Oblikovanje mrežnih stranica za elektroničko nakladništvo

 

Naziv kolegija:
Oblikovanje mrežnih stranica za elektroničko nakladništvo
Šifra ISVU:
175299
Šifra MOZVAG:
NAKI06
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odslušan kolegij elektroničko nakladništvo i knjižarstvo.
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Velagić, Zoran
15
0
0
Gilman Ranogajec, Mirna
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente sa svim važećim standardima u izradi mrežnih stranica s naglaskom HTML, XHTML, XML i CSS. Nakon ovladavanja osnovnim znanjima i vještinama rada u HTML-u i vezanih W3C standarda, na vježbama se nastavlja s naprednijim oblikovanjem mrežnih stranica temeljenih na principima odvajanja sadržaja od formata prikaza. Obrađuje se oblikovanje dokumenata putem kaskadnih stilova (CSS) te konačno oblikovanje dinamičkih stranica putem skriptnih jezika (JavaScript i sl).

Ishodi učenja:

Studenta se kroz vježbe osposobljava da:

 • razumije važeće standarde u polju oblikovanja mrežnih stranica
 • primijeni postojeće standarde u izradi mrežnih stranica
 • evaluira postojeće mrežnih stranica u skladu sa standardima i W3C smjernicama.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • povijest HTML-a, tehnologije i alati
 • XHTML i DOCTYPE standardi
 • W3C smjernice i izrada dostupnih mrežnih stranica
 • razdvajanje sadržaja od formatiranja, upotreba CSS-a
 • rad s grupama HTML elemenata
 • upotreba kodnih stranica
 • uvod u JavaScript
 • uvod u PHP.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • znanja o važećim standardima u polju oblikovanja mrežnih stranica
 • razumijevanje važnosti primjene standarda i W3C smjernica
 • sposobnost samostalne procijene usklađenosti postojećih mrežnih stranica s važećim smjernicama i standardima
 • vještine izrade valjanih mrežnih stranica.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Praktični rad, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Praktični rad 1 0%
Projekt 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na završnom pismenom ispitu i prema uspješnosti svladavanja zadanih vježbi. Pismeni ispit donosi 30 % bodova, uspješnost na vježbama 30 % bodova i samostalna izrada valjanog mrežnog mjesta 40 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje pismenog ispita po završetku semestra
 • uspješno svladavanje zadanih vježbi
 • samostalna izrada valjanog mrežnog mjesta.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Jamsa, K., King, K., Anderson, A. HTML i web dizajn. Beograd: Mikro knjiga, 2003.
 2. Castro, E. HTML za WWW i XHTML i CSS. Zagreb: Miš d.o.o., 2007.
 3. Hayes, D. HTML i XHTML. Zagreb: Miš d.o.o., 2002.
 4. Pfaffenberger, B. et. al. HTML, XHTML, and CSS Bible. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2004.

Dopunska literatura:

 1. Developing With Web Standards – Recommendations and best practices, http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/
 2. Web standards checklist, http://www.maxdesign.com.au/articles/checklist/
 3. Semantics, HTML, XHTML, and Structure, http://brainstormsandraves.com/articles/semantics/structure/
 4. Why use semantic HTML?, http://www.joedolson.com/articles/2008/04/why-use-semantic-html/
 5. Who will read your Semantic HTML?, http://www.thefutureoftheweb.com/blog/who-will-read-your-semantic-html
 6. CSS Introduction, http://www.w3schools.com/css/css_intro.asp
 7. Introduction to CSS, http://www.csstutorial.net/css-intro/introductioncss-part1.php
 8. Starting with HTML + CSS, http://www.w3.org/Style/Examples/011/firstcss
 9. Cascading Style Sheets, designing for the Web, http://www.w3.org/Style/LieBos2e/enter/
 10.  HTML Forms and Input, http://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
 11. Dive Into Accessibility, http://diveintoaccessibility.org/
 12. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview, http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php
 13. Evaluating Web Sites for Accessibility: Overview, http://www.w3.org/WAI/eval/Overview.html

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: