Osnovni pojmovi sociologije

 

Naziv kolegija:
Osnovni pojmovi sociologije
Šifra ISVU:
169697
Šifra MOZVAG:
SOC100
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dremel, Anita
0
0
0
Jurlina, Juraj
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Namjera je kolegija upoznavanje studenata sa temeljnim uvidima, konceptima i principima sociologije kao znanstvene discipline, a u cilju unaprijeđenja njihovih opservacijskih vještina i analitičkih sposobnosti neophodnih za daljni studij sociologije.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • opisati fundamentalne sociološke koncepte
  • razlikovati osnovne teorijske pristupe u sociologiji
  • prepoznati prednosti i nedostatke osnovnih teorijskih pristupa u sociologiji
  • koristiti tipično sociološki kut gledanja na fenomene društvenog života
  • kritički sagledati spoznajne dosege sociologijske znanosti

Sadržaj predmeta:

Kolegij je koncipiran kao uvođenje u raspravu o temeljnim problemima i pojmovima sociologijske znanosti. Nastava je organizirana oko sljedećih tema: osobenosti sociološkog pristupa izučavanju društva; pojam društva; dinamika odnošenja pojedinca i društva; teorijske perspektive u sociologiji; temeljni sociološki pojmovi – društveno djelovanje, moć i vlast, društvena nejednakost, klasa, alijenacija,  devijantnost i anomija; problem ideologije; ključne društvene institucije – stratifikacija, rad, obitelj, religija; sociologija kao profesija.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati fundamentalne sociološke koncepte aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava razlikovati osnovne teorijske pristupe u sociologiji aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava prepoznati prednosti i nedostatke osnovnih teorijskih pristupa u sociologiji aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava koristiti tipično sociološki kut gledanja na fenomene društvenog života aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava kritički sagledati spoznajne dosege sociologijske znanosti aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 10%
Pismeni ispit 1 40%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,5 20%
Usmeni ispit 1,5 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena zbirni je rezultat ocjene seminarskog izlaganja i zadaća (20%), uspjeha na kolokviju i/ili pismenog ispita (40%), aktivnosti na nastavi (10%) i usmenog ispita (30%). Izlazak na ispit uvjetovan je položenim kolokvijem, održanim seminarom I redovitim pohađanjem nastave. Minimalni uvjeti podrazumijevaju: 1. pohađanje predavanja i seminara (80%) i 2. jedan usmeno izložen seminarski rad.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave; izlaganje i pisanje izvještaja o čitanju seminarskih radova.

 

 

Obavezna literatura:

Literatura za kolokvij:

Naslovi seminara obrađenih u prvom dijelu semestra

Literatura za ispit:

  1. M. Haralambos, M.Holborn: Sociologija,  Zagreb, Golden marketing, 2002.
  2. G. Ritzer: Suvremena sociologijska teorija (prva dva poglavlja). Zagreb: Globus, 1997.
  3. Naslovi seminara obrađenih u drugom dijelu semestra.

Dopunska literatura:

  1. I. Kuvačić: Uvod u sociologiju. Zagreb: Golden marketing i Tehnička knjiga,2004.
  2. A. Giddens: Sociologija, Zagreb: Globus, 2007.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Analiza prolaznosti studenata

Ostale informacije: