Elementi kulture i civilizacije u nastavi njemačkog jezika

 

Naziv kolegija:
Elementi kulture i civilizacije u nastavi njemačkog jezika
Šifra ISVU:
65475
Šifra MOZVAG:
NJ34
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bagarić Medve, Vesna
0
0
0
Šarić Šokčević, Ivana
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi kolegija su sljedeći:

 • osposobiti studente da samostalno pripreme nastavne jedinice vezane uz elemente kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja u nastavi njemačkog jezika;
 • osposobiti studenti da sami neovisno o udžbenicima odrede težišta u nastavi, da u nastavu integriraju autentične materijale (npr. iz novina i časopisa, s Interneta i   televizije), da učenike upoznaju s aktualnom Njemačkom, i da pri svemu tome sami istražuju, skupljaju i izabiru činjenice i informacije koje su im u tu svrhu neophodne. 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati pojam zemljoznanstva
 • objasniti svrhu elementa kulture i civilizacije u nastavi stranog jezika
 • odabrati teme iz područja zemljoznanstva koje su relevantne za određenu skupinu učenika
 • procijeniti prikladnost tekstova s temom iz područja zemljoznanstva za uporabu u nastavni njemačkog kao stranog jezika
 • kreirati nastavni sat u kojem će se obraditi i usvojiti određeni elementi kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja.

Sadržaj predmeta:

Studenti se tijekom seminara bave sljedećim pitanjima:

Što je zemljoznanstvo? Čemu služe elementi kulture i civilizacije u nastavi jezika? Prema kojim kriterijima se mogu izabirati teme? Koje teme su prikladne, tj. relevantne  za određene  nastavne grupe? Kako se istražuje, tj. kako se pronalaze informacije uz određenu temu? Kako se te informacije mogu iskoristiti u nastavi? Kako se elementi kulture i civilizacije mogu prezentirati u nastavi? Kako se elementi kulture i civilizacije mogu integrirati u nastavu jezika?

Osim navedenoga studenti sami moraju obraditi i pripremiti nastavne jedinice za pojedine teme iz zemljoznanstva, pri čemu se posebna pozornost poklanja primjeni medija.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
suradničko učenje, usmeno izlaganje, suradničko učenje, grupna rasprava analiza pročitane literature, sustavno opažanje i zaključivanje definirati pojam zemljoznanstva aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava analiza pročitane literature, sustavno opažanje i zaključivanje objasniti svrhu elementa kulture i civilizacije u nastavi stranog jezika aktivnosti studenata u nastavi, usmena prezenatacija
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak sustavno opažanje i zaključivanje odabrati teme iz područja zemljoznanstva koje su relevantne za određenu skupinu učenika aktivnosti studenata u nastavi, seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački rad sustavno opažanje i zaključivanje procijeniti prikladnost tekstova s temom iz područja zemljoznanstva za uporabu u nastavi njemačkog kao stranog jezika seminarski rad, aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak sustavno opažanje i zaključivanje kreirati nastavnu aktivnost u kojoj će se obraditi i usvojiti određeni elementi kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja. aktivnosti studenata u nastavi, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Nastavna priprava, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,75 50%
Nastavna priprava 0,55 25%
Pohađanje nastave 1,15 0%
Usmeno izlaganje 0,55 25%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena izvodi iz ocjena koje student ostvari u prvom, trećem i četvrtom navedenom elementu.

Formula za izračun konačne ocjene:

(kontinuirano praćenje x 0,5) + (nastavna priprava x 0,25) + (usmeno izlaganje x 0,25)

Primjer izračunavanja ocjene:

Kontinuirano praćenje   Nastavna priprava  Usmeno izlaganje   Konačna ocjena

                 4                               4                                  5                      Vrlo dobar (4)

Primjena formule za izračun konačne ocjene: (4 x 0,5) + (4 x 0,25) +( 5 x 0,25) = 2 + 1 + 1,25 = 4,25 → konačna ocjena vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Uvjet za dobivanje potpisa je redovito pohađanje nastave (minimalno 70% održanih nastavnih sati) te održano usmeno izlaganje.

 

 

 

Obavezna literatura:

Literatura potrebna za studij i polaganje ispita (jedna jedinica prema izboru studenta):

 1. Bachmann, Saskia / Biechele, Markus / Bischof, Monika / Borchard, Beatrix: Handbuch für Spracharbeit. Teil 5: Erlebte Landeskunde. Überarbeitete und aktualisierte Auflage, 2001
 2. Biechele, Markus / Padrós, Alicia: Didaktik der Landeskunde. Fernstudieneinheit 31 des GI und der GHS Kassel, München und Berlin: Langenscheidt 2002
 3. Bischof, Monika / Kessling, Viola/ Krechel, Rüdiger: Landeskunde und Literaturdidaktik. Fernstudieneinheit 3 des GI und der GHS Kassel, München und Berlin: Langenscheidt 1998
 4. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Nr.18, 1/1998: Landeskundliches Lernen.
 5. Hansen, Margarete / Zuber, Barbara: Zwischen den Kulturen. Strategien und Aktivitäten für landeskundliches Lehren und Lernen. Materialienbuch für den Unterricht. Berlin und München 1996
 6. Jung, Lothar: 99 Stichwörter zum Unterricht, Ismaning: Hueber 2001
 7. Macaire, Dominique / Hosch, Wolfgang: Bilder in der Landeskunde. Fernstudieneinheit 11 des GI und der GHS Kassel. München und Berlin: Langenscheidt 1996
 8. Mog, Paul (Hg.): Die Deutschen in ihrer Welt. Tübinger Modell einer integrativen Landeskunde. Fremdsprachenunterricht in Theorie und Praxis. Berlin und München 1992
 9. Wierlacher, Alois / Albrecht, Corinna: Fremdgänge. Eine anthologische Fremdheitslehre für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Bonn: Inter Nationes 1995

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa

Ostale informacije: