Metode istraživanja I

 

Naziv kolegija:
Metode istraživanja I
Šifra ISVU:
169705
Šifra MOZVAG:
SOC201
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavić, Željko
15
0
15
Kovačević, Emma
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Osposobiti studente za pravilan izbor istraživačkih nacrta i metoda

Naučiti studente osnovama konstrukcija mjernih instrumenata

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • opisati osnovne epistemološke pristupe istraživanjima u sociologiji
 • razlikovati osnovne istraživačke nacrte te njihove prednosti i nedostatke
 • konstruirati i evaluirati mjerne instrumente
 • poboljšavati obilježja mjernih instrumenata
 • planirati i provesti uzorkovanje podataka
 • kritički analizirati istraživačke pristupe u drugim istraživanjima

Sadržaj predmeta:

Kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja, razine znanstvene spoznaje, struktura znanstvene teorije, klasifikacija i tipologije, indeksi i skale – razlike i sličnosti, pojam korelacije i kauzalnosti, hipoteze i obilježja kvalitetnih hipoteza korelacijski, longitudinalni i eksperimentalni nacrti, metrijska obilježja mjernih instrumenata, vrste valjanosti, vrste pouzdanosti, diskriminativnost, Likertova, Gutmannova i Thurstoneova skala, semantički diferencijal, anketna istraživanja, forma anketnih pitanja, osnovne greške prilikom provođenja anketnih istraživanja, greška neodziva i načini njegovoga poboljšavanja, mjerenje ponašanja, tehnike postavljanja socijalno osjetljivih pitanja, testovi znanja, baždarenje testova, redoslijed pitanja u upitniku, uzorkovanje i osnovne vrste uzorkovanja, konceptualno uzorkovanje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, seminarska nastava, suradničko učenje pohađanje nastave, slušanje predavanja, pisanje istraživačkog rada, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva opisati osnovne epistemološke pristupe istraživanjima u sociologiji evidencija pohađanja nastave, evaluacija istraživačkih radova, pismeni ispit, javna provjera znanja
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, seminarska nastava, suradničko učenje pohađanje nastave, slušanje predavanja, pisanje istraživačkog rada, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva razlikovati osnovne istraživačke nacrte te njihove prednosti i nedostatke evidencija pohađanja nastave, evaluacija istraživačkih radova, pismeni ispit, javna provjera znanja
seminarska nastava, suradničko učenje, traženje i analiziranje primjera, rješavanje zadataka pohađanje nastave, pisanje istraživačkog rada, pisanje domaćih zadaća, grupni rad konstruirati i evaluirati mjerne instrumente evidencija pohađanja nastave, evaluacija istraživačkih radova, evaluacija domaćih zadaća,
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, seminarska nastava, suradničko učenje, rješavanje zadataka pohađanje nastave, slušanje predavanja, pisanje istraživačkog rada, pisanje domaćih zadaća, grupni rad, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva poboljšavati obilježja mjernih instrumenata evidencija pohađanja nastave, evaluacija istraživačkih radova, evaluacija domaćih zadaća, pismeni ispit, javna provjera znanja
seminarska nastava, suradničko učenje, traženje i analiziranje primjera pohađanje nastave, pisanje istraživačkog rada planirati i provesti uzorkovanje podataka evidencija pohađanja nastave, evaluacija istraživačkih radova
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature pohađanje nastave, slušanje predavanja, priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva kritički analizirati istraživačke pristupe u drugim istraživanjima evidencija pohađanja nastave, pismeni ispit, javna provjera znanja

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 10%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pismeni ispit 1 30%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Praktični rad 0,3 0%
Seminarski rad 0,4 30%
Usmeni ispit 1,5 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Seminarski rad; kolokvij; usmeni i pismeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave; pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Šundalić, A., Pavić, Ž. (2013). Uvod u metodologiju društvenih znanosti (poglavlja: Određenje znanosti i znanstvene teorije, Znnstveno istraživanje, Mjerenje i mjerni instrumenti, Uzorkovanje, Istraživački nacrti, Anketna istraživanja, Klasifikacija znanstvenih radova, Struktura znanstvenog i stručnog djela, Pisanje znanstvenog i stručnog djela, Objavljivanje znanstvenog i stručnog djela). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet.
 2. Mejovšek, M. (2013). Metode istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima (poglavlja: Mjerenje, Mjerne karakteristike instrumenata, Znanstveno istraživanje, Nacrt istraživanja). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

 1. Bryman, A. (2008). Social research methods. Oxford: Oxford Press. Crano, W. B. &
 2. Brewer, M. B. (2002). Principles and Methods of Social Research. Boston: Routledge.
 3. Cohen, L. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Analiza prolaznosti studenata

Ostale informacije: