Hrvatska fonetika i fonologija

 

Naziv kolegija:
Hrvatska fonetika i fonologija
Šifra ISVU:
173994
Šifra MOZVAG:
HJD06
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Glušac, Maja
30
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s fonetskim i fonološkim sustavom suvremenoga hrvatskog jezika. Na vježbama naučiti naglašavati riječi i naglasne cjeline, naučiti tvorbu glasova, prepoznati i opisati morfonološke i fonološke glasovne promjene u suvremenom hrvatskom jeziku. Naučiti služiti se jezikoslovnom, osobito fonetskom i fonološkom literaturom.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta student će moći:

 • objasniti osnovne pojmove fonetskog i fonološkog sustava hrvatskoga standardnog jezika,
 • usporediti artikulacijska obilježja glasova hrvatskoga jezika,
 • opisati morfonološke i fonološke glasovne promjene u suvremenom hrvatskom jeziku,
 • analizirati načela hrvatskog naglasnog sustava,
 • razlikovati naglaske hrvatskog standardnog jezika,
 • usporediti propisanu hrvatsku naglasnu normu od uporabne,
 • služiti se fonetskom i fonološkom literaturom.

Sadržaj predmeta:

Razvitak strukturalizma u Europi; fonološki sustav hrvatskoga standardnog jezika; razlikovna obilježja fonema, artikulacijska i akustička obilježja otvornika i zatvornika, podjele fonema, fonološke i morfonološke glasovne promjene, naglasni sustav suvremenoga hrvatskog jezika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje predavanja, analiza literature, sustavno opažanje objasniti osnovne pojmove fonetskog i fonološkog sustava hrvatskoga standardnog jezika pismeni ispit
usmeni ispit
predavanje
vježbe
slušanje predavanja, sustavno opažanje i zaključivanje, primjena naučenoga, vježbanje usporediti artikulacijska obilježja glasova hrvatskoga jezika aktivnost studenata u nastavi
usmeni ispit
vježbe
mentorski rad
sustavno opažanje i zaključivanje, primjena naučenoga, analiziranje primjera, vježbanje, aktivno sudjelovanje opisati morfonološke i fonološke glasovne promjene u suvremenom hrvatskom jeziku aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
usmeni ispit
radionica
vježbe
sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature, usmeno izlaganje analizirati načela hrvatskog naglasnog sustava aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
vježbe sustavno opažanje i zaključivanje, primjena naučenoga, analiziranje primjera, vježbanje, aktivno sudjelovanje razlikovati naglaske hrvatskog standardnog jezika aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
vježbe sustavno opažanje i zaključivanje, primjena naučenoga, analiziranje primjera, analiziranje literature usporediti propisanu hrvatsku naglasnu normu od uporabne aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
mentorski rad slušanje predavanje, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje služiti se fonetskom i fonološkom literaturom usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,3 0%
Pismeni ispit 0,3 0%
Pohađanje nastave 1,6 0%
Seminarski rad 0,3 0%
Usmeni ispit 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju se konačne ocjene uzima u obzir sljedeće: prosječna ocjena iz dvaju kolokvija, ocjena iz seminarskoga rada te ocjena završnoga pisanoga i usmenog ispita. Od toga 10% konačne ocjene čini ocjena seminara, 20% ocjena kolokvija, 50% ocjena završnoga pisanog, a 20% usmenoga ispita.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti najviše 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti najmanje 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni položiti kolokvij o naglascima i glasovnim promjenama.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Zagreb, Školska knjiga, 1996.
 2. Eugenija Barić, Mijo Lončarić, Dragica Malić, Slavko Pavešić, Mirko Peti, Vesna Zečević, Marija Znika, Hrvatska gramatika, Zagreb, 1995.
 3. Žarko Muljačić, Opća fonologija i fonologija talijanskoga jezika, Zagreb, 1972. (Poglavlja: Opća fonologija – Artikulacije jezika, Jezik i govor, Fonetika i fonologija; Fonologija glasa – Sinkronija ne znači statičnost, Inherentna distinktivna obilježja u djelovanju, Stratifikacija glasa; Fonologija riječi – Minimalni i subminimalni parovi)
 4. Ivo Škarić, Hrvatski govorili!, Školska knjiga, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura:

 1. Stjepan Babić, Dalibor Brozović, Milan Moguš, Slavko Pavešić, Ivo Škarić, Stjepko Težak, Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Globus, Zagreb, 1991.
 2. Roman Jakobson, O jeziku, Disput, Zagreb, 2008. (5. poglavlje, »Langue i parole: kod i poruka«, 15. poglavlje, »Pojam fonema«)
 3. Ivo Škarić, U potrazi za izgubljenim govorom, Zagreb, 1988.
 4. članci iz časopisa: Jezik, Govor, Suvremena lingvistika, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 5. Marija Turk, Fonologija hrvatskoga jezika (raspodjela fonema), Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1992.

Obvezno je upoznati dva od navedenih djela.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Uspješnost se izvedbe predmeta prati suradnjom sa studentima na individualnim konzultacijama, uspoređivanjem rezultata kolokvija koji studenti polažu, kao i završnom studentskom anketom.

Ostale informacije: