Zdravstvena psihologija

 

Naziv kolegija:
Zdravstvena psihologija
Šifra ISVU:
50680
Šifra MOZVAG:
PID22
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vuletić, Gorka
30
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti će steći temeljne pojmove iz područja zdravstvene psihologije, te  osnovna načela pružanja podrške bolesnicima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • poznavati temeljne pojmove iz područja Zdravstvene psihologije
  • poznavati psihološke aspekte tjelesnih bolesti
  • razumjeti psihičke reakcije pojedinca na bolest
  • imati znanja i vještina za unaprjeđenje komunikacije s bolesnikom
  • imati znanja i vještine u organizaciji preventivnih zdravstvenih programa
  • imati znanja i vještine u evaluaciji preventivnih zdravstvenih programa

Sadržaj predmeta:

Definicija zdravstvene psihologije. Biopsihosocijalni model zdravlja i bolesti. Vjerovanja i stavovi o zdravlju. Psihičke reakcije na bolest. Rad zdravstvenog psihologa u područu pedijatrije, deramtologije, kardiologije, onkologije, endokrinologije, neurokirurgije. Zdravstvena psihologija i mogućnost preventivnih aktivnosti (promjena životnog stila i štetnih životnih navika kao oblik prevencije).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 1 0%
Pismeni ispit 1,5 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz obavezne izvještaje.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Havelka, M. (1998.). Zdravstvena psihologija. Jastrebarsko: "Naklada Slap".

Dopunska literatura:

  1. Ogden, J. (2004.). Health Psychology: A Textbook, Berkshire:OpenUniversity Press, McGraw-Hill Education

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: