Elementi kulture i civilizcije u nastavi njemačkog jezika

 

Naziv kolegija:
Elementi kulture i civilizcije u nastavi njemačkog jezika
Šifra ISVU:
65475
Šifra MOZVAG:
NJ34
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
0
0
Šarić Šokčević, Ivana
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi kolegija su sljedeći:

 • osposobiti studente da samostalno pripreme nastavne jedinice vezane uz elemente kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja u nastavi njemačkog jezika;
 • osposobiti studenti da sami neovisno o udžbenicima odrede težišta u nastavi, da u nastavu integriraju autentične materijale (npr. iz novina i časopisa, s Interneta i   televizije), da učenike upoznaju s aktualnom Njemačkom, i da pri svemu tome sami istražuju, skupljaju i izabiru činjenice i informacije koje su im u tu svrhu neophodne. 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati pojam zemljoznanstva
 • objasniti svrhu elementa kulture i civilizacije u nastavi stranog jezika
 • odabrati teme iz područja zemljoznanstva koje su relevantne za određenu skupinu učenika
 • procijeniti prikladnost tekstova s temom iz područja zemljoznanstva za uporabu u nastavni njemačkog kao stranog jezika
 • kreirati nastavni sat u kojem će se obraditi i usvojiti određeni elementi kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja.

Sadržaj predmeta:

Studenti se tijekom seminara bave sljedećim pitanjima:

Što je zemljoznanstvo? Čemu služe elementi kulture i civilizacije u nastavi jezika? Prema kojim kriterijima se mogu izabirati teme? Koje teme su prikladne, tj. relevantne  za određene  nastavne grupe? Kako se istražuje, tj. kako se pronalaze informacije uz određenu temu? Kako se te informacije mogu iskoristiti u nastavi? Kako se elementi kulture i civilizacije mogu prezentirati u nastavi? Kako se elementi kulture i civilizacije mogu integrirati u nastavu jezika?

Osim navedenoga studenti sami moraju obraditi i pripremiti nastavne jedinice za pojedine teme iz zemljoznanstva, pri čemu se posebna pozornost poklanja primjeni medija.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 50%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 1 25%
Usmeno izlaganje 0,5 25%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Seminarski rad , prezentacija.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave (minimalno 70%), aktivna suradnja na nastavi, održana prezentacija uz primjenu različitih medija, seminarski rad.

 

 

Obavezna literatura:

Literatura potrebna za studij i polaganje ispita (jedna jedinica prema izboru studenta):

 1. Bachmann, Saskia / Biechele, Markus / Bischof, Monika / Borchard, Beatrix: Handbuch für Spracharbeit. Teil 5: Erlebte Landeskunde. Überarbeitete und aktualisierte Auflage, 2001
 2. Biechele, Markus / Padrós, Alicia: Didaktik der Landeskunde. Fernstudieneinheit 31 des GI und der GHS Kassel, München und Berlin: Langenscheidt 2002
 3. Bischof, Monika / Kessling, Viola/ Krechel, Rüdiger: Landeskunde und Literaturdidaktik. Fernstudieneinheit 3 des GI und der GHS Kassel, München und Berlin: Langenscheidt 1998
 4. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Nr.18, 1/1998: Landeskundliches Lernen.
 5. Hansen, Margarete / Zuber, Barbara: Zwischen den Kulturen. Strategien und Aktivitäten für landeskundliches Lehren und Lernen. Materialienbuch für den Unterricht. Berlin und München 1996
 6. Jung, Lothar: 99 Stichwörter zum Unterricht, Ismaning: Hueber 2001
 7. Macaire, Dominique / Hosch, Wolfgang: Bilder in der Landeskunde. Fernstudieneinheit 11 des GI und der GHS Kassel. München und Berlin: Langenscheidt 1996
 8. Mog, Paul (Hg.): Die Deutschen in ihrer Welt. Tübinger Modell einer integrativen Landeskunde. Fremdsprachenunterricht in Theorie und Praxis. Berlin und München 1992
 9. Wierlacher, Alois / Albrecht, Corinna: Fremdgänge. Eine anthologische Fremdheitslehre für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Bonn: Inter Nationes 1995

Udžbenici iz zemljoznanstva:

 1. Behal-Thomsen, Heinke / Lundquist-Mog, Angelika / Mog, Paul: Typisch deutsch? Arbeitsbuch zu Aspekten deutscher Mentalität. Berlin und München 1993
 2. Kirchmeyer, Susanne: Blick auf Deutschland. Erlesene Landeskunde. Stuttgart 1997
 3. Kuhne, Berthold: Grundwissen Deutschland. Kurze Texte und Übungen. München: iudicium 2000
 4. Lundquist-Mog, Angelika: Spielarten. Arbeitsbuch zur deutschen Landeskunde. Berlin und München 1996
 5. Luscher, Renate: Deutschland nach der Wende. Aktualisierte Fassung. Daten, Texte, Aufgaben für DaF. München 1994
 6. Ohlendorf, Harald: Umwelt und Gesellschaft, 1. + 2. Teil, Bonn: Inter Nationes 1996
 7. Werner, Eduard / Ertl, Otto: Deutsche Impressionen, 40 Übungstexte für die Mittel- und Oberstufe, München: iudicium 1997
 8. Wicke, Rainer E.: Übersichten. Die Bundesrepublik Deutschland und ihre Länder. Bonn: Inter Nationes, 5. Aufl. 2000
 9. Wilms, Heinz / Lohfert, Walter: Wer kommt mit? Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. Textheft mit 154 Dias und 1 Audiocassette. Bonn: Inter Nationes 3. Aufl. 1995
 10. Zettl, Erich: Deutschland in Geschichte und Gegenwart, Ein Überblick, Ismaning: Hueber, 7. Aufl., 1997

Informacije i tekstovi vezani uz zemljoznanstvo:

 1. [Auswärtiges Amt, Hg.]: Tatsachen über Deutschland, Berlin: Media Consulta 2003
 2. [Bundeszentrale für politische Bildung, Hg.]: Informationen zur politischen Bildung (Einzelhefte zu verschiedenen Themen)
 3. [ZEIT-Verlag (Hg.)]: Leben in Deutschland, Hamburg: ZEIT-Verlag 2004
 4. Clalyla et al: Landeskunde der deutschsprachigen Länder (4 Bände)
 5. Bubner, Friedrich: Transparente Landeskunde. überarbeitet und erweitert von Helga Seel, Bonn: Inter Nationes, 13. Aufl. 2000
 6. Kelz, Heinrich: Wirtschaftliche Landeskunde der Bundesrepublik Deutschland. Arbeitsblätter und Folien, Bonn: Inter Nationes 2000
 7. Wehling, Hans-Georg (Hg.): Die deutschen Länder – Geschichte, Politik, Wirtschaft,  Opladen: Leske + Budrich 2000

Elektronski mediji

 1. CD-Rom.1848-1949. Ein Jahrhundert deutsche Geschichte. Mannheim: Bibliograhisches Institut & F.A. Brockhaus AG, 1997
 2. CD-Rom. Von Aachen bis Zwickau. Interaktives, multimediales Sprachlernprogramm
 3. CD-Rom. Landeskunde im Kontext. Das Bausteinsystem der deutschsprachigen Landeskunde

relevantne WEB-stranice (izbor):

 1. www.bpb.de (Savezna centrala za političko obrazovanje)
 2. www.destatis.de  (Savezna statistička služba)
 3. www.dhm.de/lemo  (Njemački povijesni muzej: Živi muzej online)
 4. www.dzt.de  (Njemačka centrala za turizam)
 5. www.tatsachen-ueber-deutschland.de

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa

Ostale informacije: