Izrada nastavnih materijala

 

Naziv kolegija:
Izrada nastavnih materijala
Šifra ISVU:
50498
Šifra MOZVAG:
NJ33
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Aleksa Varga, Melita
0
0
0
Keglević Blažević, Ana
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Glavnim ciljem kolegija smatra se osposobljavanje studenata za izradu kvalitetnih vizualnih materijala za sve uzraste učenika. Studenti će se u procesu samostalne izrade raznih vizulnih nastavnih materijala osvijestiti i o njihovoj pravilnoj uporabi u nastavi stranih jezika. Cilj kolegija je i osposobiti studente za razvijanje i pravilnu primjenu  popratnih didaktičkih materijala koji se koriste za uvježbavanje jezičnih znanja i vještina te razviti kriterije za odabir, prilagodbu i primjenu nastavnih materijala u nastavi stranog jezika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih nastavnih materijala u nastavi njemačkog jezika
 • razmotriti prednosti i nedostatke primjene različitih nastavnih materijala s obzirom na ciljeve nastavnog sata, dob i razinu učenja jezika
 • izabrati prikladne metode i postupke za uporabu nastavnih materijala s obzirom na ciljeve nastavnoga sata, dob i razinu učenja jezika
 • samostalno izraditi nastavne materijale za rad s učenicima različitih dobnih skupina
 • samostalno kreirati aktivnosti uz različite tipove nastavnih materijala.

Sadržaj predmeta:

Dobro izrađeni i upotrijebljeni nastavni materijali temelj su svake uspješno izvedene nastave stranih jezika. Studentima se u ovom kolegiju pružaju  osnovna znanja potrebna za analizu, evaluaciju i uspješnu izradu svih vrsta nastavnih materijala u skladu sa suvremenim glotodidaktičkim načelima i pristupima, s obzirom na ciljeve i faze nastavnog sata, jezične vještine i znanja te osobine učeničkih skupina i uzrasta. Poseban će se naglasak staviti na vizualne nastavne materijale- izradu realija, lutaka, postera, kartica s riječima, slikovnih priča, kreiranju likova, ali i izradu prikladnih i kvalitetnih popratnih materijala – raznih tipova vježbi, handouta i slično... Osim za izradu materijala, studenti se osposobljavaju i za njihovu pravilnu primjenu u različitim fazama nastavnog procesa. Posebna se pozornost poklanja isticanju načina izrade i uporabe nastavnih materijala s obzirom na uzrast učenika i svrhu za koju se koriste – poučavanje jezičnih znanja, razvijanje jezičnih vještina itd. Nastavni materijali koje su studenti izradili bit će kompilirani u obliku skripte dostupne i ostalim polaznicima studija

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
seminarsko izlaganje, suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih nastavnih materijala u nastavi njemačkog jezika aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava analiza pročitane literature, sustavno opažanje i zaključivanje razmotriti prednosti i nedostatke primjene različitih nastavnih materijala s obzirom na ciljeve nastavnog sata, dob i razinu učenja jezika aktivnosti studenata u nastavi, usmena prezenatacija
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak sustavno opažanje i zaključivanje izabrati prikladne metode i postupke za uporabu nastavnih materijala s obzirom na ciljeve nastavnoga sata, dob i razinu učenja jezika aktivnosti studenata u nastavi, seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački rad sustavno opažanje i zaključivanje samostalno izraditi nastavne materijale za rad s učenicima različitih dobnih skupina seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak sustavno opažanje i zaključivanje samostalno kreirati aktivnosti uz različite tipove nastavnih materijala. aktivnosti studenata u nastavi, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Projekt, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 1,13 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Projekt 0,56 25%
Usmeno izlaganje 0,56 25%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena izvodi iz ocjena koje student ostvari u prvom, trećem i četvrtom navedenom elementu. Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(kontinuirano praćenje x 0,5) + (projekt x 0,25) + (usmeno izlaganje x 0,25)

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

 

kontinuirano praćenje    projekt    usmeno izlaganje    konačna ocjena

             4                           4                        5                         4

Izračun je sljedeći: 4 x 0,5 + 4 x 0,25 + 5 x 0,25 = 2 + 1 + 1,25 = 4,25 , pa je konačna ocjena vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti ostvaruju pravo na potpis ako su tijekom nastave bili nazočni na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Scherling, T. i  H. Schuckall(1996): Mit Bildern lernen. Berlin: Langenscheidt.
 2. Häussermann, U. i H.-E. Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Abriß einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium.
 3. Kirst, W. i U. Dickmeyer (1971): Creativitätstraining. Stuttgart: DVA.

Dopunska literatura:

 1. Ballstaedt, S-P. (1997): Wissensvermittlung: die Gestaltung von Lernmaterialen. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
 2. Kaminski, D. (1987): Bildergeschichten- Aufgaben und Übungen. München: Goethe Institut.
 3. Kowalski, K. (1975):  Die Wirkung visueller Zeichen. Stuttgart: Klett.
 4. Lohrfert, W.(1983): Wörter-Bilder-Situationen. Berlin: Langenscheidt.
 5. Spier, A.(1983): Mit Spielen Deutsch lernen. Königsteich: Saiptor Verlag.
 6. Tomlinson, B. (1998): Materials Development in Language Teaching. Cambridge: CUP

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata, prezentiranje radne skripte

Ostale informacije: