napomenu i pogovor napisao Goran Rem, 2000.
 20. Branko Maleš, Sjajno ništa: izbor iz poezije 1978. – 1998., izbor i pogovor Cvjetko Milanja, 2002.
 21. Anka Žagar, Crta je moja prva noć: izabrane pjesme, izabrao i pogovor napisao Zvonimir Mrkonjić, 2012.
 22. Branko Čegec, Unatrag: izbor iz poezije 2012. – 1980., izabrao Miroslav Mićanović, 2014.
 23. Franjo Džakula, San o zelenom oku, izabrane pjesme, priredio i pogovor napisao Josip Užarević, 2018.
 24. Ervin Jahić, Pustinje neona : izabrane pjesme (1994. – 2005.), izbor i pogovor Branko Maleš, 2005.
 25. Arsen Dedić, Stihovi: izabrane pjesme, priredio Tonko Maroević, 1998.
 26. Branimir Džoni Štulić, Azra: pjevane pjesme: (1972-2007), 2010.

ANTOLOGIJE SA STUDIJAMA I TEORIJSKA LITERATURA

 1. Branimir Donat, Put kroz noć, antologija poezije hrvatskog ekspresionizma, Zagreb, 2001.
 2. Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma: panorama, priredio Cvjetko Milanja, Zagreb, 2002.
 3. Ante Stamać, Antologija hrvatskoga pjesništva od davnina pa do naših dana, Zagreb, 2007.
 4. Zvonimir Mrkonjić, Međaši, hrvatsko pjesništvo dvadesetog stoljeća, Zagreb, 2004. 
 5. Zvonimir Mrkonjić, Suvremeno hrvatsko pjesništvo I i II, Kolo, Zagreb, 1972. 
 6. Goran Rem, Pogo i tekst, Zagreb, 2011.
 7. Drenovačka antologija hrvatskoga pjesništva, prir. S. Jukić, ur. G. Rem, Drenovci, 2009.  Sanja Jukić/ Goran Rem, Panonizam hrvatskoga pjesništva I i II, Budimpešta-Osijek, 2013.
 8. Off-line, hrvatsko pjesništvo devedesetih, priredio Tvrtko Vuković, Zagreb, 2001.
 9. Drugom stranom: Antologija suvremene hrvatske "stvarnosne" poezije, priredio Damir Šodan, Zagreb, 2010.
 10. Miroslav Mićanović, Utjeha kaosa, Zagreb, 2006.
 11. Sanjin Sorel, Isto i različito, Zagreb, 2006.  

____________

 1. Cvjetko Milanja, Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.
 2. Miroslav Šicel, Povijest hrvatske književnosti, knjiga V., Zagreb, 2009. (LIRIKA) (nova predmetnost/psihološki i socijalni realizam)
 3. Pavao Pavličić, Mala tipologija moderne hrvatske lirike, Matica hrvatska, Zagreb, 2008. 
 4. Zvonimir Mrkonjić, Suvremeno hrvatsko pjesništvo, Zagreb, 1972. (iskustvo prostora, egzistencije i jezika)
 5. Katušić, Bernarda: Slast kratkih spojeva, Zagreb, 2000. (modernizam-postmodernizam)
 6. Goran Rem, Poetika brisanih navodnika, Zagreb, 1988. (metajezičnost)
 7. Branko Maleš, Razlog za razliku, Zagreb, 2002. (Parun, Nehajev, Bošnjak, Manojlović, Stojević, Maković, Jendričko)
 8. Bagić, Krešimir, Živi jezici, Zagreb, 1994. (Slamnig, Sever, Žagar)
 9. Jukić, Sanja, Medijska lica subjekta, Osijek, 2014. (medijski subjekt u suvremenom hrvatskom pjesništvu)
 10. Ante Stamać, Slikovno i pojmovno pjesništvo, Zagreb, 1977. (krugovaši i razlogovci)
 11. Vuković, Tvrtko, Svi kvorumaši znaju da nisu kvorumaši : aporije reprezentacije u kvorumaškome pjesništvu, Zagreb, 2005. (kvorumaši)
 12. Milanja, Cvjetko: Doba razlika, Zagreb, 1991. (tipologija poratnoga pjesništva + autorske poetike: Kaštelan, Mihalić, Slamnig, Dragojević, Mrkonjić, Maroević, Bošnjak, Nehajev, Maković, Maleš) )  
 13. Goran Rem, Pogo i tekst, Zagreb, 2011. (iskustvo intermedijalnosti)
 14. Drenovačka antologija hrvatskoga pjesništva, prir. S. Jukić, ur. G. Rem, Drenovci, 2009. (drenovački laureati)
 15. Sanja Jukić/ Goran Rem, Panonizam hrvatskoga pjesništva I i II, Budimpešta-Osijek, 2013. (stilistika panonizma)
 16. Helena Sablić Tomić/Goran Rem, Hrvatska suvremena književnost, Osijek, 2008. (PJESNIŠTVO)
 17. Krešimir Bagić, Uvod u suvremenu hrvatsku književnost : 1970. - 2010., Zagreb, 2016. (o pjesništvu)
 18. Sanja Jukić, Neparne ljubavi – hrvatsko pjesništvo od 70-ih godina 20. stoljeća do 2007. Riječi 1-3 (2008.), str. 13-30.

Dopunska literatura:

DRAMA

Izv.prof.dr.sc. Ivan Trojan

 1. John Russell Brown (ur.), The Oxford Illustrated History of Theatre, Oxford University Press, Oxford – New York, 1997.
 2. Nikola Batušić, Hrvatska kazališna kritika (dramska), Matica hrvatska, Zagreb, 1971.
 3. Adriana Car-Mihec, Mlada hrvatska drama, Ogranak Matice hrvatske Osijek, Osijek, 2006.
 4. Lada Čale Feldman, Teatar u teatru u hrvatskom teatru, Naklada MD, Zagreb, 1997.
 5. Ana Lederer, Vrijeme osobne povijesti, ogledi o suvremenoj hrvatskoj drami i kazalištu, Naklada Ljevak, Zagreb, 2004.
 6. Hans-Thies Lehmann, Postdramsko kazalište, Centar za dramsku umjetnost, Zagreb, 2004.
 7. Lucija Ljubić, Desetica, Ex Libris, Zagreb, 2013.
 8. Siegfried Melchinger, Povijest političkog kazališta, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1989.
 9. Sibila Petlevski, Simptomi dramskog moderniteta, Hrvatski Centar ITI-UNESCO, Zagreb, 2000.
 10. Martina Petranović, Na sceni i oko nje, Oksimoron, Osijek, 2013.
 11. Leo Rafolt, Odbrojavanje, antologija suvremene hrvatske drame, Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2007.
 12. Boris Senker, Hrestomatija novije hrvatske drame, I. dio, 1895-1940, Disput, Zagreb, 2001.
 13. Boris Senker, Hrvatski dramatičari u svom kazalištu, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 1996.
 14. Gordana Slabinac, Zavođenje ironijom, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996.
 15. Ivan Trojan, Talijina maska, studije, eseji, kritike, Oksimoron, Ogranak Matice hrvatske Osijek, Osijek, 2011.

Lektira / bold_pročitati za kolokvij / ostale drame obvezna priprema za nastavu /:

 1. (drama_ekspresionizam i groteska) J. Kulundžić: Ponoć, Škorpion; K. Mesarić: Kozmički žongleri; M. Begović: Pustolov pred vratima; R. Marinković: Albatros; M. Feldman: Zec
 2. (drama_novi realizam) M. Krleža: Ciklus o Glembajevima; M. Begović: Bez trećega; M. Feldman: U pozadini; A. Cesarec: Sin domovine
 3. (drama_novi realizam – komedija i melodrama) P. Budak: Klupko, M. Matković: Na kraju puta, I. Dončević: Kazna
 4. (drama_pluralizam – poetske drame i drame situacije) R. Marinković: Glorija, M. Božić: Ljuljačka u tužnoj vrbi, M. Matković: Heraklo, A. Šoljan: Romanca o tri ljubavi; Z. Bajsić: Gle, kako dan lijepo počinje
 5. (političko kazalište – dramski životopisi i farse) R. Ivšić: Kralj Gordogan; I. Brešan: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja; F. Hadžić: Revolucija u dvorcu; I. Kušan: Svrha od slobode; S. Šnajder: Smrtopis; Mujčić-Škrabe-Senker: Domagojada; T. Bakarić: Mora; S. Šnajder: Hrvatski Faust; B. Pavlović: Nikola Šubić Zrinjski
 6. (drama_postmoderna - reinterpretacija tradicije, hibridni žanrovi) I. Vidić: Škrtica; A. Srnec Todorović: Mrtva svadba; M. Brumec: Smrt Ligeje; l. Kaštelan: Posljednja karika; M. Matišić: Anđeli Babilona; M. Gavran: Kreontova Antigona
 7. ("mlada" drama)  F. Šovagović: Cigla; T. Zajec: Atentatori; E. Bošnjak: Nosi nas rijeka; D. Špišić: Jug 2; I. Vidić: Veliki bijeli zec; M. Valent: Gola Europa; D. Mihanović: Žaba; I. Sajko: Žena bomba; M. Matišić: Sinovi umiru prvi; M. Gavran: Nora danas; T. Štivičić: Fragile; B. Senker – (P)lutajuće glumište majstora Krona

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sustav praćenja kvalitete Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

Ostale informacije: