Bajka

 

Naziv kolegija:
Bajka
Šifra ISVU:
157633
Šifra MOZVAG:
HKI42
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dragun, Dragica
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznavanje s teorijom bajke, povijesnim razvojem bajke, reprezentativnim djelima svjetske i hrvatske književnosti, tumačenje reprezentativnih primjera te osposobljavanje studenata za samostalnu analizu teksta.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • opisati povijesni hod bajke,
  • analizirati književne predloške,
  • definirati osobitosti narodne, klasične, umjetničke bajke,
  • sintetizirati znanja o bajci.

Sadržaj predmeta:

Strukturalno i povijesno proučavanje bajke. Struktura i forma. Funkcije likova. Transformacije u bajkama. Povijesni pregled svjetske i hrvatske bajke. Najznačajnije umjetničke bajke svjetske i hrvatske književnosti (Charles Perrault, braća Grimm, Hans C. Andersen, Oskar Wilde, Ivana Brlić-Mažuranić, Josip Cvrtila, Sunčana Škrinjarić, Nada Iveljić, Želimir Hercigonja, Sonja Tomić).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje izlaganja, sustavno opažanje opisati povijesni hod bajke kolokvij
pismeni ispit
predavanje
seminarsko izlaganje
mentorski rad
usmeno izlaganje, sustavno opažanje i zaključivane, rasprava analizirati književne predloške pisani seminarski rad
pismeni ispit
predavanje
grupna rasprava
sustavno opažanje i zaključivanje definirati osobitosti bajke aktivnost studenata u raspravi
kolokvij
pismeni ispit
predavanje
samostalni zadaci
slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje sintetizirati znanja o bajci pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,4 0%
Pismeni ispit 0,4 0%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Seminarski rad 0,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju se konačne ocjene uzima u obzir ocjena pisanoga oblika i usmenoga izlaganja seminarskoga rada, kolokvija i završnoga pisanog ispita. Od toga 30% konačne ocjene čini ocjena seminara, 30% ocjena kolokvija, 40% ocjena završnoga pisanog ispita.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti najviše 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti najmanje 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u analizama, izvršavati zadatke koji su im povjereni za samostalno istraživanje, pročitati zadane naslove te pristupiti kolokviju i završnom ispitu.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Bruno Bettelheim, Smisao i značenje bajki, Poduzetništvo Jakić, Cres, 2004.
  2. Vladimir Propp, Morfologija bajke, Prosveta, Beograd, 1982.

Dopunska literatura:

  1. Vladimir Biti, Bajka i predaja, povijest i pripovijedanje, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1981.
  2. Andre Jolles, Jednostavni oblici, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.
  3. Zlatni danci 3 – Bajke od davnina pa do naših dana, Zbornik radova, uredila Ana Pintatrić, Pedagoški fakultet, Osijek, 2001.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: