Stilovi medijske kulture

 

Naziv kolegija:
Stilovi medijske kulture
Šifra ISVU:
157545
Šifra MOZVAG:
HKI14
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jukić, Sanja
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi nastave kolegija Stilovi medijske kulture su: stjecanje znanja o kulturološkoj vezanosti egzistencijalnih i tehnoloških okolnosti kroz stanje intenzivne umreženosti i umnoženosti informacija, posebice od sredine 20. stoljeća do danas, stjecanje znanja o stilistici struktura različitih medijskih tekstova, uključujući i književnost, te uočavanje njihovih stilskih kontakata i osposobljavanje studenata za samostalan pojedinačni i komparativni analitičko-interpretacijski pristup različitim medijskim tekstovima.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • definirati stilističku terminologiju različitih medijskih tekstova,
 • opisati stilske strategije vizualnih, audiovizualnih, auditivnih i verbalnih umjetničkih i neumjetničkih tekstova,
 • usporedno analizirati različite medijske predloške,
 • preispitati utjecaj kulturnopovijesnoga konteksta na stilistiku različitih medijskih tekstova.

Sadržaj predmeta:

Prvi tjedan

Uvod u kolegij, opis sadržaja i ciljeva kolegija, opis praćenja studentskoga rada, uvod u seminar, prikaz i podjela tema, pregled literature

Drugi tjedan

Medijska kultura – masovna komunikacija – komunikacijska tehnologija

Treći tjedan

Vizualni, audiovizualni i auditivni mediji

Četvrti tjedan

Stilistika likovnih umjetnosti

Peti tjedan

Stilistika fotografije

Šesti tjedan

Stilistika grafita

Sedmi tjedan

Stilistika novina

Osmi tjedan

Stilistika stripa

Deveti tjedan

Stilistika filma i televizije

Deseti tjedan

Stilistika reklame

Jedanaesti tjedan

Stilistika auditivnih medija (glazba, radio, telefon)

Dvanaesti tjedan

Stilistika hiperteksta

Trinaesti tjedan

Stilistika plesa i performansa

Četrnaesti tjedan

Stilistika mode

Petnaesti tjedan

Medijska kultura – sinteza gradiva

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja pisano rješavanje zadataka uz predloške, usmeno izlaganje definirati stilističku terminologiju različitih medijskih tekstova pismeni ispit
usmeni ispit
predavanja
multimedija i mreža
terenska nastava
usmjerena pisana analiza predložaka, samostalna pisana analiza predložaka, usmeno izlaganje opisati stilske strategije vizualnih, audiovizualnih, auditivnih i verbalnih umjetničkih i neumjetničkih tekstova pismeni ispit
usmeni ispit
seminarski rad
seminari i radionice
samostalni zadatci
mentorski rad
samostalna pisana analiza predložaka, rasprava, usmeno izlaganje usporedno analizirati različite medijske predloške seminarski rad
usmeni ispit
predavanja
seminari i radionice
samostalni zadatci
mentorski rad
postavljanje i rješavanje problema, rasprava, usmeno izlaganje preispitati utjecaj kulturnopovijesnoga konteksta na stilistiku različitih medijskih tekstova seminarski rad
usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Seminarski rad 0,7 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz aktivnosti u nastavi (dvije vježbe uz zadane predloške na nastavi), iz esejskih osvrta na posjete izložbama, kinu, koncertima i/ili književnim programima (tri osvrta), iz kolokvija i praktičnoga rada (fotografija + pjesma): 70% konačne ocjene čine ocjene iz aktivnosti u nastavi (20%), esejskih zadataka (30%) i kolokvija (20%), a 30% konačne ocjene čini ocjena iz praktičnoga rada.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje i aktivno praćenje nastave, kontinuirano izvršavanje zadataka vezanih uz nastavno gradivo, izrada seminarskog rada, kolokvij i konačni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Walter Benjamin, Estetički ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1986. (poglavlje Umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije, str. 125. – 151.)
 2. Vlastimir Kusik, Adresa, Matica hrvatska, Ogranak Osijek, Osijek, 2007. (odabrani eseji)
 3. Marshall McLuhan, Razumijevanje medija, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2008. (odabrani mediji)
 4. Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky-Vlees & Beton, Zagreb-Ghent, 2005. (odabrane natuknice)
 5. Krešimir Bagić, Rječnik stilskih figura, Školska knjiga, Zagreb, 2012. (u primjeni)

Dopunska literatura:

 1. Krešimir Bagić, Figurativnost reklamnog diskurza
 2. (http://www.hrvatskiplus.org/prilozi/dokumenti/anagram/Bagic_Figurativnost.pdf)
 3. Roland Barthes, Svijetla komora: bilješka o fotografiji, Antibarbarus, Zagreb, 2003.
 4. Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 5. Gillo Dorfles, Moda, Golden marketing, Zagreb, 1999.
 6. Marina Gržinić, U redu za virtualni kruh, Meandar, Zagreb, 1998.
 7. Dik Hebdidž, Potkultura: značenje stila, Rad, Beograd 1980.
 8. Leonida Kovač, Konteksti, Meandar, Zagreb, 1997.
 9. Vlastimir Kusik, Adresa, Matica hrvatska, Ogranak Osijek, Osijek, 2007.
 10. Ana Maletić, Knjiga o plesu, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb, 1986.
 11. Scott McCloud, Kako čitati strip?, Mentor, Zagreb, 2005.
 12. Katarina Peović Vuković, Mediji i kultura, Društvo za promicanje književnosti na novim medijima, 2014., 2015. https://elektronickeknjige.com/knjiga/peovic-vukovic-katarina/mediji-i-kultura/
 13. Ante Peterlić, Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naknada, Zagreb, 2001.
 14. Goran Rem, Pogo i tekst, Meandar, Zagreb, 2011.
 15. Hrvoje Turković, Narav televizije, Meandar, Zagreb, 2008.
 16. Uvod u medije, uredila Zrinjka Peruško, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2011. (odabrana poglavlja)
 17. Nada Zgrabljić Rotar, Radio: mit i informacija, dijalog i demokracija, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.
 18. Vizualna kultura, uredio Chris Jenks, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2002.
 19. Heinrich Wolfflin, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Kontura, Zagreb, 1998.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: