Stilovi medijske kulture

 

Naziv kolegija:
Stilovi medijske kulture
Šifra ISVU:
157545
Šifra MOZVAG:
HKI14
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jukić, Sanja
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi nastave kolegija Stilovi medijske kulture su: stjecanje znanja o kulturološkoj vezanosti egzistencijalnih i tehnoloških okolnosti kroz stanje intenzivne umreženosti i umnoženosti informacija, posebice od sredine 20. stoljeća do danas, stjecanje znanja o stilistici struktura različitih medijskih tekstova, uključujući i književnost, te uočavanje njihovih stilskih kontakata i osposobljavanje studenata za samostalan pojedinačni i komparativni analitičko-interpretacijski pristup različitim medijskim tekstovima.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • definirati stilističku terminologiju različitih medijskih tekstova,
 • opisati stilske strategije vizualnih, audiovizualnih, auditivnih i verbalnih umjetničkih i neumjetničkih tekstova,
 • usporedno analizirati različite medijske predloške,
 • preispitati utjecaj kulturnopovijesnoga konteksta na stilistiku različitih medijskih tekstova.

Sadržaj predmeta:

Prvi tjedan

Uvod u kolegij, opis sadržaja i ciljeva kolegija, opis praćenja studentskoga rada, uvod u seminar, prikaz i podjela tema, pregled literature

Drugi tjedan

Medijska kultura – masovna komunikacija – komunikacijska tehnologija

Treći tjedan

Vizualni, audiovizualni i auditivni mediji

Četvrti tjedan

Stilistika likovnih umjetnosti

Peti tjedan

Stilistika fotografije

Šesti tjedan

Stilistika grafita

Sedmi tjedan

Stilistika novina

Osmi tjedan

Stilistika stripa

Deveti tjedan

Stilistika filma i televizije

Deseti tjedan

Stilistika reklame

Jedanaesti tjedan

Stilistika auditivnih medija (glazba, radio, telefon)

Dvanaesti tjedan

Stilistika hiperteksta

Trinaesti tjedan

Stilistika plesa i performansa

Četrnaesti tjedan

Stilistika mode

Petnaesti tjedan

Medijska kultura – sinteza gradiva

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja pisano rješavanje zadataka uz predloške, usmeno izlaganje definirati stilističku terminologiju različitih medijskih tekstova pismeni ispit
usmeni ispit
predavanja
multimedija i mreža
terenska nastava
usmjerena pisana analiza predložaka, samostalna pisana analiza predložaka, usmeno izlaganje opisati stilske strategije vizualnih, audiovizualnih, auditivnih i verbalnih umjetničkih i neumjetničkih tekstova pismeni ispit
usmeni ispit
seminarski rad
seminari i radionice
samostalni zadatci
mentorski rad
samostalna pisana analiza predložaka, rasprava, usmeno izlaganje usporedno analizirati različite medijske predloške seminarski rad
usmeni ispit
predavanja
seminari i radionice
samostalni zadatci
mentorski rad
postavljanje i rješavanje problema, rasprava, usmeno izlaganje preispitati utjecaj kulturnopovijesnoga konteksta na stilistiku različitih medijskih tekstova seminarski rad
usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Seminarski rad 0,7 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada, ocjena iz kolokvija i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada, a 70% konačne ocjene čine ocjene iz pismenoga i usmenog ispita (40% iz kolokvija, a 30% iz završnoga usmenog ispita).

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje i aktivno praćenje nastave, kontinuirano izvršavanje zadataka vezanih uz nastavno gradivo, izrada seminarskog rada, kolokvij i konačni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Walter Benjamin, Estetički ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1986. (poglavlje »Umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije«, str. 125–151)
 2. Marina Gržinić, U redu za virtualni kruh, Meandar, Zagreb, 1998.
 3. Marshall McLuhan, Razumijevanje medija, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2008.
 4. Uvod u medije, uredila Zrinjka Peruško, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2011.

Dopunska literatura:

 1. Krešimir Bagić, Figurativnost reklamnog diskurza
 2. (http://www.hrvatskiplus.org/prilozi/dokumenti/anagram/Bagic_Figurativnost.pdf)
 3. Roland Barthes, Svijetla komora: bilješka o fotografiji, Antibarbarus, Zagreb, 2003.
 4. Gillo Dorfles, Moda, Golden marketing, Zagreb, 1999.
 5. Dik Hebdidž, Potkultura: značenje stila, Rad, Beograd 1980.
 6. Leonida Kovač, Konteksti, Meandar, Zagreb, 1997.
 7. Ana Maletić, Knjiga o plesu, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb, 1986.
 8. Scott McCloud, Kako čitati strip?, Mentor, Zagreb, 2005.
 9. Ante Peterlić, Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naknada, Zagreb, 2001.
 10. Hrvoje Turković, Narav televizije, Meandar, Zagreb, 2008.
 11. Nada Zgrabljić Rotar, Radio: mit i informacija, dijalog i demokracija, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.
 12. Vizualna kultura, uredio Chris Jenks, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2002.
 13. Heinrich Wolfflin, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Kontura, Zagreb, 1998.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: