Demografija

 

Naziv kolegija:
Demografija
Šifra ISVU:
173264
Šifra MOZVAG:
SOCI05
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
nema uvjeta
Odsjek:
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavić, Željko
30
0
0
Jurlina, Juraj
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s mjestom i ulogom demografije unutar društvenih znanosti te povezanosti demografije i društveno-gospodarskih procesa.

Upoznati studente sa osnovnim znanstvenim načelima kolegija, predmetom i metodama demografskih istraživanja te metodama i tehnikama prikupljanja i obrade statističkih podataka o stanovništvu.

Razvijanje znanja i sposobnosti za sagledavanje uzročno-posljedičnog okvira demografskih promjena na nacionalnim, regionalnim i lokalnim razinama.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • izložiti temeljne demografske pojmove
  • objasniti ulogu demografije u gospodarskom rastu i razvoju svake zemlje
  • opisati osnovne demografske pojmove i promjene u demografiji
  • identificirati ključne probleme s kojima se susreću suvremene države, pod utjecajem globalizacije i njezinih dimenzija
  • razlikovati pojedine pojave koje mogu, u isto vrijeme, biti i prilika i prijetnja za nacionalno gospodarstvo
  • kritički analizirati literaturu iz područja demografije
  • primijeniti teoriju s praktičnim primjerima
  • predložiti konstruktivna rješenja

Sadržaj predmeta:

Općenito o demografiji (demografija kao društvena znanost; značaj demografskog resursa za dugoročno održiv gospodarski rast i razvoj; teorija demografske tranzicije);

Demografski resurs i njegove promjene (kvalitativni i kvantitativni aspekti stanovništva RH; komparativna analiza demografske osnovice EU; demografski deficit; populacijske politike);

Tržište rada i demografski resurs;

Suvremeni demografski izazovi i trendovi (globalizacija; održivi razvitak; zelena ekonomija i zeleni rast;)

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, pisanje i izlaganje seminarskog rada izložiti temeljne demografske pojmove seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, pisanje i izlaganje seminarskog rada objasniti ulogu demografije u gospodarskom rastu i razvoju svake zemlje seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, pisanje i izlaganje seminarskog rada opisati osnovne demografske pojmove i promjene u demografiji seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, pisanje i izlaganje seminarskog rada identificirati ključne probleme s kojima se susreću suvremene države, pod utjecajem globalizacije i njezinih dimenzija seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, pisanje i izlaganje seminarskog rada razlikovati pojedine pojave koje mogu, u isto vrijeme, biti i prilika i prijetnja za nacionalno gospodarstvo seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, pisanje i izlaganje seminarskog rada kritički analizirati literaturu iz područja demografije seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, pisanje i izlaganje seminarskog rada primijeniti teoriju s praktičnim primjerima seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, pisanje i izlaganje seminarskog rada predložiti konstruktivna rješenja seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 50%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,6 20%
Usmeni ispit 1,3 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti tijekom nastave pišu i usmeno izlažu jedan seminarski rad, polažu dva kolokvija. Po završetku nastave iz kolegija studenti polažu pismeni i usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje predavanja i seminara. Obvezno izlaganje (referat) u seminaru. Tijekom semestra dva kolokvija. Pisani i usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

Wertheimer-Baletić, A. (1999.), Stanovništvo i razvoj, Zagreb: MATE

Nejašmić, I. (2008.), Stanovništvo Hrvatske, demogeografske studije i analize, Zagreb: Hrvatsko geografsko društvo

Dudley, L. P. Jr., Bouvier, L., F. (2010.), Population and Society: An Introduction to Demography, Cambridge University Press

Dopunska literatura:

Preston, H., S., Heuveline, P., Guillot, M. (2001.), Demography: Measuring and Modeling Population, Malden: Blackwell Publischers Ltd

Rowland, D. T. (2003.), Demographic Methods and Concepts, New York: Oxford University Press

Stipetić, V., Vekarić, N. (2004.), Povijesna demografija Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti u umjetnosti, Zavod za  povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Wertheimer-Baletić, A.(2005.), Demografija Hrvatske – aktualni demografski procesi, Diacovensia, 13/1 (on-line), dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=62935

UN (2013), World Population Prospects – The 2012 Revision, Key Findings and Advance Tables (on-line), New York, dostupno na: http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_%20KEY%20FINDINGS.pdf

UN (2013), World Population Policies 2013 report (on-line), dostupno na:

 http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/policy/world-population-policies-2013.shtml

UN, OECD (2013), World Migration in Figures (on-line), dostupno na:

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migration/World_Migration_Figures_UNDESA_OECD.pdf

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije:

Studentska evaluacija nastave i nastavnika po završetku kolegija