Osnove sociološke statistike I

 

Naziv kolegija:
Osnove sociološke statistike I
Šifra ISVU:
169698
Šifra MOZVAG:
SOC101
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavić, Željko
30
0
0
Kovačević, Emma
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata s osnovama deskriptivne statistike i statističkim zaključivanjem

Naučiti studente osnovama statističkog testiranja

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • primijeniti osnovne statističke pokazatelje
  • opisati empirijske distribucije podataka
  • primijeniti statističko zaključivanje s uzorka na populaciju
  • procijeniti pogrješku i pouzdanost zaključivanja
  • primijeniti pojam statističkog testiranja i hipoteza
  • objasniti pojam vjerojatnosti i distribucije vjerojatnosti

Sadržaj predmeta:

Definicije deskriptivne i inferencijalne statistike, razine mjerenja i tipovi varijabli, parametrijska i neparametrijska statistika,  slučajni događaji i vjerojatnost, osnovne statističke distribucije, histogrami, dijagrami raspršenja, stupčasti dijagrami, normalna distribucija, mjere centralne tendencije i mjere raspršenja podataka, mjere asimetričnosti i spljoštenosti, transformacija asimetričnih varijabli, teorem središnje vrijednosti, z-vrijednosti, pojam statističke značajnosti, vrste pogrešaka u statističkom zaključivanju, intervali pouzdanosti, dvosmjerni i jednosmjerni testovi, metode pronalaženja ekstremnih vrijednosti.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rješavanje zadataka pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, samostalna priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva primijeniti osnovne statističke pokazatelje evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenata (domaće zadaće), kolokvij, javna provjera znanja
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rješavanje zadataka pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, samostalna priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva opisati empirijske distribucije podataka evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenata (domaće zadaće), kolokvij, javna provjera znanja
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rješavanje zadataka pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, samostalna priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva primijeniti statističko zaključivanje s uzorka na populaciju evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenata (domaće zadaće), kolokvij, javna provjera znanja
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rješavanje zadataka pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, samostalna priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva procijeniti pogrješku i pouzdanost zaključivanja evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenata (domaće zadaće), kolokvij, javna provjera znanja
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rješavanje zadataka pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, samostalna priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva primijeniti pojam statističkog testiranja i hipoteza evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenata (domaće zadaće), kolokvij, javna provjera znanja
predavanja, traženje i analiziranje primjera, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rješavanje zadataka pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, samostalna priprema za ispit, demonstracija usvojenog gradiva objasniti pojam vjerojatnosti i distribucije vjerojatnosti evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenata (domaće zadaće), kolokvij, javna provjera znanja

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 20%
Istraživanje 0,6 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,4 0%
Pismeni ispit 1,2 50%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Usmeni ispit 1,5 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pisanje domaćih zadaća; kolokvij; usmeni i pismeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave; pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Petz, B.; Kolesarić, V.; Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Osnovne statističke metode za nematematičare (poglavlja 1-5, 9, 12-13: Uvod, O temeljnim pojmovima vjerojatnosti, Središnje vrijednosti, Mjere varijabilnosti, Normalna distribucija i neke druge distribucije, Položaj rezultata u grupi, Dvosmjerno ili jednosmjerno testiranje razlike, Testiranje razlika među proporcijama, Hi-kvadrat test,  ). Jastrebarsko: Naklada Slap.
  2. Šošić, Ivan (2004). Primijenjena statistika (poglavlja: Srednje varijednosti statističkog niza, Mjere disperzije, Mjere asimetrije, zaobljenosti i koncentracije, Osnovna analiza vremenskih nizova, tj. poglavlja 3-5 i 14). Zagreb: Školska knjiga.

Dopunska literatura:

  1. Miethe, T. & Gauthier, J. F. (2008). Simple Statistics: Applications in Social Research. Oxford: Oxford Press.
  2. Sirkin, R. M. (2006). Statistics for the Social Sciences. Thousand Oaks: Sage Publications.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Analiza prolaznosti studenata

Ostale informacije: