Socijalna psihologija

 

Naziv kolegija:
Socijalna psihologija
Šifra ISVU:
173265
Šifra MOZVAG:
SOCI11
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ručević, Silvija
0
0
0
Trninić, Maja
0
0
45

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti će ovladati temeljnim znanjem o stavovima, socijalnoj percepciji i kogniciji, te faktorima koji utječu na ponašanje u grupi i procese koji se odvijaju u grupi.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati socijalnu psihologiju i usporediti je sa srodnim disciplinama
 • usporediti načine formiranja i mijenjanja stavova, te objasniti njihov odnos s ponašanjem
 • objasniti formiranje grupa, grupnu koheziju i grupne norme
 • usporediti različite teorije prosocijalnog ponašanja
 • evaluirati osnovne odrednice konformizma, popuštanja i pokoravanja
 • usporediti različite teorije agresivnog ponašanja i međugrupnih sukoba, te objasniti ulogu socijalnih stereotipa i predrasuda u međugrupnim sukobima
 • usporediti teorije vodstva

Sadržaj predmeta:

Socijalna psihologija u odnosu na srodne discipline. Razvoj socijalne psihologije i ključna područja istraživanja. Stavovi i mijenjanje stavova: teorijski pristupi u izučavanju stavova, mjerenje stavova, persuazija i otpornost prema mijenjanju stavova. Socijalna kognicija: interpersonalno opažanje i teorije atribucije. Socijalni utjecaj: poslušnost, konformizam, pokoravanje autoritetu, utjecaj manjina. Psihologija grupe i grupnog ponašanja: nestruktuirane i struktuirane grupe, vrste grupa. Grupna struktura. Analiza unutargrupnih procesa. Vodstvo i načini rukovođenja. Socijalna psihologija međugrupnih sukoba: osnovni teorijski modeli. Uloga socijalnih stereotipa i predrasuda u međugrupnim sukobima.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje, usmeno izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog definirati socijalnu psihologiju i usporediti je sa srodnim disciplinama aktivnost studenata na nastavi, seminar, pismeni i usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog, rasprava usporediti načine formiranja i mijenjanja stavova, te objasniti njihov odnos s ponašanjem aktivnost studenata na nastavi, seminar, pismeni i usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog objasniti formiranje grupa, grupnu koheziju i grupne norme aktivnost studenata na nastavi, seminar, pismeni i usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog, rasprava usporediti različite teorije prosocijalnog ponašanja aktivnost studenata na nastavi, seminar, pismeni i usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog, rasprava evaluirati osnovne odrednice konformizma, popuštanja i pokoravanja aktivnost studenata na nastavi, seminar, pismeni i usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog, rasprava usporediti različite teorije agresivnog ponašanja i međugrupnih sukoba, te objasniti ulogu socijalnih stereotipa i predrasuda u međugrupnim sukobima aktivnost studenata na nastavi, seminar, pismeni i usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog, rasprava usporediti teorije vodstva aktivnost studenata na nastavi, seminar, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,7 0%
Usmeni ispit 1,2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Polaganje dva kolokvija, pisanje seminara i izlaganje, usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito prisustvovanje nastavi, položeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: MATE d.o.o.
 2. Brown, R. (2006). Grupni procesi: Dinamika unutar i između grupa. Zagreb: Naklada Slap.
 3. Hewstone, M. i Stroebe, W. (2002). Uvod u socijalnu psihologiju. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
 4. Pennington, D. C.(1997). Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: "Naklada Slap".

Dopunska literatura:

 1. Benoit, W. L. i Benoit, P. J. (2013). Persuazivne poruke : proces utjecanja. Jastrebarsko: Naklada Slap
 2. Forsyth, D. R. (2010). Group Dynamics (5th ed.). Belmont: Wadsworth.
 3. Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Analiza prolaznosti studenata

Ostale informacije: