Metodika nastave jezičnoga izražavanja

 

Naziv kolegija:
Metodika nastave jezičnoga izražavanja
Šifra ISVU:
174749
Šifra MOZVAG:
HJ52
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bjedov, Vesna
30
0
0
Bosutić Cvijić, Vlatka
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladati teorijskim spoznajama o djelatnostima jezičnoga izražavanja na razini funkcionalne primjene u izvođenju nastave jezičnoga izražavanja u osnovnoj i srednjoj školi.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta student će moći:

 • opisati ulogu slušanja, govorenja, čitanja i pisanja kao djelatnosti jezičnoga izražavanja,
 • klasificirati usmene i pismene vježbe u nastavi jezičnoga izražavanja,
 • organizirati provedbu govornih i pismenih vježba te pisanja sastavka u nastavi jezičnoga izražavanja,
 • argumentirati značaj komunikacijske kompetencije kao pragmatične osposobljenosti, odnosno funkcionalne jezične primjene te značaj lingvističke kompetencije kao gramatičke normativnosti.

Sadržaj predmeta:

Nastava jezičnoga izražavanja u osnovnoj i srednjoj školi; Govorenje kao jezičnna djelatnost, povezanost govorenja i slušanja, govorne vježbe u nastavi jezičnoga izražavanja, vrste govornih vježba; Čitanje u nastavi hrvatskoga jezika, vrste čitanja, osobitosti produktivnoga čitanja; Pisanje kao produktivna jezična djelatnost, vrste pismenih vježba; Učenički sastavak u nastavi jezičnoga izražavanja; Pogrješke u govornom i pismenom izražavanju.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
diskusijska predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjereno slušanje govora i argumentirana analiza, diskusija opisati ulogu slušanja, govorenja, čitanja i pisanja kao djelatnosti jezičnoga izražavanja pismeni kolokviji
usmeni ispit
seminarski rad
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjerena analiza učeničkih pismenih vježba, diskusija klasificirati usmene i pismene vježbe u nastavi jezičnoga izražavanja pismeni kolokviji
usmeni ispit
seminarski rad
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmeno izlaganje, usmjerena analiza učeničkih pismenih vježba i pismenih sastavaka, diskusija organizirati provedbu govornih i pismenih vježba te pisanja sastavka u nastavi jezičnoga izražavanja pismeni kolokviji
usmeni ispit
seminarski rad
portfolio
diskusijska predavanja
seminarska nastava
suradničko učenje, usmeno izlaganje, diskusija argumentirati značaj komunikacijske kompetencije kao pragmatične osposobljenosti, odnosno funkcionalne jezične primjene te značaj lingvističke kompetencije kao gramatičke normativnosti pismeni kolokviji
usmeni ispit
seminarski rad
portfolio

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Portfolio, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Portfolio 0,4 0%
Seminarski rad 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz seminarskoga, iz dvaju kolokvija te iz portfolija: 44% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada, 40% konačne ocjene čini ocjena iz dvaju kolokvija te 16% konačne ocjene čini ocjena iz portfolija.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 85 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 51 ocjenski bod ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave (predavanja i seminara), seminarski rad (izrada pisane priprave za nastavni sat hrvatskoga jezika), kolokviji, portfolio.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 2. Dragutin Rosandić, Od slova do teksta i metateksta, Profil, Zagreb, 2002.

Dopunska literatura:

 1. Ivo Škarić, Temeljci suvremenoga govorništva, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
 2. Jasna Šego, Kako postati uspješan govornik, Profil, Zagreb, 2005.
 3. Karol Visinko, Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika: pisanje, Profil, Zagreb, 2010.
 4. Karol Visinko, Visinko, Čitanje: poučavanje i učenje. Školska knjiga, Zagreb, 2014.
 5. Dunja Pavličević-Franić, Komunikacijom do gramatike, Alfa, Zagreb, 2005.
 6. Zdenka Gudelj-Velaga, Nastava stvaralačke pismenosti, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 7. Vesna Bjedov, Učenik u nastavi hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, Osijek, 2019.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Evaluacijski listići.

Ostale informacije: