Osnove sociološke statistike II

 

Naziv kolegija:
Osnove sociološke statistike II
Šifra ISVU:
169706
Šifra MOZVAG:
SOCI01
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavić, Željko
30
0
0
Jurlina, Juraj
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s osnovama bivarijatne i multivarijatne statistike

Osposobiti studente za provođenje jednostavnijih statističkih testova

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • odlučiti o izboru pravilnog statističkog modela prilikom analize istraživačkih podataka
  • prosuditi o primijeni parametrijsku ili neparametrijske statistike
  • prepoznati povezanost istraživačkog problema i načina analize podataka
  • primijeniti jednostavnije statističke tehnike i interpretirati dobivene rezultate
  • analizirati i kritički promatrati rezultate socioloških i drugih istraživanja

Sadržaj predmeta:

Pretpostavke i izbor statističkih tehnika, testiranje proporcija, kontingencijske tablice, hi-kvadrat test, koeficijenti povezanosti nominalnih varijabli, koeficijenti povezanosti ordinalnih varijabli, ordinalna regresija, parcijalne kontingencijske tablice, pouzdanost procjenjivača, procjena normalnosti distribucije, rang korelacija, t-test nezavisnih uzoraka, t-test zavisnih uzoraka, Kruskal-Wallis test, Man-Whitney test, osnove linearne regresije, Pearsonova korelacija,  jednosmjerna analiza varijance

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva odlučiti o izboru pravilnog statističkog modela prilikom analize istraživačkih podataka kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva prosuditi o primijeni parametrijsku ili neparametrijske statistike kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, provjera usvojenog gradiva slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva prepoznati povezanost istraživačkog problema i načina analize podataka kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
rješavanje zadataka aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća primijeniti jednostavnije statističke tehnike i interpretirati dobivene rezultate evaluacija aktivnosti studenata, domaće zadaće
rješavanje zadataka, provjera usvojenog gradiva aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva analizirati i kritički promatrati rezultate socioloških i drugih istraživanja evaluacija aktivnosti studenata, domaće zadaće, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 20%
Kontinuirana provjera znanja 0,4 0%
Pismeni ispit 0,9 60%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Praktični rad 0,5 0%
Usmeni ispit 0,9 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Kolokvij; usmeni i pismeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave; pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Petz, B.; Kolesarić, V.; Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Osnovne statističke metode za nematematičare (poglavlja 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21: Razlika između dvije aritmetičke sredine, Standardna pogreška standardne devijacije, Uvod u analizu varijance, Analiza kovarijance, Korelacija, Prognoza iz jedne varijable u drugu, Veličina učinka, snaga statističkog testa i samoizvlačenje, Izbor iz neparametrijskih testova). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

  1. Blalock, H. M. (1979). Social Statistics. New York: Mc Graw Hill.
  2. Marcoulides, G. A. & Hershberger, S. L. (2006). Multivariate Statistical Models: A first course. New Jersey: Lawrence Erlbaum.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Analiza prolaznosti studenata

Ostale informacije: